Riskfaktorer

Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. De pengar som placeras i Xtrackers ETF:er eller Xtrackers ETC:er kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers ETF:er och Xtrackers ETC:er inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers ETF:er och Xtrackers ETC:er bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers ETF:er eller Xtrackers ETC:er är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker och Villkor/Riskfaktorer. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers“.

Välj land samt investerartyp.

Icke-professionella Investerare

Icke-professionella Investerare

Professionella Investerare

Professionella Investerare

Övriga länder

Övriga länder

Due to regulatory and legal constraints you are not able to see this information. If you have any questions please contact your normal Sales contact for further information.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Terms & Conditions

Condizioni Generali

Conditions générales de vente

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Terms & Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allmänna villkor

Términos y condiciones generales

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Villkor

Inledning

INNAN DU GÅR IN PÅ DENNA WEBBPLATS BÖR DU NOGA LÄSA FÖLJANDE VIKTIGA VILLKOR (”VILLKOREN”) SOM STYR DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH BEKRÄFTA ATT DU GODKÄNNER DEM. OM DU GODKÄNNER VILLKOREN KLICKAR DU PÅ ”ACCEPTERA” I SLUTET AV DESSA VILLKOR FÖR ATT GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN. OM DU KLICKAR PÅ ”LÄMNA SIDAN” KAN DU INTE FÅ ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS. DESSA VILLKOR ÄR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH DWS OCH TÄCKER DIN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

DU (”ANVÄNDAREN”) SAMTYCKER TILL ATT INTE VIDTA NÅGON ÅTGÄRD ELLER UTELÄMNANDE SOM BRYTER MOT DESSA VILLKOR OCH FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR ATT DU ENLIGT LAG ÄR TILLÅTEN ATT FÅ ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN. 

ALLA HÄNVISNINGAR TILL "DWS" PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER I DESSA VILLKOR SKA, OM INTE ANNAT KRÄVS AV SAMMANHANGET, FÖRSTÅS SOM EN HÄNVISNING TILL DWS GROUP GMBH & CO. KGAA OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, ALLA INVESTERINGSBOLAG SOM FRÄMJAS ELLER FÖRVALTAS AV NÅGON AV DESSA ENHETER.

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV DWS INTERNATIONAL GMBH ANTINGEN (I) FÖR EGEN RÄKNING I EGENSKAP AV DISTRIBUTÖR AV DE PRODUKTER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS, (II) FÖR DWS INVESTMENT S.A., I EGENSKAP AV FÖRVALTNINGSBOLAG TILL VISSA PRODUKTER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS, ELLER (III) PÅ UPPDRAG AV DB ETC PLC OCH XTRACKERS ETC PLC SOM EMITTENT AV ETC-VÄRDEPAPPER. VART OCH ETT AV DESSA BOLAG KAN ANSVARA FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH DE FONDER, ETC-VÄRDEPAPPER OCH TJÄNSTER (INKLUSIVE FINANSIELLA INSTRUMENT) SOM BESKRIVS (TILLSAMMANS ”WEBBPLATSEN”). 

ÅTKOMST TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH LÄNKADE WEBBPLATSER KAN BEGRÄNSAS TILL VISSA PERSONER ELLER I VISSA LÄNDER. PRODUKTER SOM VISAS PÅ DESSA WEBBPLATSER SKA INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS TILL PERSONER SOM ÄR FÖRBJUDNA TILL DET ENLIGT LAG I SITT URSPRUNGSLAND ELLER ANNAT RELEVANT LAND. LANDSSPECIFIKA WEBBPLATSER SOM ANGES PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA FÅR ENDAST BESÖKAS AV LÄSARE AV DESSA VILLKOR SOM ÄR PERMANENT BOSATTA I DET RELEVANTA LANDET OCH TILLÅTNA ENLIGT LAG ATT LOGGA IN PÅ DE AKTUELLA SIDORNA. I SYNNERHET PERSONER I USA OCH PERSONER BOSATTA I ANDRA LÄNDER SOM INTE ANGES PÅ LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA ÄR FÖRBJUDNA ATT SE YTTERLIGARE SIDOR.GENOM ATT VÄLJA ETT LAND FRÅN LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA INTYGAR DU HÄRMED ATT DU ÄR I BOSATT I DET LANDET. DWS TAR INTE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR SPRIDNINGEN AV INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN TILL INDIVIDER ELLER ENHETER SOM LÄMNAR FELAKTIG INFORMATION OM VILKET LAND DE ÄR LAGLIGT BOSATTA I.

