Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

search-no-result

ETFs – algemene vragen

Waarom zijn ETF's interessant voor institutionele beleggers en actieve portefeuillebeheerders?

ETF's hebben bijzondere kenmerken, onder meer dat ze net als aandelen op de beurs worden verhandeld en dat ze het statuut van beleggingsfonds hebben, wat betekent dat institutionele beleggers ze gemakkelijk kunnen inzetten.

De laatste tijd hebben beleggers niet zozeer oog voor het rendement in verhouding tot het risico, maar wel voor het voordeel in verhouding tot de kosten. Het is vandaag de dag gemeengoed geworden dat passieve instrumenten zoals ETF's de kosten verlagen en op die manier het rendement op een portefeuille op lange termijn kunnen verbeteren.

ETF's dienen echter niet alleen als 'kern' in een portefeuille met een structuur van core- en satellite beleggingen. Ze kunnen ook worden gebruikt in andere beleggingsstrategieën ('portable bèta'). Traditioneel actief fondsbeheer, dat streeft naar 'alfa', een rendement dat hoger is dan het marktrendement, blijkt steeds moeilijker te realiseren, vooral in de kactiva classes aandelen en vastrentende effecten. In plaats daarvan kan de 'bèta'-component, die de marktrendementen moet behalen, actief worden beheerd en dus een extra opbrengst opleveren. De focus ligt hierbij op een effectieve, strategische of tactische assetallocatie. ETF's kunnen de perfecte bouwstenen leveren om in de portefeuille een marktrendement te behalen met 'bèta'-producten.

(Portable) bèta-strategieën kunnen vaak een betere keuze zijn dan loutere alfa-strategieën, omdat ze voordeliger, transparanter en beter schaalbaar kunnen worden toegepast. Louter alfa op zich is niet schaalbaar zonder de portefeuille bloot te stellen aan grotere risico's.

Wat betekent 'tracking error'?

Tracking error ('trackingfout') is een technische term die wordt gebruikt door professionele beleggers en verwijst naar de schommelingen in het verschil tussen de dagelijkse performance van de ETF en de dagelijkse performance van de onderliggende index.

De tracking error wordt meestal berekend als een geannualiseerde standaardafwijking van het dagelijkse rendementsverschil tussen de ETF en de onderliggende index. Eenvoudig uitgedrukt: de tracking error is een maat voor de efficiëntie waarmee een ETF zijn beleggingsdoelstelling – het nabootsen van de onderliggende index – bereikt. Hoe kleiner de tracking error, hoe nauwkeuriger de performance van de ETF overeenstemt met die van de onderliggende index op dagelijkse basis. De tracking error kan worden beïnvloed door een aantal factoren, onder meer beheerkosten, transactiekosten, 'stamp duty' (beurstaks) in het geval van Britse aandelen, en in het algemeen door de verhandelbaarheid van de effecten in het fonds of de onderliggende index.

De tracking error mag niet worden verward met een afwijking van het rendement die een ETF over een langere periode, zoals een jaar, laat zien in vergelijking met de onderliggende index. Een tracking error is daarentegen een statistisch gegeven dat de afwijking op dagelijkse basis meet. Door de berekening kan een tracking error zeer laag zijn, maar kan het verschil in rendement over het jaar genomen wel enkele procenten bedragen. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de tracking error op dagelijkse (of wekelijkse basis) voortdurend naar beneden afwijkt, d.w.z. in het nadeel van de ETF ten opzichte van de index. Daarom is, naast de tracking error, vooral het verschil in performance tussen een ETF en de onderliggende index over langere perioden een beslissende, zo niet dé beslissende factor voor een belegger die zich op de langere termijn richt.

Wat is de iNAV®?

De afkorting iNAV verwijst naar de indicatieve intrinsieke waarde (indicative Net Asset Value) van een ETF en is een maatstaf voor de geschatte reële waarde van een ETF op elk moment van een handelsdag. iNAV's worden continu gepubliceerd door Deutsche Börse tijdens de handelsdag. Ze kunnen door beleggers worden gebruikt om de iNAV te vergelijken met de beurskoers van de ETF om erachter te komen of de ETF tegen agio wordt verhandeld (d.w.z. genoteerd is boven zijn iNAV) dan wel tegen disagio (d.w.z. genoteerd is onder zijn iNAV). Naast de iNAV kan ook de referentie-index, d.w.z. de onderliggende index van de ETF, uiteraard altijd worden geraadpleegd als benchmark, rekening houdend met de trackingverschillen door berekening.

