Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Pandbrieven

Met ETF's deelnemen aan de markt voor pandbrieven

Pandbrief-ETF een combinatie van de zekerheid van pandbrieven met de kans op rendement

In moeilijke tijden zijn de voordelen van hoogwaardige beleggingsproducten duidelijk. Dat geldt zeker voor pandbrieven. Pandbrieven kennen een lange traditie en kunnen bogen op verschillende unieke kenmerken: Ze zijn geregeld door de wet, staan onder streng toezicht en hebben een hoogwaardige dekking. Via de iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C wordt deze aantrekkelijke beleggingscategorie die het gehele Duitse pandbrief-universum bestrijkt, bereikbaar voor het brede beleggerspubliek.

Elke pandbrief is gedekt door reële activa. Voornamelijk vastgoed, maar het kunnen ook schepen of vliegtuigen zijn. Dergelijk onderpand wordt ook toegepast voor andere financiële instrumenten, zogenaamde asset backed securities (ABS). Het belangrijkste verschil is echter dat een pandbrief een schuldbewijs is dat is uitgegeven door een gereglementeerde bank en dat de dekkingswaarden op de balans van de bank blijven staan. Ze worden in geen geval afgesplitst in special purpose vehicles. Pandbriefbanken staan onder het bijzondere toezicht van de Bundesbank en de Duitse Federale financiële toezichthouder (BaFin). In het theoretische geval van insolventie van een pandbriefbank – iets wat zich al meer dan 100 jaar niet heeft voorgedaan – bestaat er zelfs een insolventievoorrecht voor pandbriefcrediteuren, omdat de dekkingswaarde niet onder de insolvente boedel van de pandbriefbank valt.

De schommelingen in de dekkingswaarden beïnvloeden de pandbrief slechts in geringe mate. In het geval van hypotheek- en scheepspandbrieven kunnen vorderingen slechts tot 60 procent van de leningwaarde dekken; er is dus altijd een toereikende buffer. Deze meerlagige regelingen hebben ertoe geleid dat de pandbrief zijn functie als solide en gunstige vorm van herfinanciering heeft behouden, zelfs tijdens de marktturbulenties sinds medio 2007.

De ETF is gebaseerd op de iBOXX € GERMANY COVERED TR Index, die het gehele Duitse pandbrief-universum bestrijkt, met inachtneming van bepaalde selectiecriteria. De berekening van de index is gebaseerd op de geld- en laatkoersen van de deelnemende banken. Voorbeelden van pandbriefbanken waarvan de schuldbewijzen zijn opgenomen in de index zijn Eurohypo AG, Landesbank Baden-Württemberg, Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank en Depfa Deutsche Pfandbriefbank.

Daarnaast bevat de iBOXX € GERMANY COVERED TR Index ook andere schuldbewijzen die vanwege hun structuur een vergelijkbaar risico- en kredietprofiel hebben en op de markt als pandbrieven ('covered bonds') worden beschouwd. De criteria die het iBoxx Technical Committee hanteert om de status van een schuldbewijs te beoordelen zijn: structuur, handelsgegevens, uitgifteproces, liquiditeit en spreadniveau.

Binnen de index worden individuele schuldbewijzen gewogen op basis van hun uitstaande volume. Schuldbewijzen moeten op de herwegingsdatum een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben om in de index te worden opgenomen. Voor alle schuldbewijzen is een uitstaand volume van ten minste 1 miljard EUR nodig om in aanmerking te komen voor opname in de index.

De index wordt berekend op basis van het totale rendement ('total return'), d.w.z. couponbetalingen worden herbelegd in de index. Couponbetalingen, evenals geplande gedeeltelijke terugbetalingen en ongeplande volledige terugbetalingen, worden als liquide middelen aangehouden en in het kader van de volgende herweging herbelegd in de index.

Bij Xtrackers ETF's beleggen pandbrief-ETF's, net als alle obligatie-ETF's, uitsluitend in schuldbewijzen met een hoge kredietwaardigheid. Ze ruilen vervolgens de prestaties van deze schuldbewijzen tegen de prestaties van de relevante index als onderdeel van een SWAP.

Een gedetailleerde beschrijving van deze synthetische replicatiemethode is hier te vinden.

CIO View