DESSA MATERIAL OCH ALLA PRODUKTER SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS ERBJUDS INTE OCH RIKTAS INTE TILL PERSONER I USA.

Inget erbjudande

Inget på denna webbplats bör betraktas som ett erbjudande att köpa någon av produkterna. Följaktligen utgör informationen på denna webbplats inte, och får inte användas som, ett erbjudande att köpa eller sälja aktier eller fondandelar eller ETC-värdepapper till personer i någon jurisdiktion. Prisnivåer och värderingar som publiceras på denna webbplats är vägledande och de och annan information som visas på denna webbplats anges endast i informationssyfte.

Ingen investeringsrådgivning

Information som görs tillgänglig på denna webbplats bör inte betraktas som juridik-, skatte-, investerings- eller värdepappersrådgivning eller någon form av rekommendation att köpa produkter eller tjänster som beskrivs på denna webbplats eller någon åsikt om en eventuell investerings lämplighet. Du bör söka professionell rådgivning om allt det ovannämnda innan du fattar ett investeringsbeslut.

Beslutsamhet för prospekt, bilagor, faktablad med basfakta för investerare, dokument med produktinformation eller andra tillämpliga erbjudandehandlingar (”erbjudandehandlingar”)
Erbjudandehandlingar som rör en specifik fond (inklusive delfonder) eller ETC-värdepapper är tillgängliga på denna webbplats. Användare bör läsa informationen i sådana handlingar noga (inklusive den senaste versionen av faktabladet med basfakta för investerare eller dokument med produktinformation) innan de fattar några investeringsbeslut.

Tidigare resultat

Information om tidigare resultat (faktiska eller simulerade) på denna webbplats är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Inga garantier för innehållet

Även om vi har gjort vårt bästa för att se till att informationen på denna webbplats är tillförlitlig kan vi inte garantera att den är korrekt, fullständig och lämplig. Eventuella åsikter som uttrycks återspeglar DWSs aktuella ståndpunkt, i egenskap av distributör, vilken kan ändras utan förvarning.

Användning av webbplatsen

DWS förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra webbplatsen när som helst och att begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten.

Ändringar av villkoren 

DWS förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa villkor. DWS uppmanar dig att läsa dessa villkor emellanåt för att bekanta dig med eventuella ändringar.

Upphovsrätt

Webbplatsens innehåll och design tillhör DWS och är upphovsrättsligt skyddade. Kopiering, publicering, reproduktion, spridning, vidaresändning, överlåtelse eller användning av någon del av webbplatsen eller dess innehåll kräver föregående skriftligt medgivande från DWS.

Sekretess och cookies 

DWS respekterar din integritet. Personuppgifter som samlas in när du besöker denna webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
När du lämnar ditt namn och dina kontaktuppgifter och begär information om våra produkter samtycker du till att vi får skicka sådan information till dig, även via e-post. Du kan när som helst be oss sluta skicka sådan information.

Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och samtycker du till att DWS kan placera cookies på den enhet som du besöker webbplatsen med. Dessa cookies är antingen helt nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster du har begärt eller för att ge oss anonymiserade data om din användning av våra webbplatser. Detta omfattar uppgifter som vilken webbplats du kom till vår webbplats ifrån, hur länge ditt besök varade och vilka sidor du visade. Sådan information, som inte inkluderar ditt namn, hjälper oss att förbättra våra webbplatsers prestanda och innehåll. Den registrerar även (upp till ett år) vilket land du är intresserad av och om du är en professionell eller icke-professionell investerare. Du kan blockera eller radera cookies från din dator – se din webbläsares hjälpfunktion.

Läs även avsnittet ”Sekretesspolicy” och ”Cookieinformation” under rubriken ” DWS sekretessmeddelande” på webbplatsen för mer information.

Kommunikationssäkerhet

Det finns ingen garanti för att kommunikation via internet och e-post är säker. Det finns en risk att information i ett e-postmeddelande och eventuella bilagor, inklusive potentiellt konfidentiell information, kan snappas upp, förloras, förstöras eller försenas i överföringen. Även om DWS vidtar rimliga åtgärder för att minimera sådana risker, lämnas ingen garanti för att kommunikation, e-postmeddelanden eller eventuella bilagor som skickas är fria från virus, maskar eller andra skadliga komponenter.

Telefoninspelning

Telefonsamtal till DWS kan spelas in i utbildnings- och övervakningssyfte och för att följa tillämpliga lagar och förordningar. Sådana telefoninspelningar tillhör DWS.