Wat is de 'onderliggende index'?

De term 'onderliggende index' verwijst naar de index waaraan de respectieve Xtrackers ETF is gekoppeld. Bijvoorbeeld: de onderliggende index van de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF is de MSCI Europe TRN Index. De onderliggende indices worden berekend door aanbieders van financiële-marktgegevens zoals Standard & Poor's, MSCI Barra en FTSE International Limited, maar ook door investeringsbanken en effectenbeurzen. Het zijn gediversifieerde indices die algemeen worden aanvaard als representatief voor een regio, land of sector van marktdeelnemers.

Wat zijn ETF's?

ETF is de afkorting van Exchange Traded Funds, de Engelse term voor op de beurs verhandelde indexfondsen. Dit zijn open, gereglementeerde beleggingsfondsen die aan een beurs genoteerd zijn en die erop gericht zijn de performance van een onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. ETF's combineren de voordelen van aandelen (gemakkelijke verhandelbaarheid) en indexfondsen (lage kosten, breed gespreide portefeuille en gereglementeerd fondsvermogen) in één beleggingsproduct.

ETF's bieden het voordeel dat ze binnen dezelfde dag op de beurs kunnen worden aangekocht en verkocht, net als alle andere op de beurs verhandelde effecten. Zo is het mogelijk om met slechts één transactie te beleggen in een breed gediversifieerde effectenindex. ETF's bieden beleggers de mogelijkheid deel te nemen aan een breed scala van aandelenmarkten (bv. in ontwikkelde en opkomende markten), in verschillende asset classes (vastrentende effecten, geldmarkten, krediet- en valuta-indices en grondstoffenindices) en alternatieve beleggingsstrategieën (bv. hedgefondsindices, volatiliteit, inflatie en short- en hefboom-ETF's). ETF-aandelen kunnen in kleine of grote hoeveelheden worden verhandeld.

Xtrackers ETFs - vragen

Als beleggers deelbewijzen van Xtrackers ETF's niet rechtstreeks kunnen aankopen van/verkopen aan de beleggingsmaatschappij, hoe wordt de verhandelbaarheid (liquiditeit) dan verzekerd?

Grote investeringsbanken en gespecialiseerde handelshuizen zijn actief als market maker en verhandelaar van ETF's over de hele wereld, zodat de liquiditeit voor deze producten gewaarborgd is.

Xtrackers ETF's is een open beleggingsfonds en bijgevolg kunnen deelbewijzen van Xtrackers ETF's dagelijks door market makers en geautoriseerde marktdeelnemers in samenwerking met de beleggingsmaatschappij worden uitgegeven en teruggekocht. Deze aanpak heeft voordelen omdat de koersen van ETF's daardoor zeer dicht bij de reële waarde noteren. Bovendien is het op die manier mogelijk om in grote volumes te handelen zonder dat dit rechtstreeks van invloed is op de koers van de ETF-deelbewijzen.

Dit betekent dat op elke handelsdag market makers en geautoriseerde marktdeelnemers de capaciteit hebben om een voldoende aantal ETF-deelbewijzen uit te geven om aan de vraag op de beurs te voldoen. Aangezien het volume van een Xtrackers ETF onbeperkt is, wordt ervoor gezorgd dat elke over- of onderwaardering van de beursnotering ten opzichte van de reële waarde van de ETF kan worden gecorrigeerd door een market maker. Dit gebeurt aan de hand van de uitgifte of terugkoop van ETF-deelbewijzen.

De uitgifte-/terugkoop via market makers gebeurt meestal in grote volumes (meestal twee miljoen euro en meer). De liquiditeit van een ETF is afhankelijk van de liquiditeit van de componenten van de onderliggende index en niet zozeer van het handelsvolume op de beurs.

Bestaan er spaarplannen met Xtrackers ETF's?

Xtrackers ETF's bieden samen met samenwerkingspartners de mogelijkheid om activa op te bouwen met ETF- spaarplannen. Dat kan bij veel onlinemakelaars, zelfs zonder transactiekosten. Aangezien regelmatig dezelfde bedragen worden belegd, betalen beleggers over de gehele beleggingsperiode een gemiddelde prijs. Daardoor worden de gewone schommelingen in de waarde van de effecten gecompenseerd en liggen de instapkosten mogelijk lager. Dat vermindert ook het risico dat niet op het juiste tijdstip wordt belegd.

De belegger kan daarbij kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Hoe bereiken Xtrackers ETF's hun beleggingsdoelstelling?

