Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Vergoedingsbeleid

Vergoedingsbeleid met betrekking tot Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) plc

Voor DWS Investment S.A. (de "Vennootschap"), de beheermaatschappij van Xtrackers, Xtrackers II en Xtrackers (IE) plc wordt het beloningsbeleid van de Deutsche Bank Group toegepast. Alle vraagstukken in verband met vergoeding en de naleving van prudentiële voorschriften worden gecontroleerd door de betrokken commissies van de Deutsche Bank Group. De Deutsche Bank-groep hanteert een overkoepelende beloningsaanpak met componenten voor vaste, variabele en uitgestelde vergoeding. Deze componenten zijn aan zowel individuele prestaties in de toekomst als aan de duurzame ontwikkeling van de Deutsche Bank Groep gekoppeld. Om het bedrag van de uitgestelde vergoeding en de aan een langetermijnontwikkeling gekoppelde instrumenten (zoals aandelen of deelbewijzen) vast te stellen, heeft Deutsche Bank Groep een beloningssysteem ontwikkeld waarin een substantiële afhankelijkheid van de variabele vergoedingscomponent wordt vermeden. Dit beloningssysteem is vastgelegd in een beloningsbeleid dat onder meer aan de volgende eisen voldoet:

a) Het beloningsbeleid is in overeenstemming met en draagt bij aan een gezond en doeltreffend risicobeheer, maar zet niet aan tot buitensporige risicobereidheid.

b) Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de bedrijfsstrategie, de doelstellingen, waarden en belangen van de Deutsche Bank Groep (met inbegrip van de vennootschap en de ICBE's die ze beheert en de belegger in die ICBE' s) en omvat maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten.

c) De evaluatie van de prestaties gebeurt in de context van een meerjarig evaluatiekader.

d) Vaste en variabele elementen van de totale vergoeding worden op passende wijze op elkaar afgestemd en de vaste vergoedingscomponent vormt een voldoende hoog percentage van de totale bezoldiging om de uitvoering van een volledig flexibel beleid betreffende variabele vergoedingscomponenten mogelijk te maken, waarbij het tevens mogelijk is om geen variabele vergoedingscomponenten te betalen.

Meer informatie over het actuele beloningsbeleid vindt u op internet in het vergoedingsrapport van Deutsche Bank AG. Dit bevat een beschrijving van de berekeningsmethoden voor vergoedingen en bonussen per werknemersgroep en vermeldt de personen die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing, met inbegrip van de leden van het toezichtcomité voor vergoedingen. De Vennootschap stelt deze informatie op verzoek kosteloos op papier ter beschikking.

 

CIO View