Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETF-fondsen over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers fonds bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Wij wijzen beleggers erop dat de inleg in Xtrackers ETF’s niet beschermd of gegarandeerd is en dat beleggers in elk Xtrackers ETF bereid en in staat moeten zijn verliezen te lijden op hun beleggingen, tot een volledig verlies van hun inleg.

Xtrackers ETF aandelen die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen gewoonlijk niet direct aan Xtrackers ETF terug worden verkocht. De aankoop en verkoop van aandelen op een secundaire markt gebeurt via een tussenpersoon (bijv. een aandelenmakelaar), wat kosten voor de beleggers kan meebrengen. Daarnaast is het mogelijk dat beleggers voor de aankoop van aandelen meer betalen dan de actuele intrinsieke waarde en voor de verkoop ervan minder ontvangen dan de actuele intrinsieke waarde.

Algemene risico-informatie

Hier volgt een algemene bespreking van een aantal risico's die van invloed kunnen zijn op de waarde van een belegging in een Xtrackers ETF. Meer informatie hierover is te vinden in het prospectus of het document met essentiële beleggersinformatie, in het hoofdstuk over de risicofactoren. Deze beschrijving van risico's is niet uitputtend en is niet bedoeld om dat te zijn. Niet alle risico's die zijn opgesomd, zijn automatisch van toepassing op elke uitgifte van een Xtrackers ETF, en er kunnen andere factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij een bepaalde uitgifte. Welke factoren relevant zijn voor een bepaald Xtrackers ETF, zal afhangen van diverse met elkaar verbonden zaken, zoals – onder andere – de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het Xtrackers ETF. Risico’s kunnen zich tegelijkertijd voordoen en/of kunnen elkaar versterken, wat kan leiden tot een onvoorspelbaar effect op de waarde van het Xtrackers ETF. Men dient niet in een Xtrackers ETF te beleggen voordat al deze risicofactoren zorgvuldig in overweging zijn genomen.

De waarde van een belegging in een Xtrackers ETF kan zowel dalen als stijgen en de in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Beleggen in Xtrackers ETF’s gaat gepaard met diverse risico’s, waaronder algemene marktrisico’s verbonden aan de onderliggende index, kredietrisico’s met betrekking tot de tegenpartij waarmee de Xtrackers ETF’s index swaps aangaan, wisselkoersrisico’s, renterisico’s, inflatierisico’s, liquiditeitsrisico’s en wettelijke en regulatoire risico's.

De Xtrackers ETF’s met een indirect beleggingsbeleid hanteren voornamelijk een synthetische indexreplicatie en doen een beroep op DWS als tegenpartij bij OTC-derivatentransacties. In het geval DWS zijn verplichtingen in het kader van de OTC-derivatentransacties niet nakomt, zullen de Xtrackers ETF’s worden vereffend en kunnen de beleggers tot 10% van de intrinsieke waarde van het ETF verliezen. De intrinsieke waarde zou op dat moment ook aanzienlijk lager kunnen zijn dan het bedrag dat een belegger oorspronkelijk heeft belegd, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende index. Het kredietrisico van de tegenpartij moet dan ook goed worden begrepen en ingeschat alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Beleggers dienen tot een beleggingsbeslissing te komen nadat ze advies hebben ingewonnen bij hun juridische, fiscale, boekhoudkundige, financiële en andere adviseurs, aangezien niet alle Xtrackers ETF’s immers geschikt zijn voor iedere belegger.

Bepaalde Xtrackers ETF’s kunnen gedenomineerd zijn in een andere valuta dan de valuta die op de beurs wordt verhandeld, en in dat geval kunnen wisselkoersschommelingen een negatief effect hebben op de opbrengsten van het betrokken ETF. De waarde van elke belegging die blootgesteld is aan vreemde valuta’s kan beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.

