Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

ETF-constructies

Een ETF kan de onderliggende index op verschillende manieren weerspiegelen (indextracking). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke en synthetische replicatie. Het trackingverschil geeft duidelijk weer hoe nauwkeurig een ETF zijn index volgt.

Indextracking

Het grote voordeel van een indexfonds is dat de prestatie van de onderliggende index op de voet wordt gevolgd. Dit is echter moeilijker te realiseren dan het lijkt. Indices zijn immers in de eerste plaats theoretische constructies die de performance van een bepaald segment van de kapitaalmarkt moeten weergeven. De transactiekosten die in de praktijk bij de belegging worden gemaakt of de kosten voor de uitkering of herbelegging van dividenden en opbrengsten spelen bij de berekening van de indices geen rol.

 

Theoretische weergave van indextracking

Bron: Deutsche Bank AG

 

Het is daarom van cruciaal belang hoe het fonds er precies voor zorgt dat het ETF de performance van de index zo nauwkeurig mogelijk nabootst. Het enige onvermijdelijke verschil tussen de performance van een ETF en die van de index zijn de verschuldigde beheerkosten, vaste kosten en overige kosten van het indexfonds. Die kosten liggen voor een ETF doorgaans echter veel lager dan voor actief beheerde fondsen. De volgende afbeelding is een weergave van de gangbare replicatiemethoden die in de volgende hoofdstukken worden beschreven.

 

Indexreplicatiemethoden

Directe replicatie Indirecte replicatie

Volledige replicatie

Geoptimaliseerde selectie (optimised sampling)

Portefeuille + Swap (niet-volgestorte swap en vervangings-basket)

ETF belegt in alle leden van de index in dezelfde weging als in de index

ETF belegt in een selectie van effecten die deel uitmaken van de index om een portefeuille samen te stellen die qua rendement en risicokenmerken sterk lijkt op de te repliceren index.

Het ETF belegt in een basket effecten dat niet rechtstreeks met de index hoeft overeen te komen en gaat een swapcontract aan waarbij de tegenpartij van de swap het rendement van de index aan het ETF levert

Bron: DWS

 

Fysieke replicatie

De meeste Xtrackers ETF's gebruiken de traditionele directe replicatiemethode om de onderliggende index te volgen. Daarbij belegt het ETF in alle of bijna alle componenten van de te volgen index, in dezelfde weging. Wanneer de index wordt aangepast, worden diezelfde aanpassingen doorgevoerd in de portefeuille. Met deze strategie is een relatief nauwkeurige nabootsing mogelijk en wordt er geen gebruik gemaakt van derivaten.

Voor indexen met een zeer groot aantal indexleden passen Xtrackers ETF's die het indexrendement rechtstreeks repliceren, de geoptimaliseerde samplingmethode toe. In dit proces wordt een deel van de effecten methodisch geselecteerd om een portefeuille samen te stellen die qua rendement en risicokenmerken sterk lijkt op de te repliceren index. Omdat er minder effecten in de portefeuille zijn opgenomen, kunnen de transactiekosten bij indexaanpassingen ook worden beperkt.

Synthetische replicatie

Bij synthetische replicatie wordt gebruikgemaakt van swaps. Een swap is een overeenkomst tussen twee partners, in dit geval tussen het indexfonds en een of meer banken. De swappartners nemen de replicatie van het fonds over en proberen de performance van de index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Bij deze aanpak worden de kosten, die bij fysieke replicatie verschuldigd zijn, niet toegerekend aan het fonds en zijn ze dus niet direct van invloed op het rendement van het ETF.

Bij synthetische replicatie kopieert de performance van het ETF het overeenkomstige rendement van de index dus zeer nauwkeurig – los van de beheerkosten en andere kosten.

 

Een basket effecten plus swap (synthetisch - Unfunded Swap met Substitute Basket)

Bij sommige aandelen- en obligatiefondsen belegt het ETF in een basket liquide aandelen of obligaties die niet direct met de index overeen hoeven te komen. Daarnaast sluit het ETF een total return swap af. In het kader van de swapovereenkomst verbindt de swaptegenpartij zich ertoe op de vervaldag het rendement van de index te betalen aan het ETF, met aftrek van bepaalde vergoedingen en kosten, alsook eventuele opbrengsten uit dividenden of performanceverbeteringen, die bijvoorbeeld het gevolg zijn van 'securities lending' van de tegenpartij. In ruil daarvoor ontvangt de swaptegenpartij het rendement van de basket met aandelen of obligaties. Het verschil tussen de twee kasstromen uit het koersverloop van de basket met aandelen of obligaties enerzijds en die van de index met aftrek van de vermelde kosten anderzijds is de effectieve marktwaarde van de swap in het fondsvermogen. Bijgevolg bootst de intrinsieke waarde van het ETF het koersverloop van de onderliggende index zeer nauwkeurig na. Afhankelijk van de marktontwikkeling van de basket met aandelen of obligaties en de index stijgt of daalt de waarde van de swap.

Het aandeel van de swap en de samenstelling van de basket met aandelen en obligaties in het ETF-vermogen worden eveneens dagelijks bijgewerkt op de website. Deze informatie wordt vermeld in de rubriek 'ETF-informatie' bij 'Securities Lending'.

CIO View