Hyperlänkar

Vissa hypertextlänkar på webbplatsen kan ta användaren till webbplatser som inte är under DWS:s kontroll eller ansvar. DWS ansvarar inte för något material som finns på eller förvaltas genom sådana externa webbplatser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras uteslutande av och ska tolkas i enlighet med tysk lagstiftning.

Alla icke-professionella användare som inte är bosatta i ett av de länder för vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) är tillämplig, eller som har ingått och ratificerat konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område som undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007, och alla professionella användare omfattas av exklusiv jurisdiktion för den behöriga domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland, beträffande eventuella tvister som uppkommer enligt dessa villkor.

Andra överenskommelser

Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i dessa villkor någon gång är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar på något sätt enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, ska det inte påverka lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten i den eller någon annan jurisdiktion för alla andra bestämmelser (eller annan del av denna bestämmelse) i dessa villkor.

Försäljningsbegränsningar

De produkter som beskrivs på denna webbplats får inte säljas i alla länder. Erbjudandehandlingarna innehåller information om de försäljningsbegränsningar som gäller en viss produkt och användaren bör läsa dem noga.

I synnerhet gäller följande begränsningar:

Personer bosatta i USA:

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till USA. Personer i USA (enligt definitionen i förordning S i U.S. Securities Act från 1933) och personer bosatta i USA får inte gå in på webbplatsen. Information från denna webbplats får inte spridas eller spridas på nytt till USA eller någon jurisdiktion där den inte är tillåten. Produkter som beskrivs på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 med ändringar och handel med värdepapperen har inte godkänts för ändamålen i U.S. Commodities Exchange Act från 1936. Produkterna får inte erbjudas eller säljas i USA, till personer i USA eller personer bosatta i USA. 

De produkter som beskrivs på denna webbplats erbjuds eller säljs endast till personer i andra jurisdiktioner, om tillämplig lagstiftning tillåter det.

Viktig information om det andra direktivet om aktieägares rättigheter (SRD II)

Enligt det andra direktivet om aktieägares rättigheter (SRD II) måste kapitalförvaltare offentliggöra viss information. Nedan följer en sammanfattning av var du kan hitta viss information:

 • Policy och rapport om engagemang, inklusive röstning och användning av röstningsrådgivare, policy för värdepapperslån och intressekonflikter, se avsnittet Lösningar / ESG på www.dws.com. Integrationspolicy inkl. information om investeringsbeslut finns också här.
 • Information om portföljomsättningen finns tillgänglig i avsnittet "Rapporter och räkenskaper" på webbplatsen.
 • Information om portföljsammansättningen och omsättningskostnaderna kommer att publiceras i årsredovisningen för respektive fond.

Information om de viktigaste riskerna på medellång till lång sikt som är förknippade med investeringarna är följande:

 • Investeringsmiljön i de industrialiserade länderna kännetecknas delvis av negativa räntor, vilket potentiellt kan ha oavsiktliga sidoeffekter
 • Centralbankens politik: Osäkerhet om Europeiska centralbankens (ECB) framtida inriktning samt utvecklingen av den amerikanska styrräntan
 • Möjliga kraftiga uppgångar i obligationsräntor, förvärrade av låg likviditet på marknaderna
 • Problem med betalningsinställelser i vissa europeiska länder och dess effekter på banksektorn
 • Osäkerhet kring Kinas ekonomiska tillväxt och dess påverkan på den globala ekonomin
 • Tillväxtutsikter på vissa tillväxtmarknader
 • Osäkerhet om konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU ("Brexit")
 • Spänningar i euroområdet, särskilt i förhållande till länder med hög skuldsättning och låg potentiell tillväxt
 • Osäkerhet kring den politiska utvecklingen inom EU samt i vissa större länder
 • Handelskonflikt mellan USA och Europa, Kina, Mexiko och andra länder
 • Geopolitiska risker, till exempel avseende Mellanöstern
 • Höga globala skuldnivåer

DWS investeringsbeslutsprocess gör det möjligt för oss att identifiera risker och avkastningsmöjligheter. Våra omfattande forskningsresurser och team av erfarna experter analyserar kontinuerligt de relevanta marknaderna samt den politiska och ekonomiska miljön. Dessutom ger vår strategiska CIO View en långsiktig utblick och orientering. Dessutom säkerställer den oberoende riskfunktionen att investeringsbesluten fattas på ett disciplinerat och kontrollerat sätt.

