Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

ETF’s voor Klimaatbeleggen - Blootstelling aan klimaatrisico’s verminderen

Beleggingsoplossingen die rekening houden met het klimaat

De zeespiegel stijgt, gletsjers smelten en extreme weersomstandigheden zoals tornado's of overstromingen worden steeds frequenter en intenser. Ook al lijken deze klimaatgebeurtenissen op dit moment ver van ons af te staan, de effecten van klimaatverandering, zoals de opwarming van de aarde, zijn nu al wereldwijd te zien. Op lange termijn is het de verslechtering van de lucht- en waterkwaliteit die onze gezondheid bedreigt. Klimaatverandering beïnvloedt ons dagelijks leven: het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen.

Investeringen om klimaatverandering aan te pakken

De term klimaatverandering verwijst naar langetermijnveranderingen in temperaturen en weerpatronen. De uitstoot van CO2 is verantwoordelijk voor het grootste deel van de broeikasgassen in de wereld en verergert de opwarming van de aarde. Om de opwarming van de aarde te beperken, moeten de overheid, de markt en de samenleving samenwerken en actie ondernemen. Voor beleggers biedt zogenaamd klimaatbeleggen de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven die hun duurzaamheid willen verbeteren en hun CO2-voetafdruk willen verkleinen. Door kapitaal in dit soort beleggingen te steken, kunnen beleggers hun klimaatrisico beperken en tegelijkertijd investeren in innovatieve technologieën die onze toekomst vormgeven.

Xtrackers klimaatgerichte ETF's

Klimaatbeleggen verwijst naar beleggen in bedrijven of projecten die een lagere klimaatvoetafdruk hebben dan vergelijkbare bedrijven. Beleggingen in Xtrackers Climate Change ETF's ondersteunen technologieën en bedrijven die waarschijnlijk belangrijker worden naarmate de wereld afstapt van fossiele brandstoffen en koolstofintensieve industrieën. Ontdek nu onze Climate Change ETF's.

Klimaatbeleggen in aandelen-ETF's Klimaatbeleggen in groene obligaties
Xtrackers Climate Transition ETF's zijn geschikt voor beleggers die een lage tracking error ten opzichte van de standaard benchmark[1] willen bereiken en tegelijkertijd willen bijdragen aan duurzaamheidsverbeteringen om de wereldwijde klimaatdoelstelling te bereiken[2]. Xtrackers Net Zero Pathway ETF's zijn gebaseerd op de EU-regelgeving van de Paris-aligned Benchmark (PAB) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze bieden blootstelling aan bedrijven die actief betrokken zijn bij klimaatverandering door de koolstofuitstoot te verminderen[3]. Xtrackers Green Bonds biedt beleggingskansen in projecten die kunnen bijdragen aan de klimaattransitie. Aangezien er strenge eisen gelden voor het gebruik van de opbrengsten van groene obligaties, hebben beleggers de mogelijkheid om milieuprojecten rechtstreeks te helpen financieren[4].
Matiging van klimaatverandering verwijst naar inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of te voorkomen of deze gassen uit de atmosfeer te verwijderen. Beperking van toekomstige klimaatrisico's kan betekenen dat nieuwe technologieën en hernieuwbare energie worden gebruikt, dat oudere apparatuur energiezuiniger wordt gemaakt of dat beheerspraktijken worden veranderd. Groene obligaties willen groene projecten financieren - dit betekent dat ze duurzame projecten steunen die het potentieel hebben om bij te dragen aan klimaatverandering, zelfs na de levensduur van het project.
Climate Transition ETFs Net Zero ETFs Green Bonds

Waarom is klimaatbeleggen belangrijk?

De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker - de opwarming van de aarde neemt met de dag toe. Kortom: klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd[5].