Xtrackers ETF's zijn indexfondsen en zijn erop gericht het rendement van hun respectieve onderliggende indices zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dat doen ze aan de hand van fysieke dan wel synthetische replicatie. Bij fysieke replicatie beleggen Xtrackers ETF's in dezelfde indexcomponenten met precies dezelfde weging als de onderliggende index of in een representatieve selectie van indexcomponenten. Deze ETF's hebben de afkorting 'DR' ('direct replication') in hun naam.

Bij synthetische replicatie beleggen Xtrackers ETF's in liquide effecten die niet precies overeenstemmen met die van de onderliggende index. Er wordt bovendien een swapovereenkomst gesloten, in het geval van Xtrackers ETF's met Deutsche Bank. Daarbij wordt de performance van de liquide effecten in het fonds ingewisseld voor de performance van de onderliggende index. In dit geval loopt de belegger geen performance- of valutarisico met betrekking tot de effecten in het fonds, maar ontvangt hij de performance van de desbetreffende index.

Meer informatie over de verschillende indexreplicatiemethoden vindt u in "ETF-constructies".

Hoe kunnen beleggers deelbewijzen van Xtrackers ETF's verhandelen?

Xtrackers ETF's worden net als aandelen verhandeld op de beurs en zijn internationaal herkenbaar aan hun ISIN, of in Duitsland ook aan het zogenoemde Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN), het effectennummer. Zo is de Xtrackers DAX UCITS ETF aan verschillende Europese beurzen genoteerd onder het ISIN LU0274211480.

Aangezien deelbewijzen van Xtrackers ETF's doorlopend worden verhandeld en zeer transparant zijn, kunnen ze worden gebruikt voor indextracking op lange en op korte termijn. Orders voor deelbewijzen van Xtrackers ETF's kunnen eenvoudig worden doorgegeven via de depotbank of via onlinemakelaars. Ze worden aangekocht en verkocht via dezelfde platforms als alle andere beursgenoteerde effecten. Daarvoor is alleen een depotbank nodig.

Meer informatie over de verhandeling van ETF's is te vinden in "ETF-handel".

Hoe kunnen Xtrackers ETF's worden gebruikt door institutionele beleggers?

Aangezien ETF-aandelen binnen een dag kunnen worden verkocht en verkocht, zijn ze een zeer flexibel beleggingsproduct om te beleggen in een index, zowel op lange als op korte termijn. Bij ETF's op leveraged en short indices moet echter rekening worden gehouden met bijzondere risico's. Institutionele beleggers kunnen ETF's onder andere toepassen als:

  • Kortlopend instrument voor liquiditeitenbeheer
  • Bouwsteen in de assetallocatie, zowel tactisch als strategisch
  • Middel om te beleggen in nieuwe markten of alternatieve beleggingsstrategieën
  • Kerninvestering in een core- &satellite strategie
  • Alternatief voor OTC-derivaten zoals swaps
  • Efficiënt middel voor long/short-strategieën
  • Hedginginstrument
  • Kortlopend trading-instrument
  • Bron van extra inkomsten uit securities lending
  • Belegging in overgangsfasen (cash equitization)

Hoe reageert het risicomanagement van Xtrackers ETF's op ongunstige marktbewegingen?

Xtrackers ETF's zijn zo ontworpen dat ze de performance van de bijbehorende index zo nauwkeurig mogelijk volgen. Omdat het indextrackers zijn, gaan zij – in tegenstelling tot actief beheerde fondsen – niet minder beleggen wanneer de koersen dalen. Beleggers moeten daarom verwachten dat de performance van Xtrackers ETF's meestal die van hun indices volgt, zowel tijdens een hausse als tijdens een baisse.

Hoe worden Xtrackers ETF's belast?

De belasting die wordt geheven op deelbewijzen in Xtrackers ETF's varieert afhankelijk van de woonplaats van de belegger, zijn rechtspositie, het land waar het fonds is opgericht (Luxemburg of Ierland in het geval van Xtrackers ETF's) en de vraag of de belegger voldoet aan de plaatselijke wettelijke verplichtingen.

DWS, Deutsche Bank AG, Xtrackers, noch hun verbonden ondernemingen geven advies over fiscale aangelegenheden. Geïnteresseerde beleggers wordt verzocht hun belastingadviseur te raadplegen als ze vragen hebben over de fiscale gevolgen van een belegging in Xtrackers ETF's.

Hoe wordt de intrinsieke waarde ('NAV') van een Xtrackers ETF berekend?