DWS en zijn verbonden bedrijven kunnen diverse functies uitoefenen met betrekking tot de Xtrackers ETF’s, zoals promotor, distributeur, tegenpartij bij derivatentransacties, indexsponsor en beheermaatschappij, wat belangenconflicten met zich mee kan brengen. Deze situaties worden gecontroleerd in overeenstemming met de toepasselijke regels en verordeningen.

Beleggers dienen te weten dat DWS van tijd tot tijd belangen kan hebben in de Xtrackers ETF’s die een aanzienlijk bedrag of deel kunnen vertegenwoordigen van alle beleggingen in dergelijke Xtrackers ETF’s. Beleggers moeten overwegen welke invloed dergelijke participaties, of de verkoop daarvan, door DWS kan hebben op hen.

De fiscale behandeling van een belegging in de Xtrackers ETF’s hangt af van de individuele situatie van iedere belegger. De belastingniveaus, belastinggrondslagen en de regels voor belastingvermindering kunnen veranderen.

Een belegging in een Xtrackers ETF is verbonden aan het rendement van de onderliggende index verminderd met de kosten, maar uw belegging zal dat rendement naar verwachting niet precies volgen. Er kan een verschil ontstaan tussen het rendement van het ETF en de onderliggende index, bijvoorbeeld door de impact van jaarlijkse fondsbeheerkosten. De rendementen van het ETF zullen mogelijk niet direct vergelijkbaar zijn met de rendementen die zouden worden geboekt door directe belegging in de onderliggende activa van het ETF of de onderliggende index. De inkomsten voor de beleggers liggen niet vast en kunnen schommelen.

De OTC-derivatentransactie die kan worden gebruikt om blootstelling aan de betrokken index te verkrijgen kan worden aangepast om bepaalde kosten in verband met belastingen en/of de koop-, verkoop-, leen-, financierings- en bewaarkosten die verband houden met de afdekkingspositie van de tegenpartij weer te geven. Deze indexreplicatiekosten kunnen een negatieve impact hebben op het rendement van het ETF.

De prijs van een Xtrackers ETF dat wordt verhandeld op de secundaire markt is afhankelijk van de vraag en het aanbod op de markt, schommelingen in de waarde van de door het ETF gevolgde index en andere factoren zoals de op dat moment geldende markt-, bedrijfs-, economische en politieke omstandigheden. In overeenstemming met de vereisten van de betrokken beurzen wordt er van de market makers verwacht dat ze liquiditeit en tweezijdige prijzen bieden om de handel in het betrokken ETF op de secundaire markt mogelijk te maken. In bepaalde abnormale markomstandigheden kan de liquiditeit echter beperkt zijn.

Een belegging in een Xtrackers ETF dat een dagelijkse shortindex of een index met dagelijkse hefboomwerking volgt, is enkel bedoeld voor financieel ervaren beleggers die in de onderliggende index een positie voor een zeer korte termijn willen innemen, bijvoorbeeld voor daghandel. Daarom zijn Xtrackers ETF’s op dagelijkse shortindexen of indexen met dagelijkse hefboomwerking enkel geschikt voor financieel ervaren beleggers die de strategie, kenmerken en risico’s begrijpen. De Xtrackers ETF’s op dagelijkse shortindexen of indexen met dagelijkse hefboomwerking zijn niet bedoeld als een belegging om te kopen en te houden.

Specifieke risicofactoren van activaklassen

Aandelen

Als een Xtrackers ETF blootgesteld is aan de waarde van een belegging in aandelen, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat het rendement zal afhangen van een aantal factoren, zoals onder andere maar niet beperkt tot, marktcondities en economische omstandigheden, de betrokken sector, de geografische regio en politieke gebeurtenissen.

Vastrentende effecten

Als een Xtrackers ETF blootgesteld is aan de waarde van een belegging in obligaties, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat het rendement zal afhangen van een aantal factoren, zoals onder andere maar niet beperkt tot, marktcondities en economische omstandigheden, wisselkoersrisico’s, renterisico’s, inflatierisico’s, de betrokken sector, de geografische regio en politieke gebeurtenissen.