#Klimaatfeit 1

Tegen 2030 zullen bijna alle landen om het jaar "extreem heet" weer hebben, voornamelijk door de vervuiling met broeikasgassen [6]

#Klimaatfeit 2

Volgens een Amerikaans rapport zal de zeespiegel zodanig stijgen dat veel steden en eilanden aan zee tegen 2050 onder water zullen staan [7]

#Klimaatfeit 3

De hoogste temperatuur ter wereld is tot nu toe gemeten in Noord-Amerika met 56,7 graden Celsius. De koudste temperatuur tot nu toe werd gemeten op Antarctica met -89,2 graden Celsius [8]

Samenwerken om koolstofuitstoot te verminderen

Bedrijven, landen, organisaties en instellingen in de hele samenleving moeten hun uitstoot afstemmen op het wereldwijde doel van een koolstofarme toekomst. Klimaatbeleggen kan helpen om het kapitaal van beleggers te verschuiven naar bedrijven met een lagere CO2-voetafdruk en bedrijven die actief werken aan de klimaattransitie. Er is een groeiende consensus onder zowel overheden als bedrijven over de fundamentele rol van koolstofbeprijzing in de overgang naar een koolstofarme economie[9].

Baten van koolstofbeprijzing
government.png

Voor overheden is het beprijzen van koolstof een van de belangrijkste instrumenten in het klimaatbeleid dat nodig is om de uitstoot te verminderen. Het wordt gebruikt om de externe kosten van de uitstoot van broeikasgassen vast te leggen en door te berekenen aan de vervuilers.

company.png

Bedrijven gebruikenkoolstofprijzen intern om de impact van bindende koolstofprijzen op hun activiteiten te beoordelen en potentiële klimaatrisico's te identificeren. Daarnaast wordt het gebruik van hernieuwbare energie aantrekkelijker voor bedrijven.

investor.pngLangetermijninvesteerders kunnen koolstofprijzen gebruiken om de potentiële impact van klimaatmaatregelen op hun portefeuille te analyseren, waardoor ze hun klimaatinvesteringsstrategieën kunnen aanpassen en kapitaal kunnen verschuiven naar koolstofarme of klimaatbestendige activiteiten.

Regelgeving voor duurzame beleggingen

Veel landen hebben beleid en regelgeving goedgekeurd om duurzame investeringen aan te moedigen en af te stemmen op internationale overeenkomsten. De volgende vergelijking toont de belangrijkste regelgeving voor investeringen in klimaatgerichte ETF's.

Parijs- akkoord EU Taxonomie SFDR TCFD

Het Akkoord van Parijs heeft als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden, in het beste geval tot 1,5 graden Celsius. Het werd in 2015 ondertekend door 194 landen - waaronder China en de Verenigde Staten.

Meer lezen

De EU-taxonomie bevat definities voor het leveren van een significante bijdrage aan zes milieudoelstellingen. Rapportage hierover wordt verplicht voor bedrijven[10].

Meer lezen

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) stelt transparantie-eisen aan financiële producten en diensten die milieu- of sociale doelstellingen bevorderen.

Meer lezen

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) heeft consistente aanbevelingen ontwikkeld voor bedrijven om klimaatgerelateerde risico's en kansen openbaar te maken.

Meer lezen

Naast deze regelgeving zijn er een verschillende internationale initiatieven om duurzame beleggingen te bevorderen en de impact van klimaatverandering op beleggersniveau te verminderen, zoals de Principles for Responsible Investment (PRI)[11] of de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)[12].

Xtrackers klimaatbeleggen assortiment

Klimaatgerichte ETF's van Xtrackers by DWS bieden de mogelijkheid om bedrijven te ondersteunen bij het verminderen van hun CO2-voetafdruk. Ze kunnen ook helpen om beleggingsportefeuille te verschuiven naar bedrijven die ESG-vereisten in hun bedrijfsstrategie meenemen. Ontdek hieronder ons brede assortiment ETF's gericht op klimaatverandering.

pixel_white.png

" Our new Xtrackers ETFs are designed to take ESG investing to the next level by being aligned with the Paris Agreement, but also put strict climate metrics in the centre of the overall index construction

Simon Klein, Global Head of Passive Sales, DWS

 

Klimaattransitie - Blootstelling aan koolstofemissies verminderen

De Climate Transition Benchmark ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie zonder zich vast te leggen op temperatuurdoelstellingen. De indices die ten grondslag liggen aan onze Xtrackers Climate Transition-reeks overtreffen de minimumvereisten van de Climate Transition Benchmark van de EU en combineren deze met duurzaamheidsverbeteringen. Xtrackers Climate Transition ETF's maken gebruik van de MSCI Select Sustainability Screened CTB indexfamilie. Ze houden rekening met zowel de kansen als de risico's die gepaard gaan met de overgang naar een koolstofarme economie, zodat beleggers klimaat- en duurzaamheidsoverwegingen kunnen integreren in hun portefeuille.