Villkor

Inledning

INNAN DU GÅR IN PÅ DENNA WEBBPLATS BÖR DU NOGA LÄSA FÖLJANDE VIKTIGA VILLKOR (”VILLKOREN”) SOM STYR DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH BEKRÄFTA ATT DU GODKÄNNER DEM. OM DU GODKÄNNER VILLKOREN KLICKAR DU PÅ ”ACCEPTERA” I SLUTET AV DESSA VILLKOR FÖR ATT GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN. OM DU KLICKAR PÅ ”LÄMNA SIDAN” KAN DU INTE FÅ ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS. DESSA VILLKOR ÄR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH DWS OCH TÄCKER DIN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

INNEHÅLLET HÄR ÄR BEGRÄNSAT TILL PROFESSIONELLA INVESTERARE, T.EX. BANKER, INVESTERINGSRÅDGIVARE, PENSIONSFONDER, INVESTERINGSFONDER, FÖRSÄKRINGSFÖRETAG OCH LIKNANDE INSTITUTIONER, OCH ÄR INTE AVSEDD FÖR ICKE-PROFESIONELLA INVESTERARE. GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN OCH ERKÄNNER ATT HAN/HON AGERAR I SIN KAPACITET SOM EN PROFESSIONELL INVESTERARE ELLER REPRESENTERAR EN PROFESSIONELL INVESTERARE OCH INTE AGERAR SOM ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE.

VAR OCH EN SOM BESÖKER DENNA WEBBPLATS OCH HAR FÖR AVSIKT ATT FUNGERA SOM MELLANHAND OCH GÖRA FONDER OCH ETC-VÄRDEPAPPER (”PRODUKTERNA”) TILLGÄNGLIGA FÖR TREDJEPARTSKLIENTER; ATT PRESENTERA PRODUKTERNA FÖR TREDJEPARTSKLIENTER ELLER GÖRA AFFÄRER MED PRODUKTERNA I FRÅGA FÖR EN TREDJEPARTSKLIENTS RÄKNING, I UTBYTE MOT ETT KVITTO PÅ BETALNING ELLER NÅGOT ANNAT, KOMMER, GENOM ATT GODTA DESSA VILLKOR OCH/ELLER GENOM ATT ÄGNA SIG ÅT NÅGON AV TIDIGARE NÄMNDA AKTIVITETER I ANKNYTNING TILL NÅGON PRODUKT, ATT ANSES HA GODTAGIT AFFÄRSVILLKOREN ”AFFÄRSVILLKOR FÖR MELLANHÄNDER” SOM KOMMER ATT GÖRAS TILLGÄNGLIGA UNDER RUBRIKEN ”RISKER OCH VILLKOR” PÅ WEBBPLATSEN.

DU (”ANVÄNDAREN”) SAMTYCKER TILL ATT INTE VIDTA NÅGON ÅTGÄRD ELLER UTELÄMNANDE SOM BRYTER MOT DESSA VILLKOR OCH FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR ATT DU ENLIGT LAG ÄR TILLÅTEN ATT FÅ ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN. 

ALLA HÄNVISNINGAR TILL "DWS" PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER I DESSA VILLKOR SKA, OM INTE ANNAT KRÄVS AV SAMMANHANGET, FÖRSTÅS SOM EN HÄNVISNING TILL DWS GROUP GMBH & CO. KGAA OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, ALLA INVESTERINGSBOLAG SOM FRÄMJAS ELLER FÖRVALTAS AV NÅGON AV DESSA ENHETER.

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV DWS INTERNATIONAL GMBH ANTINGEN (I) FÖR EGEN RÄKNING I EGENSKAP AV DISTRIBUTÖR AV DE PRODUKTER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS, (II) FÖR DWS INVESTMENT S.A., I EGENSKAP AV FÖRVALTNINGSBOLAG TILL VISSA PRODUKTER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS, ELLER (III) PÅ UPPDRAG AV DB ETC PLC, XTRACKERS ETC PLC OCH XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC SOM EMITTENT AV ETC-VÄRDEPAPPER. VART OCH ETT AV DESSA BOLAG KAN ANSVARA FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH DE FONDER, ETC-VÄRDEPAPPER OCH TJÄNSTER (INKLUSIVE FINANSIELLA INSTRUMENT) SOM BESKRIVS (TILLSAMMANS ”WEBBPLATSEN”). 

