Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Algemene risico's

De prijs van een belegging in een Xtrackers ETC kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat de belegger het belegde bedrag niet terugkrijgt.

Xtrackers ETC’s kunnen geprijsd zijn in EUR, USD, GBP, CHF of SGD en de waarde van een belegging in andere valuta's dan de eigen valuta van de belegger zal worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Xtrackers ETC’s zijn verplichtingen met beperkt regres die uitsluitend betaalbaar zijn uit de onderliggende activa, zoals edelmetalen, koolstofemissierechten of cryptoactiva. Indien deze niet volstaan, zullen de uitstaande vorderingen onbetaald blijven.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Potentiële beleggers moeten ervoor zorgen dat zij de risico's van een belegging in een Xtrackers ETC volledig begrijpen en over voldoende financiële middelen beschikken om eventuele verliezen die hieruit kunnen voortvloeien op te vangen.

Beleggingen in Xtrackers ETC’s brengen talrijke risico's met zich mee, waaronder algemene marktrisico's met betrekking tot de relevante onderliggende activa, wisselkoersrisico's, renterisico's, inflatierisico's, liquiditeitsrisico's, en juridische en regelgevingsrisico's.

 

Risicokapitaal

Potentiële beleggers moeten er rekening mee houden dat Xtrackers ETC’s geen kapitaalbescherming of -garantie bieden en beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn om verliezen te dragen tot het totaal geïnvesteerde kapitaal.

 

Volatiliteit en liquiditeitsrisico

Prijzen van grondstoffen en cryptoactiva zijn over het algemeen volatieler dan andere beleggingscategorieën, waardoor beleggingen risicovoller zijn dan andere beleggingen. De waarde van Xtrackers ETC kan worden beïnvloed door de marktvolatiliteit en de volatiliteit van de onderliggende index en de waarde van elke belegging kan zowel dalen als stijgen.

Een gebrek aan liquiditeit kan ook een impact hebben op de bid offer spreads en de liquiditeit van Xtrackers ETC’s kan sterk afnemen tijdens volatiele omstandigheden. Op dergelijke momenten is het mogelijk dat de bied- en laatspreads voor Xtrackers ETC’s gedurende langere perioden van de handelsdag niet beschikbaar zijn. Potentiële beleggers dienen zich er daarom van bewust te zijn dat, hoewel Xtrackers ETC’s op de beurs worden verhandeld, er een liquiditeitsrisico verbonden is aan een belegging in Xtrackers ETC’s tijdens dergelijke perioden van verhoogde volatiliteit. Het is mogelijk dat er geen markt bestaat voor Xtrackers ETC’s en dat er vertragingen kunnen optreden bij de uitvoering van transacties en dat er bredere marges dan gebruikelijk kunnen ontstaan tijdens volatiele periodes.

 

Specifieke risico’s voor de onderliggende activa

Edelmetalen: prijzen van edelmetalen, industriële metalen en andere grondstoffen zijn doorgaans volatieler dan prijzen van andere activaklassen. Hoe minder liquide een grondstof of edelmetaal is, hoe volatieler deze kan zijn.

Metaalmarkten kunnen lijden onder marktverstoringen of volatiliteit door tekorten aan fysiek metaal.

Koolstofemissierechten: de prestaties van koolstofemissierechten zijn afhankelijk van macro-economische factoren, waaronder de prestaties van bepaalde sectoren die vallen onder nalevingsprogramma’s, nieuwe technologische ontwikkelingen die de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen of koolstof kunnen opslaan, en veranderingen in het economisch en klimaatbeleid. Het aanbod van en de vraag naar de marktprijs voor koolstofemissierechten kunnen worden beïnvloed door politieke beslissingen die worden genomen met betrekking tot het Europese emissiehandelssysteem.