Zoals bij de meeste beleggingsfondsen wordt de NAV van een Xtrackers ETF dagelijks berekend en is dit het resultaat van de som van de activa van de ETF, met aftrek van de passiva, beide gewaardeerd tegen de slotkoers van de dag waarop de NAV wordt berekend. Op deze manier reageert de NAV direct op de waardering van de effecten in het fonds en de performance van de index. De NAV per aandeel wordt verkregen door de NAV te delen door het aantal uitstaande deelbewijzen van de ETF op die dag. De NAV van elke Xtrackers ETF wordt dagelijks gepubliceerd op www.Xtrackers.com.

Keren Xtrackers ETF's dividenden uit?

Er zijn Xtrackers ETF's waarvoor dividenden worden uitgekeerd of gekapitaliseerd. In het eerste geval worden eenmaal of meermaals per jaar dividenden uitgekeerd aan de beleggers en in het tweede geval wordt aangenomen dat de dividenden van de indexleden opnieuw worden belegd in deelbewijzen van de respectieve vennootschap. Dit betekent dat de dividenduitkering is opgenomen in de koers van de betreffende Xtrackers ETF.

Kunnen beleggers deelbewijzen van Xtrackers ETF's rechtstreeks aankopen bij of laten terugkopen door het beleggingsfonds?

Xtrackers ETF's is een open beleggingsfonds en bijgevolg kunnen deelbewijzen van Xtrackers ETF's dagelijks door de beleggingsmaatschappij worden uitgegeven en teruggekocht. Om de activiteiten doeltreffender te laten verlopen en de kostenbeheersing te verbeteren, kunnen beleggers de deelbewijzen van Xtrackers ETF's alleen onder bepaalde voorwaarden aankopen of laten terugkopen. Zoals de meeste ETF-aanbieders op de markt heeft Xtrackers de uitgifte en terugkoop van ETF-deelbewijzen beperkt tot geselecteerde partners die optreden als market makers of geautoriseerde marktdeelnemers. Raadpleeg de sectie "Hoe kunnen beleggers deelbewijzen van Xtrackers ETF's verhandelen" voor meer informatie.

Kunnen Xtrackers ETF's beter presteren dan de onderliggende index?

Xtrackers ETF's zijn beursgenoteerde indexfondsen en zijn er dus op gericht de performance van hun respectieve onderliggende indices zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Een beter rendement dan dat van de onderliggende index is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, wanneer extra inkomsten, bijvoorbeeld uit securities lending, hoger zijn dan de beheersvergoeding van de ETF.

Waar kunnen beleggers meer informatie krijgen over Xtrackers ETF's?

Een volledige beschrijving van elke Xtrackers ETF is opgenomen in de huidige versie van het prospectus. Het prospectus, het halfjaar- en het jaarverslag zijn te vinden op www.Xtrackers.com of kunnen worden aangevraagd op de statutaire zetel van Xtrackers: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (RCS No. B-119-899) of bij Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main.

Wat betekent het 'verwachte trackingverschil' bij Xtrackers ETF's?

Het verwachte trackingverschil is een schatting op basis van de performance in het verleden, namelijk een raming van het verschil tussen het rendement van de nagebootste index en het rendement van het fonds. De indicator houdt met name rekening met de negatieve impact van de forfaitaire vergoeding of totale kostenratio (TER) op de performance, de negatieve effecten van de kosten in verband met eventuele OTC-swaptransacties op de performance, en eventuele positieve effecten van OTC-swaptransacties of 'securities lending' (zoals hieronder gedefinieerd). De berekening is gebaseerd op de recentste jaarwaarden, d.w.z. het verwachte trackingverschil wordt gegeven als een jaarlijks percentage (p.a.).

Voor Xtrackers ETF's met synthetische replicatie (d.w.z. ETF's die een swapovereenkomst sluiten) wordt het verwachte trackingverschil als volgt berekend:

Verwacht trackingverschil =
TER + OTC-swaptransactiekosten – eventuele positieve effecten van OTC-swaptransacties

Voor Xtrackers ETF's met fysieke replicatie (d.w.z. ETF's die de onderliggende waarden van een index aanhouden) wordt het verwachte trackingverschil als volgt berekend:

Verwacht trackingverschil =
TER – inkomsten uit securities lending

Wat is de beleggingsdoelstelling van Xtrackers ETF's?

Net als traditionele indexfondsen zijn Xtrackers ETF's erop gericht de performance van een onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Een voorbeeld is de Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF, die de performance van de MSCI Europe Total Return Net Index nabootst.

Wat is het wettelijk kader voor Xtrackers ETF's?