Net Zero Pathway ETF's - Beleggen in een koolstofarme toekomst

Xtrackers Net Zero ETF's voldoen aan de vereisten voor de Paris Agreement Benchmark terwijl ze de Solactive ISS ESG Net Zero Pathway indices volgen. De op Parijs afgestemde indices gebruiken bedrijfsgegevens om de portefeuille af te stemmen op bedrijven die actief de klimaatverandering aanpakken. Beleggers kunnen een cruciale rol spelen in de overgang naar netto-nul emissies door te beleggen in bedrijven met haalbare netto-nul doelstellingen en bedrijven met een slechte staat van dienst op het gebied van emissies uit te sluiten.

Groene bedrijfs- en overheidsobligaties

Green Bonds van Xtrackers maken beleggen in duurzame milieu-initiatieven mogelijk. Door het financieren van groene investeringsuitgaven,  zijn deze obligaties een effectief instrument om toekomstgerichte investeringen te doen. Tegelijkertijd krijgen de sectoren die daar het meest behoefte aan hebben toegang tot cruciale overgangsfinanciering.   Qua risico- en rendementskenmerken verschillen de Xtrackers Green Bonds niet significant van traditionele vastrentende ETF's.

Klimaatbeleggen ETF's - FAQs

Wat zijn drijfveren om te beleggen in klimaatgerelateerde ETF's?

Beleggers die portefeuilles samenstellen met klimaatverandering in het achterhoofd zouden een of meer van de volgende resultaten kunnen nastreven:

  •  ...hun beleggingen afstemmen op persoonlijke waarden rond duurzaamheid en klimaatverandering
  •  ...klimaatrisico en koolstofuitstoot verminderen ten opzichte van een vergelijkbare benchmarkportefeuille
  •  ...profiteren van de kansen die de klimaattransitie biedt

Hoe kun je beleggen in klimaatgerichte ETF's van Xtrackers by DWS

Zowel de Xtrackers Climate Transition (CTB) als de Paris Aligned Benchmark (PAB) ETF's bieden beleggers een manier om hun portefeuilles af te stemmen op de wetenschap over klimaatverandering. Dit gaat vooral over een vermindering van de koolstofintensiteit met 7% per jaar. De benchmarks richten zich op decarbonisatie door meetbare, vastgelegde maatregelen te introduceren. Om het emissieniveau van een bedrijf te berekenen, worden de scope 1+2+3 emissies gedeeld door de bedrijfswaarde inclusief cash[13].

Scopes voor het berekenen van het emissieniveau
Scope 1 Scope 2 Scope 3

...directe emissies van bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door een bedrijf

...indirecte emissies van gekochte elektriciteit, stoom, warmte en koeling

...alle andere emissies die verband houden met de activiteiten van een bedrijf


Naast ETF's voor de aandelenmarkt is er ook de mogelijkheid om te beleggen in klimaatgerelateerde vastrentende producten: Beleggers kunnen kiezen tussen op de emittent gebaseerde analyse-ETF's (vergelijkbaar met aandelen-ETF's die voldoen aan de EU-regelgeving) en groene obligaties.