Cryptoactiva: cryptoactiva zijn uiterst volatiel in vergelijking fiatvaluta’s en de meeste (zo niet alle) traditionele activaklassen. De prijs wordt sterk beïnvloed door vraag en aanbod, sentiment, speculatie, en is afhankelijk van de uiterst volatiele markt voor cryptovaluta die in het verleden grote schokken te verduren heeft gehad. De prijs van een cryptoactivum kan binnen enkele uren of zelfs minuten, dag en nacht, aanzienlijk stijgen of dalen, vaak veroorzaakt door kortetermijnhandel. Cryptoactiva zijn blootgesteld aan nieuwe blockchain-risico's, zoals hacking.

 

Marktrisico

Omdat ETC's ontworpen zijn om marktrendementen te volgen, staan beleggers in Xtrackers ETC’s bloot aan marktrisico. Dat betekent dat als de onderliggende prijs die wordt gevolgd in waarde daalt, de ETC ook een verlies zal lijden, terwijl als de onderliggende prijs die wordt gevolgd in waarde stijgt, de ETC een winst zal ervaren. Onderliggende prijzen reageren onder andere op economische factoren zoals veranderende vraag- en aanbodverhoudingen, het beleggingsklimaat en beleggerssentiment, inflatie, weersomstandigheden en andere natuurverschijnselen, inbreuken op de beveiliging of cyberaanvallen, het landbouw-, handels-, fiscaal, monetair en ander beleid van overheden en andere onvoorziene gebeurtenissen die allemaal van invloed kunnen zijn op een belegging in Xtrackers ETC’s.

ETC-beleggers zijn volledig blootgesteld aan prijsbewegingen op de onderliggende markt.

 

Verfijning

Niet alle Xtrackers ETC’s kunnen geschikt zijn voor alle beleggers. Potentiële beleggers dienen hun financieel adviseur te raadplegen alvorens in een Xtrackers ETC te beleggen.

 

Mocht de Xtrackers ETC-uitgevende instelling worden geliquideerd, dan hebben beleggers in Xtrackers ETC’s via de trustee een vordering op een deel van de liquidatieopbrengsten van de feitelijke activa die namens de betrokken Xtrackers ETC-uitgevende instelling door een bewaarder worden aangehouden - het deel waarop zij een vordering hebben, is in overeenstemming met hun Xtrackers ETC-deelneming.

 

FX-risico/valuta-afdekking (indien van toepassing)

De waarde van elke belegging met blootstelling aan vreemde valuta's kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Valuta-afdekkingscomponenten van Xtrackers ETC-effecten: Indien de emittent winst heeft gemaakt op een valutadekkingscomponent tussen relevante observatiedata, zullen de emittent en de beleggers een intra-maands ongedekte kredietblootstelling hebben aan de tegenpartij van het programma voor een dergelijke winst.

 

ETC-vergoedingen

Beleggingen in ETC-effecten brengen geen rente op en het rendement is onderworpen aan de aftrek van de jaarlijkse productvergoeding.

Er zal een handelsverschil zijn tussen Xtrackers ETC en de relevante onderliggende waarde als gevolg van de impact van de jaarlijkse vergoedingen.

Een belegging in een Xtrackers ETC is afhankelijk van het rendement van het onderliggende activum verminderd met de kosten, maar er wordt niet verwacht dat een belegging dat rendement precies evenaart. De rendementen op de Xtrackers ETC zijn mogelijk niet rechtstreeks vergelijkbaar met de rendementen die worden behaald door rechtstreeks te beleggen in de onderliggende activa van de Xtrackers ETC.

 

Conflicten

DWS en haar gerelateerde bedrijven kunnen in verschillende rollen optreden met betrekking tot Xtrackers ETC’s, zoals promotor, distributeur, bemiddelaar en programmabeheerder, wat belangenconflicten met zich mee kan brengen die worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Belasting

De fiscale behandeling van de Xtrackers ETC’s is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger. De niveaus en grondslagen van, en eventuele belastingverminderingen kunnen veranderen. Potentiële beleggers dienen onafhankelijk belastingadvies in te winnen met betrekking tot een potentiële belegging in een Xtrackers ETC.

Voor meer informatie over risicofactoren verwijzen wij u naar de sectie risicofactoren van het prospectus.

CIO View