Xtrackers ETF's zijn subfondsen van Xtrackers of Xtrackers II, twee in Luxemburg opgerichte sicavs (Société d'Investissement à Capital Variable, beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal).

De sicavs Xtrackers en Xtrackers II en hun subfondsen voldoen aan de relevante Europese voorschriften voor beleggingsfondsen (UCITS of icbe's), met name in de huidige versie van de icbe-richtlijn, die bekendstaat als UCITS/icbe III.

Wat wordt bij Xtrackers ETF's verstaan onder het 'trackingverschil'?

Het trackingverschil geeft duidelijk aan hoe goed een product dat een index nabootst waarschijnlijk zal presteren in vergelijking met die index. Het geeft aan in welke mate het koersverloop van de ETF afwijkt van het koersverloop van de onderliggende index. Het trackingverschil is niet hetzelfde als de tracking error, die de schommelingen van het trackingverschil in de tijd aangeeft.

Het trackingverschil omvat alle kosten en vergoedingen, evenals eventuele maatregelen die van invloed zijn op het rendement met een impact op het fonds. Dit is belangrijk voor beleggers die zich een idee willen vormen van de werkelijke kosten die verbonden zijn aan het aanhouden van deelbewijzen van een indexfonds of een ETF. Naast de vaste vergoeding of de totale kostenratio (Total Expense Ratio, TER) moeten beleggers zich laten leiden door het trackingverschil.

Het trackingverschil kan uiteraard alleen achteraf in aanmerking worden genomen. Niettemin kunnen beleggers het trackingverschil van een ETF dat zich in het verleden heeft voorgedaan, gebruiken als indicator voor de toekomst en zich zo een idee vormen van de te verwachten reële kosten in verband met het product.

Meer informatie over het trackingverschil vindt u hier.

Wat zijn de kosten voor een belegging in Xtrackers ETF's?

Net als actief beheerde fondsen en traditionele indexfondsen brengen Xtrackers ETF's kosten in rekening die dagelijks worden berekend en in mindering worden gebracht op de Net Asset Value, de intrinsieke waarde.

De jaarlijkse beheerkosten en forfaitaire vergoedingen van Xtrackers ETF's zijn zeer concurrerend. De som van de beheerkosten en de forfaitaire vergoedingen wordt ook wel de All-In-Fee of Total Expense Ratio (TER, totale kostenratio) genoemd. De jaarlijkse TER van Xtrackers ETF's varieert over het algemeen van 0 procent voor ETF's gekoppeld aan zeer liquide onderliggende indices (zoals de Euro Stoxx 50 ETF) tot 0,95 procent voor ETF's die indices van opkomende landen (zoals de FTSE Vietnam Index) of grondstoffenindices nabootsen.

Afgezien van de normale handelskosten (provisie) die makelaars aanrekenen om ETF-deelbewijzen te kopen en te verkopen, brengt de aankoop en het aanhouden van Xtrackers ETF's in de meeste gevallen geen verdere kosten met zich mee[1].

Wat zijn de risico's bij een belegging in Xtrackers ETF's?

Wij vermelden hierna enkele risicofactoren. Wij wijzen u erop dat deze opsomming niet exhaustief is. Voor meer informatie over de risicofactoren van een belegging moeten toekomstige beleggers het desbetreffende prospectus raadplegen. Xtrackers ETF's zijn gekoppeld aan een index die positief of negatief kan evolueren. Als gevolg hiervan kan de waarde van een belegging in een Xtrackers ETF stijgen of dalen. De koers van een deelbewijs in een Xtrackers ETF kan te allen tijde lager zijn dan het bedrag waartegen het is gekocht. Dit kan leiden tot verliezen die beperkt zijn tot de inleg.

Deelbewijzen van Xtrackers ETF's zijn genoteerd in verschillende valuta's die kunnen verschillen van de valuta van het land van herkomst van de belegger. In dat geval kunnen wisselkoersschommelingen een negatieve invloed hebben op de waarde of evolutie van een belegging.

De waarde van het deelbewijs van een Xtrackers ETF kan worden beïnvloed door marktvolatiliteit en/of de volatiliteit van de index en/of andere activa in de Xtrackers ETF.

Aangezien Xtrackers ETF's of DWS zich moeten houden aan de respectieve wettelijke beperkingen en wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op de beleggingsmaatschappij, de deelbewijzen van het fonds of de beleggingsrichtlijnen, is het mogelijk dat een wijziging in de beleggingsdoelstelling of de beleggingsregels noodzakelijk is. De index en/of andere activa van Xtrackers ETF's en de afgeleide technieken die de ETF aan de index koppelen, kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor de waarde lager wordt.