Grondstoffen

Als een Xtrackers ETF blootgesteld is aan grondstoffen, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat grondstoffenprijzen onder andere reageren op economische factoren zoals veranderingen in de verhouding tussen vraag en aanbod, de weersomstandigheden en andere natuurverschijnselen, het overheidsbeleid inzake landbouw, handel, belastingen, monetaire zaken en andere beleidslijnen. Ook reageren zij op andere onvoorspelbare gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw belegging.

Valutamarkten

Als een Xtrackers ETF blootgesteld is aan de valutamarkten, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat de valutamarkten zeer volatiel kunnen zijn. In deze markten kunnen zich binnen zeer korte perioden grote prijsschommelingen voordoen, die ertoe kunnen leiden dat u een verlies op uw belegging lijdt.

Opkomende markten

Als een Xtrackers ETF blootgesteld is aan opkomende markten, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat beleggen in opkomende markten gepaard gaat met diverse risico’s, zoals onder meer algemene politieke en marktrisico’s van uitgevende instellingen uit opkomende markten, wisselkoersrisico’s, renterisico’s, inflatierisico’s, liquiditeitsrisico’s en wettelijke en regulatoire risico’s. Ook kunnen de valutamarkten van opkomende landen zeer volatiel zijn. Op deze markten kunnen er zich in zeer korte perioden aanzienlijke veranderingen voordoen, waaronder prijsschommelingen, die tot verliezen kunnen leiden. Ook grote en abrupte renteschommelingen kunnen een negatieve impact op indexrendementen hebben.

Hedgefondsen

Xtrackers ETF’s die blootgesteld zijn aan bepaalde hedgefondsstrategieën zijn alleen bedoeld voor beleggers met ervaring op de financiële markten omdat ze een hoog risico met zich meebrengen. Hedgefondsen zijn in grote mate niet gereguleerd en hebben relatief weinig beperkingen in hun beleggingsbevoegdheid. Hedgefondsen kunnen volatiel zijn en kunnen een hefboomeffect hanteren, wat verliezen kan vergroten. Hedgefondsen maken gebruik van dienstverleners voor hun beheer, verrichtingen en bewaring van activa, die door hun eventuele zwakke prestaties een daling van de waarde of liquiditeit van het hedgefonds kunnen veroorzaken. Er is mogelijk slechts beperkte publieke informatie beschikbaar over hedgefondsen, en mogelijk hebben zij slechts een beperkt of geen trackrecord.

Aanvullende informatie over materiële risico's op middellange tot lange termijn op grond van de Tweede Richtlijn Aandeelhoudersrechten (ARUG II / SRD II)

 • Het investeringsklimaat in de geïndustrialiseerde landen wordt deels gekenmerkt door negatieve rentetarieven, die mogelijk onbedoelde neveneffecten kunnen hebben
 • Centrale bankbeleid: onzekerheid over de toekomstige koers van de Europese Centrale Bank (ECB) en over de ontwikkeling van de Amerikaanse beleidsrente
 • Mogelijk sterke stijgingen van de obligatierente, verergerd door de lage liquiditeit op de markten
 • Problemen met wanbetalingen op leningen in sommige Europese landen en de gevolgen daarvan voor de banksector
 • Onzekerheid over de economische groei van China en de impact hiervan op de wereldeconomie
 • Groeivooruitzichten in sommige opkomende markten
 • Onzekerheid over de gevolgen van de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie ("Brexit") 
 • Spanningen in het eurogebied, met name in relatie tot landen met een hoge schuld en een lage potentiële groei
 • Onzekerheid over politieke ontwikkelingen in de Europese Unie, evenals in enkele grote landen
 • Handelsgeschil tussen de VS en Europa, China, Mexico en andere landen
 • Geopolitieke risico's, bijvoorbeeld ten aanzien van het Midden-Oosten
 • Hoge wereldwijde schuldniveaus

  (risico-overwegingen, versie december 2020, DWS International GmbH, Amsterdam Branch)

CIO View