ÅTKOMST TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH LÄNKADE WEBBPLATSER KAN BEGRÄNSAS TILL VISSA PERSONER ELLER I VISSA LÄNDER. PRODUKTER SOM VISAS PÅ DESSA WEBBPLATSER SKA INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS TILL PERSONER SOM ÄR FÖRBJUDNA TILL DET ENLIGT LAG I SITT URSPRUNGSLAND ELLER ANNAT RELEVANT LAND. LANDSSPECIFIKA WEBBPLATSER SOM ANGES PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA FÅR ENDAST BESÖKAS AV LÄSARE AV DESSA VILLKOR SOM ÄR PERMANENT BOSATTA I DET RELEVANTA LANDET OCH TILLÅTNA ENLIGT LAG ATT LOGGA IN PÅ DE AKTUELLA SIDORNA. I SYNNERHET PERSONER I USA OCH PERSONER BOSATTA I ANDRA LÄNDER SOM INTE ANGES PÅ LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA ÄR FÖRBJUDNA ATT SE YTTERLIGARE SIDOR.GENOM ATT VÄLJA ETT LAND FRÅN LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA INTYGAR DU HÄRMED ATT DU ÄR I BOSATT I DET LANDET. DWS TAR INTE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR SPRIDNINGEN AV INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN TILL INDIVIDER ELLER ENHETER SOM LÄMNAR FELAKTIG INFORMATION OM VILKET LAND DE ÄR LAGLIGT BOSATTA I.

DESSA MATERIAL OCH ALLA PRODUKTER SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS ERBJUDS INTE OCH RIKTAS INTE TILL PERSONER I USA.

Inget erbjudande

Inget på denna webbplats bör betraktas som ett erbjudande att köpa någon av produkterna. Följaktligen utgör informationen på denna webbplats inte, och får inte användas som, ett erbjudande att köpa eller sälja aktier eller fondandelar eller ETC-värdepapper till personer i någon jurisdiktion. Prisnivåer och värderingar som publiceras på denna webbplats är vägledande och de och annan information som visas på denna webbplats anges endast i informationssyfte.

Ingen investeringsrådgivning

Information som görs tillgänglig på denna webbplats bör inte betraktas som juridik-, skatte-, investerings- eller värdepappersrådgivning eller någon form av rekommendation att köpa produkter eller tjänster som beskrivs på denna webbplats eller någon åsikt om en eventuell investerings lämplighet. Du bör söka professionell rådgivning om allt det ovannämnda innan du fattar ett investeringsbeslut.

Beslutsamhet för prospekt, bilagor, faktablad med basfakta för investerare, dokument med produktinformation eller andra tillämpliga erbjudandehandlingar (”erbjudandehandlingar”)
Erbjudandehandlingar som rör en specifik fond (inklusive delfonder) eller ETC-värdepapper är tillgängliga på denna webbplats. Användare bör läsa informationen i sådana handlingar noga (inklusive den senaste versionen av faktabladet med basfakta för investerare eller dokument med produktinformation) innan de fattar några investeringsbeslut.

Tidigare resultat

Information om tidigare resultat (faktiska eller simulerade) på denna webbplats är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Inga garantier för innehållet

Även om vi har gjort vårt bästa för att se till att informationen på denna webbplats är tillförlitlig kan vi inte garantera att den är korrekt, fullständig och lämplig. Eventuella åsikter som uttrycks återspeglar DWSs aktuella ståndpunkt, i egenskap av distributör, vilken kan ändras utan förvarning.

Användning av webbplatsen

DWS förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra webbplatsen när som helst och att begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten.

Ändringar av villkoren 

DWS förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa villkor. DWS uppmanar dig att läsa dessa villkor emellanåt för att bekanta dig med eventuella ändringar.

Upphovsrätt

Webbplatsens innehåll och design tillhör DWS och är upphovsrättsligt skyddade. Kopiering, publicering, reproduktion, spridning, vidaresändning, överlåtelse eller användning av någon del av webbplatsen eller dess innehåll kräver föregående skriftligt medgivande från DWS.

Sekretess och cookies 

DWS respekterar din integritet. Personuppgifter som samlas in när du besöker denna webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
När du lämnar ditt namn och dina kontaktuppgifter och begär information om våra produkter samtycker du till att vi får skicka sådan information till dig, även via e-post. Du kan när som helst be oss sluta skicka sådan information.

Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och samtycker du till att DWS kan placera cookies på den enhet som du besöker webbplatsen med. Dessa cookies är antingen helt nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster du har begärt eller för att ge oss anonymiserade data om din användning av våra webbplatser. Detta omfattar uppgifter som vilken webbplats du kom till vår webbplats ifrån, hur länge ditt besök varade och vilka sidor du visade. Sådan information, som inte inkluderar ditt namn, hjälper oss att förbättra våra webbplatsers prestanda och innehåll. Den registrerar även (upp till ett år) vilket land du är intresserad av och om du är en professionell eller icke-professionell investerare. Du kan blockera eller radera cookies från din dator – se din webbläsares hjälpfunktion.

