Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Gebruikersvoorwaarden

1. Inleiding

1.1
DWS Group GmbH & Co. KGaA is als holdingvennootschap de moedermaatschappij van de "DWS-groep". De DWS-groep bestaat uit binnen- en buitenlandse ondernemingen die vermogensbeheerdiensten verlenen en die een vergunning hebben van de toezichthoudende autoriteiten in het land van hun oprichting.

1.2
Deze gebruikersvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen de toegang tot en het gebruik van de websites inclusief sub-websites (samen "Websites"), beheerd door de gelieerde entiteit of entiteiten, zoals geïdentificeerd in de respectievelijke opdrukken (hierna "DWS").

1.3
Aan personen die de Websites bezoeken ("Gebruikers") wordt een gebruikersrecht verleend in overeenstemming met deze Voorwaarden. Gebruikers verplichten zich ertoe de Voorwaarden in acht te nemen. Door gebruik te maken van de Websites, accepteren en gaan Gebruikers akkoord met de Voorwaarden. Gebruikers die deze Voorwaarden niet aanvaarden en niet ermee akkoord gaan, mogen de Websites niet gebruiken. .

2. Geen Aanbod, geen Beleggingsadvies

2.1
De Websites bieden alleen algemene informatie, inclusief algemene informatie over producten en diensten van de DWS-groep, en vormen geen openbaar aanbod van enig effect of ander financieel instrument. Dit zijn geen distributiewebsites die rechtstreeks transacties tussen Gebruikers en een DWS onderneming mogelijk maken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de respectievelijke sub-websites waar naast deze Voorwaarden ook meer specifieke voorwaarden van toepassing zullen zijn. Informatie die beschikbaar wordt gesteld op de Websites wordt verstrekt voor marketingdoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal, beleggings- of financieel advies of enige vorm van aanbeveling om fondsen of diensten en producten te kopen die worden beschreven op de Websites of als advies met betrekking tot de geschiktheid van een belegging of als financieel onderzoek. Gebruikers moeten professioneel advies inwinnen over al het voorgaande alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

2.2
Alle details van DWS’s diensten en producten, de daaraan verbonden risico's en kosten, kunnen, indien van toepassing, gevonden worden in de aanbiedingsdocumenten, welke telkens aangevuld worden met het meest recent gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, indien dit laatste verslag recenter is dan het meest recente beschikbare jaarverslag. Gebruikers dienen de informatie in dergelijke documenten zorgvuldig te lezen (met inbegrip van de meest recente versie van het Essentiele beleggersinformatie document ("Ebi") of andere relevante product- en/of dienst specifieke documenten) alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

3. Historische Prestaties

In het verleden behaalde resultaten (feitelijk of gesimuleerd) die op een Website zijn vermeld, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Meer informatie in dit verband en over de gebruikte berekeningsmethoden vindt u onder de link "Juridische Informatiebronnen" onderaan op deze Website.

4. Toegestaan Gebruik

4.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Websites. Producten en diensten die door een bedrijf van de DWS-groep worden aangeboden kunnen daarnaast onderworpen zijn aan hun eigen voorwaarden en bepaalde Websites kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld per land of sector) evenals verkoopbeperkingen (tezamen "Aanvullende Voorwaarden"). Gebruikers kunnen dan ook gevraagd worden Aanvullende Voorwaarden te aanvaarden wanneer zij specifieke sub-Websites bezoeken.

4.2
Indien en voor zover de Aanvullende Voorwaarden of andere meer specifieke Voorwaarden in strijd zijn met deze Voorwaarden dan prevaleren de Aanvullende Voorwaarden of de andere meer specifieke Voorwaarden.

4.3
De Gebruiker mag geen misbruik maken van de Website door opzettelijk virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. De Gebruiker mag geen ongeautoriseerde toegang (proberen te) verkrijgen tot de Websites, de server waarop de DWS Websites zijn opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met de Website. De Gebruiker mag de Websites niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval. Door het overtreden van deze bepaling kan de Gebruiker een strafbaar feit plegen onder van toepassing zijnde regelgeving. DWS kan een dergelijke overtreding melden bij de relevante autoriteiten en zal met deze autoriteiten samenwerken door de identiteit van de betreffende Gebruiker aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding, zal het recht van de Gebruiker om de Websites te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

4.4
De Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die 18 jaar of ouder zijn.

5. Auteursrechten en andere intellectuele Eigendomsrechten

5.1
Deze website bevat data, gegevens en informatie van allerlei aard die beschermd zijn door handelsmerk en/of copyright ten gunste van DWS entiteiten of in individuele gevallen ook ten gunste van derden. De entiteit genoemd in de opdruk is de eigenaar van het recht van gebruik en exploitatie van het ontwerp van de respectievelijke website. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DWS de website of het materiaal op deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden, te reproduceren en/of te distribueren, anders dan voor zover wettelijk is toegestaan.