Xtrackers ETF's kunnen geheel of gedeeltelijk betrokken zijn bij transacties met financiële derivaten. Als gevolg hiervan is de belegging in de ETF's blootgesteld aan het tegenpartijrisico dat uit deze transacties voortvloeit. In het geval van Xtrackers ETF's is Deutsche Bank altijd de tegenpartij van deze transacties. Indien een tegenpartij niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, kan de betrokken ETF verlies lijden. Dit kan van invloed zijn op het vermogen om de beleggingsdoelstelling te bereiken.

Met betrekking tot fondsen met fysieke replicatie kan een bijzonder risico ontstaan in verband met securities lending. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als de kredietnemer de door een subfonds geleende effecten niet terugbezorgt, het risico bestaat dat het ontvangen onderpand lager zal worden gewaardeerd dan de waarde van de uitgeleende effecten als gevolg van een passende waardering van het onderpand, negatieve marktontwikkelingen met betrekking tot het onderpand, een lagere rating van de emittent van het onderpand of liquiditeitsverstoringen op de markt waarop het onderpand wordt verhandeld. Daarnaast wijzen wij er ook op dat er zich uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen, zoals marktverstoringen of zeer volatiele markten, die kunnen leiden tot een aanzienlijke tracking error tussen een fonds met fysieke replicatie en de referentie-index.

De koersen van Xtrackers ETF's op de beurs zijn gebaseerd op secundaire marktfactoren en kunnen daarom afwijken van de intrinsieke waarde van de desbetreffende Xtrackers ETF. Een belegging in short ETF's is mogelijk niet geschikt voor een langetermijnbelegging. ETF's die short-indices nabootsen, vertonen met name het verschijnsel van padafhankelijkheid. Dit betekent dat als de performance over een periode van meer dan één dag wordt gemeten, de performance tussen twee punten van een short-index in bepaalde omstandigheden niet symmetrisch is met de performance van de overeenkomstige long-index in dezelfde periode. Dit effect treedt sterker op als de long-index volatieler is.

Het beleggingsdoel van bepaalde Xtrackers ETF's op indices van opkomende markten is nabootsing van de performance van bepaalde opkomende markten. In principe lopen beleggingen in opkomende markten een groter risico op verlies dan beleggingen in ontwikkelde landen. De redenen hiervoor zijn onder andere hoge politieke, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en regelgevingsrisico's.

Wat zijn de risico's van securities lending?

Xtrackers ETF's met fysieke replicatie gebruiken geen swaps om de performance van de onderliggende index na te bootsen. ETF's die effecten in de onderliggende portefeuille uitlenen ('securities lending'), kunnen echter het risico lopen dat de tegenpartij niet kan voldoen aan haar verplichtingen. Dit risico wordt verminderd door de storting van onderpand, en door de waarde van de uitgeleende effecten te beperken tot maximaal 50 procent van de intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Bovendien zijn er andere waarborgen, zoals een garantie van Deutsche Bank AG, dat zij zal betalen voor eventuele verliezen die kunnen voortvloeien uit een hypothetisch verzuim van de kredietnemer.

Wat zijn de valutarisico's van beleggingen in Xtrackers ETF's?

In principe belegt de belegger bij de aankoop van een Xtracker ETF in de valuta's van de effecten in de onderliggende index. Als een belegger uit een land in de eurozone bijvoorbeeld de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF koopt met de Amerikaanse dollar als fondsvaluta, dan is de belegger tegelijkertijd blootgesteld aan een EUR/JPY-valutarisico. Dit staat los van de fondsvaluta (USD) of de handelsvaluta (bv. EUR). De fondsvaluta en de handelsvaluta zijn slechts factuurvaluta's en hebben geen directe invloed op de performance van de ETF. Een uitzondering daarop zijn indices die naast effecten ook (en voor zover mogelijk) valutahedging omvatten. In de naam van de ETF's die van deze strategie gebruikmaken, komt meestal de term 'hedged' voor.

Wat zijn de voordelen van beleggen in Xtrackers ETF's?

Met Xtrackers ETF's kunnen beleggers met een enkele beursorder een positie innemen in een gediversifieerde portefeuille van effecten. De voordelen van Xtrackers ETF's kunnen in drie woorden worden samengevat: efficiëntie, transparantie en flexibiliteit.

