Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

search-no-result

Xtrackers ETCs - vragen

Bespreek hoe, bijvoorbeeld, de Xtrackers goud ETC koppelt aan de prijs van goud.

Elk aandeel van een Xtrackers goud ETC is gekoppeld aan een hoeveelheid goud (het "metaalrecht"), dat dagelijks wordt gewijzigd om de vergoeding van de emittent weer te geven. Het goud is eigendom van de emittent en wordt aangehouden door de metaalagent (JPMorgan Chase Bank N.A.) om de verplichtingen van de ETC te dekken. De dagelijkse waarde per effect bestaat uit de fixing om 15.00 uur Londense tijd door de London Bullion Market Association (LBMA) vermenigvuldigd met het desbetreffende metaalrecht. (Let wel, deze waarde is niet de prijs op de secundaire markt). Bij de terugbetaling zal de metaalagent het goud verkopen, en de opbrengst wordt gebruikt om de houders van de effecten te betalen.

Hoe kunnen beleggers ETC's kopen en verkopen?

Xtrackers ETC's kunnen worden gekocht op de beurs of via een broker. Beleggers moeten een effectenrekening hebben bij een bank of bij een beleggingsplatform, dat de notes op de betreffende beurs kan kopen en verkopen.

Nemen beleggers fysieke levering van de onderliggende grondstof?

Het woord 'fysiek' in de beschrijving van Xtrackers ETC's verwijst naar het feit dat ze volledig gedekt zijn door de onderliggende grondstof, die eigendom is van de emittent en veilig wordt bewaard in kluizen door de edelmetaalagent. Elke ETC-serie heeft het exclusieve eigendomsrecht over een toegewezen pool van het respectieve edelmetaal. Om efficiëntieredenen bieden Xtrackers ETC's geen fysieke levering van de gedekte edele metalen.

Waar kunnen beleggers meer informatie vinden over Xtrackers ETC's?

Meer informatie over Xtrackers ETC's is hier te vinden: ETC productoverzicht

Wat is het verschil tussen ETF's en ETC's?

Zowel ETF's als ETC's zijn ontworpen om de prijs van onderliggende activa te volgen, maar terwijl Xtrackers ETF's gestructureerd zijn als fondsen, zijn Xtrackers ETC's gestructureerd als gedekte schuldbewijzen die refereren aan de relevante grondstofprijs.

Meer informatie over Xtrackers ETF's vindt u hier.

Wat zijn de kosten van het beleggen in Xtrackers ETC's?

De kosten en vergoedingen in verband met de exploitatie en het beheer van een Xtrackers ETC zijn ingebed in de belegging door het verlagen van de hoeveelheid onderliggende grondstof waaraan het ETC van tijd tot tijd blootstelling biedt (het "metaalrecht"). Ze worden in de informatieblad van elke ETC vermeld als de 'productvergoeding'. De belegger kan ook effectenmakelaars- of advieskosten verschuldigd zijn.

Wat zijn de risico's van beleggen in Xtrackers ETC's?

Een belegging in een Xtrackers ETC is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Xtrackers ETC's zijn geen hoofdsom- of kapitaalbeschermde beleggingen, daarom moeten beleggers bereid en in staat zijn om verliezen te dragen tot het totale verlies van het geïnvesteerde kapitaal. De prijzen van edelmetalen zijn over het algemeen volatieler dan de prijzen van andere activaklassen. Aanzienlijke schommelingen van de waarde van de belegging in edelmetaal ETC's zijn mogelijk, zelfs gedurende korte perioden. Beleggingen in ETC-effecten brengen geen rente op en het rendement is onderworpen aan de aftrek van de productvergoeding. Beleggen in ETC's voor edelmetaal maakt een belegger niet de eigenaar van het desbetreffende metaal. De prijs van de ETC-effecten op de secundaire markt kan aanzienlijk lager of hoger liggen dan de waarde per ETC-effect (intrinsieke waarde) die door de emittent wordt gepubliceerd.

Beleggingen in Xtrackers ETC's brengen talrijke risico's met zich mee, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, algemene marktrisico's met betrekking tot de relevante grondstoffen, wisselkoersrisico's, renterisico's, inflatierisico's, liquiditeitsrisico's, en juridische en regelgevingsrisico's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een invloed hebben op de waarde van uw belegging. Als de valuta van uw land van verblijf verschilt van de valuta waarin de onderliggende beleggingen van het fonds worden uitgevoerd, kan de waarde van uw belegging stijgen of dalen onder invloed van schommelingen in de wisselkoersen.  Voor door valuta afgedekte ETC's geldt dat, indien de emittent winst heeft gemaakt op een valutadekkingscomponent tussen relevante waarnemingsdata, de emittent en de beleggers een ongedekt kredietrisico hebben jegens de tegenpartij van de serie voor een dergelijke winst die wordt verrekend gedurende maximaal twee werkdagen na elke waarderingsdag. De waarde van een belegging in Xtrackers ETC-effecten kan zowel dalen als stijgen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Voor een volledige beschrijving van de risicofactoren verwijzen wij u naar het desbetreffende prospectus. 

Wat zijn Xtrackers ETC's?

Xtrackers Exchange Traded Commodities (ETC's) zijn fysiek gedekte effecten die beleggers blootstelling bieden aan de spotprijs van een grondstof zonder futures of andere derivaten te hoeven verhandelen, of de grondstof fysiek te hoeven afnemen. Ze worden verhandeld op gereglementeerde beurzen, hebben doorgaans een continue notering tijdens de handelsuren van de beurs, en kunnen worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon zoals een effectenmakelaar.

Welke onderliggende beleggingen zijn beschikbaar in ETC-vorm?

Xtrackers biedt momenteel ETC's aan die blootstelling bieden aan goud, zilver, platina en rhodium.

Wie kan in Xtrackers ETC's beleggen?

De producten zijn bedoeld voor alle soorten beleggers (retail en professioneel), die blootstelling aan grondstoffenprijzen willen verwerven, maar ook bereid zijn om het risico te aanvaarden en te dragen tot een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Zijn beleggers in Xtrackers ETC's blootgesteld aan valutarisico?

Schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging beïnvloeden. Zie de vraag "Wat zijn de risico's van beleggen in Xtrackers ETC's?" hierboven voor meer informatie. Voor een volledige beschrijving van de risicofactoren verwijzen wij u naar het betreffende prospectus.

Aanbevolen

Xtrackers ETCs - vragen Wat zijn Xtrackers ETC's?

Xtrackers Exchange Traded Commodities (ETC's) zijn fysiek gedekte effecten die beleggers blootstelling bieden aan de spotprijs van een grondstof zonder futures of andere derivaten te hoeven verhandelen, of de grondstof fysiek te hoeven afnemen. Ze worden verhandeld op gereglementeerde beurzen, hebben doorgaans een continue notering tijdens de handelsuren van de beurs, en kunnen worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon zoals een effectenmakelaar.

Xtrackers ETCs - vragen Wie kan in Xtrackers ETC's beleggen?

De producten zijn bedoeld voor alle soorten beleggers (retail en professioneel), die blootstelling aan grondstoffenprijzen willen verwerven, maar ook bereid zijn om het risico te aanvaarden en te dragen tot een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Xtrackers ETCs - vragen Hoe kunnen beleggers ETC's kopen en verkopen?

Xtrackers ETC's kunnen worden gekocht op de beurs of via een broker. Beleggers moeten een effectenrekening hebben bij een bank of bij een beleggingsplatform, dat de notes op de betreffende beurs kan kopen en verkopen.

CIO View