6. Veiligheid van Communicatie

6.1
De veiligheid van communicatie via internet en via e-mail kan niet worden gegarandeerd. Er is een risico dat informatie in een e-mail en een bijlage daarbij, inclusief mogelijk potentiële vertrouwelijke informatie, onderschept, verloren, vernietigd, beschadigd of vertraagd kan worden. Hoewel DWS redelijke inspanningen zal doen om dit risico te minimaliseren, garandeert zij niet dat enige communicatie of e-mail of enige bijlage daarbij, die verzonden wordt, vrij zal zijn van virussen, wormen of andere schadelijke componenten.

7. Afwijzing van Aansprakelijkheid, geen Garantie

7.1
door DWS, maar er wordt, voor zover toegestaan op basis van regelgeving, geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, door DWS-groep, haar partners of werknemers met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. De Websites zijn beperkt tot de verspreiding van algemene informatie over de producten en diensten die door DWS entiteiten geleverd worden. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in deze informatie bij een beslissing om een investering te doen. In plaats daarvan moeten Gebruikers zorgvuldig de dienst- of product specifieke informatie bekijken die afzonderlijk wordt verstrekt in de context van een geplande transactie.

7.2
DWS entiteiten zijn niet aansprakelijk voor enige claim, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of schade hetzij uit hoofde van een verbintenis, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins als gevolg van de Websites of informatie verstrekt via de Websites. Deze bepaling zal geen enkele claim beperken die de Gebruiker kan maken onder de Aanvullende Voorwaarden of op basis van een contract met DWS. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid voor fraude, of grove nalatigheid, of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door nalatigheid beperken of uitsluiten. Niets in deze Voorwaarden zal enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten waar beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de wet.

7.3
Waar de Websites links bevatten naar andere websites, diensten en/of middelen aangeboden door derden, worden deze links uitsluitend ter informatie van de Gebruiker aangeboden. Dergelijke links moeten niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door enige DWS entiteiten van deze gelinkte websites of informatie die de Gebruiker daarvan kan verkrijgen. De DWS-groep heeft geen controle over de inhoud van deze websites, diensten of bronnen.

7.4
De informatie op de Websites vormt geen beleggings- of ander advies. Evenmin is deze informatie een aanbod, en er ontstaat geen contractuele verplichting tussen de respectievelijke DWS entiteit en de Gebruiker met betrekking tot financiële diensten geleverd door de desbetreffende DWS entiteit.

7.5
Om juridische redenen kan de toegang tot sommige delen van de Websites zijn of worden beperkt.

7.6
DWS-groep kan niet garanderen dat de Websites veilig zijn of vrij van defecten, softwarefouten of virussen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de configuratie van zijn/haar informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Websites. DWS raadt ten sterkste aan dat de Gebruiker over een effectief virusbeschermingssoftware beschikt en gebruikt.

8. Wijziging van de Voorwaarden

8.1
DWS behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen.

8.2
DWS zal alle gewijzigde of bijgewerkte Voorwaarden op de Websites plaatsen. Gebruikers dienen regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

9. Wijziging van de Websites

9.1
DWS kan de Websites van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. Dit kan een gevolg zijn van toezichtrechtelijke publicatievereisten. Anders dan vereist door de toepasselijke wetgeving, hebben wij geen verplichting om dit te doen. DWS behoudt zich het recht voor om op elk moment de Websites geheel of gedeeltelijk te wijzigen en om de service en toegang tot de Websites te beperken, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. 1.1

9.2
DWS garandeert niet dat de toegang tot de Websites ononderbroken zal zijn of, tenzij vereist door de wet, altijd beschikbaar zal zijn. DWS mag de beschikbaarheid van alle of een deel van de Websites opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen.

10. Privacy Verklaring en andere wettelijke Bronnen

10.1
De van toepassing zijnde privacy verklaring evenals andere relevante juridische bronnen zijn toegankelijk via de DWS Website voetteksten (footers).

11. Toepasselijk Recht, Jurisdictie

11.1
Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

11.2
Indien de Gebruiker een handelaar is, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal fonds onder publiekrecht, of in andere gevallen toegestaan door de wet, is de plaats van jurisdictie voor claims onder deze Voorwaarden Amsterdam, Nederland.

11.3
Aanvullende Voorwaarden kunnen afwijkende clausules over toepasselijk recht of jurisdictie bevatten die, indien van toepassing, prevaleren.

11.4
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dit zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden.

CIO View