Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Informatie over de beheersmaatschappij van de fondsen

1. Welke wet- en regelgeving zijn op DWS Investment S.A. van toepassing?

DWS Investment S.A. is onderworpen aan en voldoet aan alle wet- en regelgeving, met inbegrip van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ("de wet van 2010") en de CSSF-verordening 10-4 tot omzetting van Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie, zoals gewijzigd.

DWS Investment S.A. moet ervoor zorgen dat alle fondsen waarvoor DWS Investment S.A. als beheermaatschappij optreedt aan de ICBE IV-bepalingen voldoen.

De wetgeving voorziet met name in de volgende procedures voor DWS Investment S.A.:

 

Bovendien heeft DWS Investment S.A. via een due diligence-procedure ervoor gezorgd dat alle in het prospectus beschreven dienstverleners voldoen aan de hierboven vermelde wet- en regelgeving. Dit wordt continu gemonitord.

2. Welke organisatorische maatregelen heeft DWS Investment S.A. getroffen?

De beleggings- en bankactiviteiten van DWS Investment S.A. vallen in Luxemburg onder het toezicht van de CSSF. Overeenkomstig artikel 102(1)(e) van de wet van 2010 is de maatschappelijke zetel van DWS Investment S.A. gevestigd in Luxemburg op het adres 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

DWS Investment S.A. houdt gedetailleerde gegevens bij over de interne organisatie, waaronder de taakverdeling en de hiërarchische structuur. Daarnaast beschikt DWS Investment S.A. over gedetailleerde overeenkomsten met haar dienstverleners waarin de opgedragen taken en de procedure voor het toezicht op en de uitwisseling van informatie met de afzonderlijke dienstverleners worden uiteengezet.

Elektronische gegevensverwerking

DWS Investment S.A. maakt gebruik van elektronische systemen en procedures die de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens in het bezit van DWS Investment S.A. volledig garanderen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde dienstverlener onder toezicht van DWS Investment S.A.

Boekhoudprocedures

De boekhouding is uitbesteed aan de in het prospectus vermelde administrateur, die onder permanent toezicht van DWS Investment S.A. staat. DWS Investment S.A. is te allen tijde in staat om alle activa en passiva van elk Fonds te identificeren en tijdig financiële verslagen te overleggen die een getrouw beeld geven van de financiële situatie en die aan alle toepasselijke boekhoudkundige normen en voorschriften voldoen.

Compliance en interne audit

DWS Investment S.A. voldoet rechtstreeks of via haar dienstverleners aan alle verplichtingen op het gebied van compliance en interne controle die op grond van de toepasselijke wetgeving moeten worden nageleefd. De medewerkers van DWS Investment S.A. zijn met name aan een reeks specifieke DWS Investment S.A. richtlijnen en aan de concernbrede richtlijnen van de DB-groep onderworpen.

Eigen transacties van medewerkers

Alle medewerkers van DWS Investment S.A. zijn voor eigen transacties aan strikte beperkingen onderworpen. Meer bepaald hebben de belangen van de beleggers in het fonds altijd voorrang.

3. Welke procedures gebruikt DWS Investment S.A. om belangenconflicten te beheren?

Mogelijke belangenconflicten die zich in het kader van de activiteiten van DWS Investment S.A. kunnen voordoen, worden in het prospectus onder "Risicofactoren" beschreven.

DWS Investment S.A. beschikt over robuuste interne procedures die in een aantal maatregelen voorzien om deze belangenconflicten te beheren (Belangenconflictenbeleid - DWS-groep).

4. Welke risicobeheerprocedures gebruikt DWS Investment S.A.?

DWS Investment S.A. gebruikt verschillende risicobeheerinstrumenten, die aan het risicoprofiel van elk Fonds zijn aangepast. Sommige van deze instrumenten werden reeds in de ontwikkelingsfase van het fonds toegepast, namelijk vóór de ontwikkeling en distributie.

DWS Investment S.A. maakt gebruik van een breed scala aan kwantitatieve instrumenten en normen voor het monitoren en beheren van risico's. In overeenstemming met de vastgelegde procedures controleert DWS Investment S.A. voortdurend de geschiktheid en betrouwbaarheid van haar kwantitatieve instrumenten en indicatoren ten opzichte van de veranderende risico-omgeving. Sommige van deze instrumenten worden in verschillende risicocategorieën gebruikt, terwijl andere op de specifieke kenmerken van bepaalde risicocategorieën zijn afgestemd.

DWS Investment S.A. heeft het risicobeheer en de bewaking van het beleggingsbeheer op eigen verantwoordelijkheid en kosten aan de betreffende beleggingsbeheerders en fondsbeheerders of de bewaarbank gedelegeerd die in het prospectus worden vermeld, en die elk door DWS Investment S.A. worden gecontroleerd. Deze dienstverleners brengen verslag uit aan DWS Investment S.A. over risicobeheergegevens. Daarnaast verstrekken alle dienstverleners, in het kader van de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur, een activiteitenverslag met informatie over interne controle en risicobeheer aan de raad van bestuur van het Fonds en aan DWS Investment S.A. De risicocontroles van de dienstverleners worden onafhankelijk van DWS Investment S.A. uitgevoerd.

5. Welke klachtenprocedures zijn er door DWS Investment S.A. ingevoerd?

De klachtenprocedure van DWS Investment S.A. is vastgelegd in een document dat kosteloos bij DWS Investment S.A. kan worden aangevraagd.

6. Hoe oefent DWS Investment S.A. zijn stemrecht uit?

De richtlijnen voor de uitoefening van stemrechten door DWS Investment S.A. kunnen kosteloos bij DWS Investment S.A. worden aangevraagd.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat de raad van bestuur van het fonds verantwoordelijk blijft voor de uitoefening van de stemrechten in verband met de instrumenten in de portefeuille van het fonds. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van het desbetreffende Fonds.

7. Wat is het beleid inzake optimale uitvoering van DWS Investment S.A.?

DWS Investment S.A. handelt bij beslissingen over transacties en het plaatsen van uitvoeringsorders door derden altijd in het belang van de door DWS Investment S.A. beheerde fondsen.

DWS Investment S.A. is onderworpen aan een beleid inzake optimale uitvoering. De inhoud van dit beleid wordt regelmatig herzien. Het beleid zelf wordt jaarlijks en in geval van belangrijke wijzigingen geëvalueerd. Informatie hierover kan bij DWS Investment S.A. worden kosteloos aangevraagd.

8. Sluit DWS Investment S.A. soft-commissieovereenkomsten af?

DWS Investment S.A. is momenteel niet voornemens soft-dollar- of cash-commission-overeenkomsten te sluiten of distributeurs of brokers andere kortingen in het kader van transacties voor rekening van het Fonds toe te kennen of dit te overwegen.

Gedetailleerde informatie over soft-commission-overeenkomsten is te vinden in het jaar- en halfjaarverslag van het desbetreffende Fonds.

9. Welke procedures gebruikt DWS Investment S.A. om ervoor te zorgen dat haar dienstverleners hun verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving naleven?  

De uiteindelijke verantwoordelijkheid tegenover de beleggers voor de uitvoering van de taken en plichten die aan de dienstverleners zijn opgedragen, ligt bij de raad van bestuur. De procedures zijn vastgelegd in interne documentatie van DWS Investment S.A., die bij de CSSF is ingediend. De inhoud van deze documenten wordt niet aan de beleggers in de Fondsen bekendgemaakt.

CIO View