Efficiëntie

Lage kosten – Xtrackers ETF's zijn passieve beleggingsinstrumenten die een index nabootsen, met lage jaarlijkse beheerkosten en dus een lage total cost ratio (TER) in vergelijking met traditionele fondsproducten

Gering trackingverschil (afwijking van de indexperformance) – Xtrackers ETF's volgen hun onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk.

Meer informatie over het trackingverschil vindt u hier.

Transparantie

De koersen worden voortdurend aangepast – Xtrackers ETF's worden verhandeld op de beurs. Deutsche Bank en andere market makers zorgen tijdens beursdagen onafgebroken voor liquiditeit.

Index- en ETF-informatie – de website www.Xtrackers.com geeft beleggers dagelijks updates over de samenstelling van de ETF-portefeuille en de onderliggende index

iNAV – de koers van een Xtrackers ETF tijdens de handelsperiode van de beurs kan worden gevolgd via de iNAV (Indicative Net Asset Value, indicatieve intrinsieke waarde van het fonds), die regelmatig wordt berekend en aangepast. Tijdens beursdagen wordt deze informatie gepubliceerd op de website www.Xtrackers.com.

Flexibiliteit

Intra-Day Trading – Xtrackers ETF's kunnen, net als alle andere beursgenoteerde effecten, tijdens de normale handelsuren op de beurs worden gekocht of verkocht.

Flexibele ordervolumes – In tegenstelling tot andere instrumenten zoals futures kunnen ETF's ook in kleinere ordervolumes worden verhandeld.

Diverse toepassingen – Xtrackers ETF's kunnen door beleggers worden gebruikt voor verschillende beleggingsstrategieën. Toepassingen variëren van kortlopende tradinginstrumenten tot de basis van assetallocatie voor de lange termijn.

Wat zijn de voordelen van Xtrackers ETF's in vergelijking met andere instrumenten die de performance van een index nabootsen?

De voordelen van ETF's ten opzichte van andere instrumenten, die ook de performance van een index nabootsen, kunnen als volgt kort worden samengevat:

Swaps: Bij het gebruik van ETF's is het niet nodig om te beschikken over documentatie of speciale infrastructuur. Terwijl swaps alleen met een tegenpartij kunnen worden verhandeld, worden ETF's vrij verhandeld op de beurs.

Futures: Bij de aankoop van een ETF hoeft geen onderpand (marge) te worden gedeponeerd, de looptijd is niet beperkt, dus een roll-over op het einde van de looptijd is niet nodig. ETF's bootsen brede indices, zoals mondiale of regionale indices, efficiënter en stabieler na. ETF-deelbewijzen kunnen worden verhandeld in kleine of nauwkeurig gedefinieerde ordervolumes omdat er geen minimaal contractvolume is. Bovendien is de keuze voor aangewezen future-benchmarks zeer laag. Bij een ETF zijn er geen financierings- en doorrolrisico's.

Beleggingsfondsen/indexfondsen: ETF-deelbewijzen kunnen binnen een dag worden aangekocht en verkocht en er worden doorgaans lagere beheerkosten voor aangerekend dan voor traditionele, actief beheerde fondsen.

Certificaten: ETF's zijn gereglementeerde beleggingsfondsen die onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen. Risicospreiding zorgt voor een grotere bescherming van de beleggers en elimineert grotendeels bepaalde risico's. In tegenstelling tot veel certificaten omvatten de inkomsten uit ETF's altijd dividenden (die worden uitgekeerd of gekapitaliseerd).

Wie kan in Xtrackers ETF's beleggen?

Xtrackers ETF's worden net als aandelen verhandeld op de beurs en kunnen zo door alle beleggers worden gekocht. Xtrackers ETF's die zijn uitgegeven in Luxemburg of Ierland zijn niet beschikbaar voor personen uit de VS.

Wie zijn Xtrackers ETF's?

Na de markttoetreding in januari 2007 biedt de Xtrackers ETF-divisie van DWS nu het grootste ETF-aanbod in Europa met meer dan 170 producten. Momenteel beheert Xtrackers ETF's een vermogen van meer dan 72 miljard euro en daarmee is het de op een na grootste ETF-aanbieder in Europa[2].

Beleggers kunnen Xtrackers ETF's gebruiken om verschillende asset classes op de voet te volgen, onder meer aandelen, obligaties, kredietindices, geldmarkten, valuta's en grondstoffen. Zo kunnen beleggers een breed scala aan beleggingsstrategieën op een efficiënte, flexibele en transparante manier toepassen. ETF's van Xtrackers zijn genoteerd aan diverse beurzen in Europa en Azië en worden ondersteund door een groot aantal market makers.