Läs även avsnittet ”Sekretesspolicy” och ”Cookieinformation” under rubriken ” DWS sekretessmeddelande” på webbplatsen för mer information.

Kommunikationssäkerhet

Det finns ingen garanti för att kommunikation via internet och e-post är säker. Det finns en risk att information i ett e-postmeddelande och eventuella bilagor, inklusive potentiellt konfidentiell information, kan snappas upp, förloras, förstöras eller försenas i överföringen. Även om DWS vidtar rimliga åtgärder för att minimera sådana risker, lämnas ingen garanti för att kommunikation, e-postmeddelanden eller eventuella bilagor som skickas är fria från virus, maskar eller andra skadliga komponenter.

Telefoninspelning

Telefonsamtal till DWS kan spelas in i utbildnings- och övervakningssyfte och för att följa tillämpliga lagar och förordningar. Sådana telefoninspelningar tillhör DWS.

Hyperlänkar

Vissa hypertextlänkar på webbplatsen kan ta användaren till webbplatser som inte är under DWS:s kontroll eller ansvar. DWS ansvarar inte för något material som finns på eller förvaltas genom sådana externa webbplatser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras uteslutande av och ska tolkas i enlighet med tysk lagstiftning.

Alla icke-professionella användare som inte är bosatta i ett av de länder för vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) är tillämplig, eller som har ingått och ratificerat konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område som undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007, och alla professionella användare omfattas av exklusiv jurisdiktion för den behöriga domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland, beträffande eventuella tvister som uppkommer enligt dessa villkor.

Andra överenskommelser

Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i dessa villkor någon gång är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar på något sätt enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, ska det inte påverka lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten i den eller någon annan jurisdiktion för alla andra bestämmelser (eller annan del av denna bestämmelse) i dessa villkor.

Försäljningsbegränsningar

De produkter som beskrivs på denna webbplats får inte säljas i alla länder. Erbjudandehandlingarna innehåller information om de försäljningsbegränsningar som gäller en viss produkt och användaren bör läsa dem noga.

I synnerhet gäller följande begränsningar:

Personer bosatta i USA:

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till USA. Personer i USA (enligt definitionen i förordning S i U.S. Securities Act från 1933) och personer bosatta i USA får inte gå in på webbplatsen. Information från denna webbplats får inte spridas eller spridas på nytt till USA eller någon jurisdiktion där den inte är tillåten. Produkter som beskrivs på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 med ändringar och handel med värdepapperen har inte godkänts för ändamålen i U.S. Commodities Exchange Act från 1936. Produkterna får inte erbjudas eller säljas i USA, till personer i USA eller personer bosatta i USA. 

De produkter som beskrivs på denna webbplats erbjuds eller säljs endast till personer i andra jurisdiktioner, om tillämplig lagstiftning tillåter det.

Viktig information om det andra aktieägardirektivet (SRD II)

Baserat på det andra aktieägardirektivet (SRD II) måste kapitalförvaltare offentliggöra viss information. Nedan är en sammanfattning av var du kan hitta viss information:

 • Policy för åtagande och rapport inkl. omröstning och användning av proxy-rådgivare, policy för utlåning av värdepapper och intressekonflikter se avsnitt Lösningar / ESG på www.dws.com. Integrationspolicyn inkl. information om investeringsbeslut finns också här.
 • Vid publicering kan information om portföljens omsättning hittas i avsnittet "Ytterligare information" på webbplatsen.
 • Information om portföljsammansättningen och omsättningskostnaderna kommer att publiceras i respektive produkts årsredovisning.

Information om de viktigaste riskerna på medellång till lång sikt i samband med investeringarna är följande:

Aktier som är noterade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är föremål för olika väsentliga risker på medellång och lång sikt. De viktigaste riskerna inkluderar:

 • Politiska spänningar och utveckling inom och mellan länder såväl som regioner (t.ex. handelskonflikter, kontroversiella politiska åtgärder från regeringar och tillsynsmyndigheter)
 • Makroekonomiska risker som skuldkris, lågkonjunktur och överdriven inflation eller deflation
 • Betydande volatilitet på medel / lång sikt på aktier, valutor, obligationer och råvarumarknader
 • Idiosynkratiska risker för enstaka aktier eller segment (t.ex. bedrägeri, föråldrade affärsmodeller, frågor om företagsstyrning)
 • Minskande likviditet i marknadssegment eller enstaka aktier (t.ex. betydande prisrabatter)
 • Andra risker som har potential att störa aktiemarknaderna, inklusive men inte begränsade till naturkatastrofer, epidemier, terrorattacker och krig