Samenvatting van productkenmerken

Xtrackers Climate Investing producten in een oogopslag - Kenmerken en eigenschappen van onze klimaatgerichte ETF's:
br/>

Aandelen
Xtrackers ETF (ISIN) Klimaat Focus Onderliggende indexfamilie Benchmark
IE000P4AYI47
IE000N9MLVT1
IE000W6L2AI3
IE000GYDNJS5
IE0006FDYJF8
De Climate Transition Benchmark biedt een betrouwbaar kader voor beleggers om hun portefeuilles af te stemmen op wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering MSCI Climate Transition Indexen Climate Transition Benchmark (CTB)
IE000TZT8TI0
IE0001JH5CB4
IE000UZCJS58
IE000Y6L6LE6
IE00074JLU02
IE0002ZM3JI1
IE000HT7E0B1
Vergeleken met de Climate Transition Benchmark heeft de Paris Agreement Benchmark een hogere "eenmalige" decarbonisatie van de investering (50% vs. 30%). Solactive ISS ESG Indexen Paris Agreement Benchmark (PAB)


Vastrentend
Xtrackers ETF (ISIN) Klimaat Focus Onderliggende index Obligatie Index Type
IE0003W9O921
IE000MCVFK47
Groene obligaties leveren veel milieubaten op en zijn daardoor een effectief instrument voor bewuste kapitaalallocatie. De Xtrackers Corporate en Government Bonds die worden aangeboden zijn Paris Aligned ETF's, waarover wordt gerapporteerd in overeenstemming met art. 9 van de SFDR. Bloomberg MSCI Global Corporate Index Bedrijfsobligaties
LU2504532487 iBoxx Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index Overheidsobligaties

Risico's van beleggen in Xtrackers Climate Change ETF's

Beleggingen in ETF's brengen talrijke risico's met zich mee, waaronder marktschommelingen, wisselkoersrisico, liquiditeitsrisico, renterisico, tegenpartijrisico, wijzigingen in de regelgeving, mogelijke vertragingen in de terugbetaling en verlies van inkomsten en geïnvesteerde hoofdsom. Bovendien zijn aanzienlijke schommelingen in de waarde van de belegging mogelijk, zelfs over korte perioden. Kijk voor algemene risico-informatie op de pagina met Risico's en advies.

1. De onderliggende indices zijn gebaseerd op de Climate Transition Benchmark (CTB). Deze benchmark biedt een betrouwbaar kader voor beleggers om hun portefeuille af te stemmen op wetenschappelijk bewijs over klimaatverandering.

2. Naast de minimumnormen van de Climate Transition Benchmark houden de indices rekening met duurzame risico's, met name 8 van de 14 Principal Adverse Impacts (PAI) - een set gestandaardiseerde maatstaven om duurzaamheidsrisico's te meten.

3. Xtrackers Net Zero Pathway ETF's vallen onder de categorie Xtrackers ESG ETF's waarvan de rapportage wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 8 van de SFDR.

4. Xtrackers Corporate and Government Green Bonds zijn extern geverifieerd en vallen onder de categorie Xtrackers ESG ETF's waarvan de rapportage wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 9 per SFDR.

5. bron: UN Emissions Gap Report (EGR) 2022, per oktober 2022

6. Source: https://www.forbes.com/sites/zacharysmith/2022/01/06/by-2030-earth-could-experience-once-per-century-heat-waves-every-other-year-study-says/?sh=48f5f5724681 as of January 2022

7. Source: https://press.un.org/en/2023/sc15199.doc.htm as of February 2023

8. Source: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/609823/umfrage/hoechste-gemessene-temperaturen-weltweit-nach-regionen/ survey period: 1905 to 2021

9. Door de externe kosten van koolstofemissies te beprijzen en door te berekenen aan de vervuilende bedrijven, wordt het beprijzen van koolstof beschouwd als een van de meest effectieve methoden om bedrijven aan te moedigen tot lagere emissies en duurzamere productie.

10. De zes milieudoelstellingen van de EU-taxonomie zijn: 1. beperken van klimaatverandering, 2. aanpassen aan klimaatverandering, 3. duurzaam gebruik van watervoorraden, 4. omschakelen naar een circulaire economie, 5. voorkomen van vervuiling, 6. beschermen van ecosystemen en biodiversiteit. (Bron: Tijdlijn taxonomie van de EU

11. De Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties is een organisatie die zich inzet om ESG-factoren te promoten onder beleggers over de hele wereld.

12. De Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) is de Europese ledenorganisatie voor samenwerking tussen beleggers op het gebied van klimaatverandering, die actie onderneemt voor een welvarende, koolstofarme toekomst.

13. Enterprise value including cash (EVIC).

CIO View