Zijn Xtrackers ETF's geschikt als langetermijnbelegging?

De relatief lage transactiekosten en lopende kosten van ETF's in vergelijking met traditionele beleggingsfondsen hebben ertoe geleid dat ETF's algemeen worden geaccepteerd als een kosteneffectief beleggingsproduct en geschikt zijn als langetermijnbelegging, uiteraard afhankelijk van de respectieve beleggingsdoelstellingen van de belegger. Aangezien deelbewijzen van Xtrackers ETF's onafgebroken op de beurs worden verhandeld, zijn ze ook een flexibel beleggingsproduct om het koersverloop van een index op korte termijn te volgen.

Daarentegen zijn Xtrackers ETF's die short en leveraged indices nabootsen niet geschikt als beleggingsproduct voor de lange termijn. Ze worden door beleggers aangewend voor hedging op korte termijn of als een kortlopend tradinginstrument.

Aanbevolen

Xtrackers ETFs - vragen Wie zijn Xtrackers ETF's?

Na de markttoetreding in januari 2007 biedt de Xtrackers ETF-divisie van DWS nu het grootste ETF-aanbod in Europa met meer dan 170 producten. Momenteel beheert Xtrackers ETF's een vermogen van meer dan 72 miljard euro en daarmee is het de op een na grootste ETF-aanbieder in Europa[2].

Beleggers kunnen Xtrackers ETF's gebruiken om verschillende asset classes op de voet te volgen, onder meer aandelen, obligaties, kredietindices, geldmarkten, valuta's en grondstoffen. Zo kunnen beleggers een breed scala aan beleggingsstrategieën op een efficiënte, flexibele en transparante manier toepassen. ETF's van Xtrackers zijn genoteerd aan diverse beurzen in Europa en Azië en worden ondersteund door een groot aantal market makers.

Xtrackers ETFs - vragen Wie kan in Xtrackers ETF's beleggen?

Xtrackers ETF's worden net als aandelen verhandeld op de beurs en kunnen zo door alle beleggers worden gekocht. Xtrackers ETF's die zijn uitgegeven in Luxemburg of Ierland zijn niet beschikbaar voor personen uit de VS.

Xtrackers ETFs - vragen Wat zijn de voordelen van beleggen in Xtrackers ETF's?

Met Xtrackers ETF's kunnen beleggers met een enkele beursorder een positie innemen in een gediversifieerde portefeuille van effecten. De voordelen van Xtrackers ETF's kunnen in drie woorden worden samengevat: efficiëntie, transparantie en flexibiliteit.

Efficiëntie

Lage kosten – Xtrackers ETF's zijn passieve beleggingsinstrumenten die een index nabootsen, met lage jaarlijkse beheerkosten en dus een lage total cost ratio (TER) in vergelijking met traditionele fondsproducten

Gering trackingverschil (afwijking van de indexperformance) – Xtrackers ETF's volgen hun onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk.

Meer informatie over het trackingverschil vindt u hier.

Transparantie

De koersen worden voortdurend aangepast – Xtrackers ETF's worden verhandeld op de beurs. Deutsche Bank en andere market makers zorgen tijdens beursdagen onafgebroken voor liquiditeit.

Index- en ETF-informatie – de website www.Xtrackers.com geeft beleggers dagelijks updates over de samenstelling van de ETF-portefeuille en de onderliggende index

iNAV – de koers van een Xtrackers ETF tijdens de handelsperiode van de beurs kan worden gevolgd via de iNAV (Indicative Net Asset Value, indicatieve intrinsieke waarde van het fonds), die regelmatig wordt berekend en aangepast. Tijdens beursdagen wordt deze informatie gepubliceerd op de website www.Xtrackers.com.

Flexibiliteit

Intra-Day Trading – Xtrackers ETF's kunnen, net als alle andere beursgenoteerde effecten, tijdens de normale handelsuren op de beurs worden gekocht of verkocht.

Flexibele ordervolumes – In tegenstelling tot andere instrumenten zoals futures kunnen ETF's ook in kleinere ordervolumes worden verhandeld.

Diverse toepassingen – Xtrackers ETF's kunnen door beleggers worden gebruikt voor verschillende beleggingsstrategieën. Toepassingen variëren van kortlopende tradinginstrumenten tot de basis van assetallocatie voor de lange termijn.

1. Er kunnen bewaarkosten aangerekend worden door de bank.

2. Per 31.03.2020

CIO View