DWS:s process kring investeringsbeslut gör det möjligt för oss att identifiera risker och avkastningsmöjligheter. Våra omfattande forskningsresurser och erfarna team analyserar kontinuerligt de relevanta marknaderna samt den politiska och ekonomiska miljön. Dessutom ger vår strategiska CIO-vy en långsiktig syn och orientering. Dessutom säkerställer den oberoende riskfunktionen att investeringsbeslut fattas på ett disciplinerat och kontrollerat sätt.

Introduction

BEFORE ENTERING THIS WEBSITE, PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING IMPORTANT TERMS AND CONDITIONS (THE "TERMS") THAT GOVERN YOUR ACCESS TO, AND USE OF, THIS WEBSITE, AND ACKNOWLEDGE YOUR AGREEMENT TO THEM. IF YOU AGREE TO THE TERMS, CLICK "ACCEPT" AT THE END OF THESE TERMS TO ENTER THIS WEBSITE. IF YOU CLICK "LEAVE PAGE" YOU WILL NOT BE ABLE TO ACCESS THIS WEBSITE. THESE TERMS ARE A BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU AND DWS, AND GOVERN YOUR ACCESS AND USE OF THE WEBSITE.

YOU (THE "USER") AGREE NOT TO UNDERTAKE ANY ACT OR OMISSION THAT WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THESE TERMS AND REPRESENT AND WARRANT THAT YOU ARE LEGALLY PERMITTED TO ACCESS AND USE THE WEBSITE. 

THIS WEBSITE IS PROVIDED BY DWS (UK) LIMITED (I) ON ITS OWN BEHALF IN ITS CAPACITY AS DISTRIBUTOR OF THE FUNDS REFERRED TO ON THIS WEBSITE, (II) ON BEHALF OF DWS INVESTMENT S.A., ACTING IN ITS CAPACITY AS MANAGEMENT COMPANY OF CERTAIN FUNDS REFERRED TO ON THIS WEBSITE. EACH OF THESE ENTITIES MAY BE RESPONSIBLE FOR THE WEBSITE'S CONTENT AND ANY OF THE FUNDS AND SERVICES (INCLUDING FINANCIAL INSTRUMENTS) DESCRIBED (TOGETHER "THE WEBSITE"). 

ACCESS TO FUNDS AND SERVICES DISPLAYED ON THIS WEBSITE AND LINKED SITES HEREAFTER MAY BE RESTRICTED TO CERTAIN PERSONS OR IN CERTAIN COUNTRIES. FUNDS SHOWN ON THESE SITES SHALL NOT BE OFFERED OR SOLD TO ANY PERSONS PROHIBITED BY THE LAW IN THEIR COUNTRY OF ORIGIN OR IN ANY OTHER RELEVANT COUNTRY. COUNTRY SPECIFIC SITES LISTED ON THE PREVIOUS WEBPAGE MAY ONLY BE ACCESSED BY READERS OF THESE TERMS WHO ARE PERMANENTLY RESIDENT IN THE RELEVANT COUNTRY AND LEGALLY PERMITTED TO LOG ON TO THE RELEVANT PAGES. IN PARTICULAR U.S. PERSONS AND PERSONS RESIDENT IN OTHER COUNTRIES NOT DISPLAYED IN THE LIST ON THE PREVIOUS WEBPAGE ARE FORBIDDEN FROM VIEWING FURTHER PAGES. BY SELECTING A COUNTRY FROM THE LIST ON THE PREVIOUS WEBPAGE YOU HEREBY AFFIRM THAT YOU ARE A RESIDENT OF THAT COUNTRY. DWS SPECIFICALLY ASSUMES NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR THE DISTRIBUTION OF CONTENT OF THE WEBSITE TO INDIVIDUALS OR ENTITIES WHICH PROVIDE FALSE INFORMATION REGARDING THEIR COUNTRY OF LEGAL RESIDENCE.

THESE MATERIALS AND ANY FUNDS DESCRIBED ON THIS WEBSITE ARE NOT BEING OFFERED OR TARGETED TO U.S. PERSONS.

No offer

Nothing contained on this Website should be considered as an offer to purchase any of the funds. Consequently, the information on this Website does not constitute, and may not be used for the purposes of, an offer to acquire or sell any fund shares or units to any person in any jurisdiction. Pricing levels and valuations published on this Website are indicative and they and other information displayed on this Website are for information purposes only.

No investment advice

Information made available on this Website should not be considered as legal, tax, investment or securities advice or any form of recommendation to purchase funds or services described on this website or any opinion regarding the appropriateness of any investment. You should seek professional advice on all of the foregoing before making any investment decision.

Decisiveness of Prospectus, Supplement, Key Investor Information document or other applicable offering document (“Offering Documents”)

Offering Documents referring to a specific fund (including sub-funds) are available on this Website. Users should carefully read the information contained in such documents (including the latest version of the Key Investor Information document) before making any investment decision.

Historical performance

Past performance information (either actual or simulated) contained on this Website is not a reliable indicator of future results.

No warranties for contents

Although best efforts have been used to ensure that the information set out on this Website is reliable, no warranty is made as to its accuracy, completeness and adequacy. Any opinions expressed reflect the current view of DWS, in its capacity as distributor, which may change without notice.

Use of the Website
Changes of the Website

DWS reserves the right to partly or completely change the Website at any time and to restrict, interrupt or terminate its service.

Changes of Terms 

DWS reserves the right to modify or amend these Terms at any time. DWS invites you to consult these terms and conditions from time to time to familiarise yourself with the changes.

Copyright

Content and design of the Website are the property of DWS and are protected by copyright. Any copying, publication, reproduction, distribution, re-transmission, assigning or use of any portion of the Website or of its content requires the prior written consent of DWS Investments UK Limited.

Privacy and Cookies 

DWS respects your privacy. Personal data collected when visiting this website are processed in accordance with applicable data protection law.
You agree that where you provide your name and contact details and request information on our products, we may send you such information, including by e-mail. You can ask us at any time to stop sending such information.

By entering this website, you acknowledge and agree that DWS may place cookies on the device via which you access the site. These cookies are either strictly necessary to provide you with the services you have requested or to give us anonymised data about your use of our websites. This includes details such as the website from which you accessed our website, the duration of your visit and the pages you viewed. Such information, which will not include your name, helps us improve the performance and content of our websites. It also records (for up to a maximum of one year) which country you are interested in, and whether as a retail or professional investor. You can block or delete cookies from your computer - simply refer to the help function of your browser.

Please also read the section “Privacy Policy” and “Cookie Information” under the heading "Additional Information" on the Website for more information.

Safety of Communication

Communications over the Internet and by e-mail cannot be guaranteed to be secure. There is a risk that information contained within an e-mail communication and any attachment thereto, including potentially confidential information, may be intercepted, lost, destroyed or delayed in transmission. Although DWS will use reasonable efforts to minimise such risk, it does not warrant that any communication or e-mail or any attachments thereto, that is sent out, will be free from viruses, worms or other harmful components.

Hyperlinks

Certain hypertext links on the Website may lead the User to websites that are not under the control or charge of DWS. DWS is not responsible with respect to any material contained in or conducted through any such external websites.

Governing Law; Jurisdiction

These Terms are exclusively governed by and shall be construed in accordance with German law.

Each retail User who is not a resident of one of the countries for which the Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) is applicable, or which have entered and ratified the Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters signed at Lugano on 30 October 2007, and all professional Users are subject to the exclusive jurisdiction of the competent court of Frankfurt am Main, Germany, in respect of any disputes arising under these Terms.

Other agreements

If at any time any provision (or part of any provision) of these Terms is, or becomes, illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, that shall not affect the legality, validity or enforceability in that or any other jurisdiction of any other provision (or any other part of this provision) of these Terms.

Selling restrictions

The products described on this Website are not eligible for sale in all countries. The Offering Documents contain information as to the selling restrictions applicable to any particular product and the User should read them carefully.

In particular, the following restrictions apply: 

Residents of the United States of America:

The information set out on this Website is not directed to the United States. U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act 1933) and persons resident in the U.S. may not enter the Website. Information from this Website may not be distributed or redistributed into the United States or into any jurisdiction where it is not permitted. Any securities described on this Website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 as amended and trading in the securities has not been approved for purposes of the U.S. Commodities Exchange Act of 1936. The securities may not be offered or sold in the United States, to U.S. persons or U.S. residents. 

The products described on this Website are only offered or sold to persons in any other jurisdiction, if applicable law permits this.

Additional Information

Any reference in these Terms or on the Website to “DWS” shall, unless otherwise required by the context, be understood as a reference to DWS Investments UK Limited including any of its parent companies, any of its or its parents affiliates or subsidiaries and, as the case may be, any investment companies promoted or managed by any of those entities.

CIO View