Välj land samt investerartyp.

Icke-professionella Investerare

Icke-professionella Investerare

Professionella Investerare

Professionella Investerare

Övriga länder

Övriga länder

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Terms & Conditions

Condizioni Generali

Conditions générales de vente

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Terms & Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allmänna villkor

Términos y condiciones generales

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Copyright © 2018

Inledning

INNAN DU GÅR IN PÅ DENNA WEBBPLATS BÖR DU NOGA LÄSA FÖLJANDE VIKTIGA VILLKOR (”VILLKOREN”) SOM STYR DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH BEKRÄFTA ATT DU GODKÄNNER DEM. OM DU GODKÄNNER VILLKOREN KLICKAR DU PÅ ”ACCEPTERA” I SLUTET AV DESSA VILLKOR FÖR ATT GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN. OM DU KLICKAR PÅ ”LÄMNA SIDAN” KAN DU INTE FÅ ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS. DESSA VILLKOR ÄR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH DWS OCH TÄCKER DIN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

DU (”ANVÄNDAREN”) SAMTYCKER TILL ATT INTE VIDTA NÅGON ÅTGÄRD ELLER UTELÄMNANDE SOM BRYTER MOT DESSA VILLKOR OCH FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR ATT DU ENLIGT LAG ÄR TILLÅTEN ATT FÅ ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN. 

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV DWS INVESTMENTS UK LIMITED (I) FÖR EGEN RÄKNING I EGENSKAP AV DISTRIBUTÖR AV DE FONDER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS, (II) FÖR DWS INVESTMENT S.A., I EGENSKAP AV FÖRVALTNINGSBOLAG TILL VISSA FONDER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS. VART OCH ETT AV DESSA BOLAG KAN ANSVARA FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH DE FONDER OCH TJÄNSTER (INKLUSIVE FINANSIELLA INSTRUMENT) SOM BESKRIVS (TILLSAMMANS ”WEBBPLATSEN”). 

ÅTKOMST TILL FONDER OCH TJÄNSTER SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH LÄNKADE WEBBPLATSER KAN BEGRÄNSAS TILL VISSA PERSONER ELLER I VISSA LÄNDER. FONDER SOM VISAS PÅ DESSA WEBBPLATSER SKA INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS TILL PERSONER SOM ÄR FÖRBJUDNA TILL DET ENLIGT LAG I SITT URSPRUNGSLAND ELLER ANNAT RELEVANT LAND. LANDSSPECIFIKA WEBBPLATSER SOM ANGES PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA FÅR ENDAST BESÖKAS AV LÄSARE AV DESSA VILLKOR SOM ÄR PERMANENT BOSATTA I DET RELEVANTA LANDET OCH TILLÅTNA ENLIGT LAG ATT LOGGA IN PÅ DE AKTUELLA SIDORNA. I SYNNERHET PERSONER I USA OCH PERSONER BOSATTA I ANDRA LÄNDER SOM INTE ANGES PÅ LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA ÄR FÖRBJUDNA ATT SE YTTERLIGARE SIDOR.GENOM ATT VÄLJA ETT LAND FRÅN LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA INTYGAR DU HÄRMED ATT DU ÄR I BOSATT I DET LANDET. DWS TAR INTE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR SPRIDNINGEN AV INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN TILL INDIVIDER ELLER ENHETER SOM LÄMNAR FELAKTIG INFORMATION OM VILKET LAND DE ÄR LAGLIGT BOSATTA I.

DESSA MATERIAL OCH ALLA FONDER SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS ERBJUDS INTE OCH RIKTAS INTE TILL PERSONER I USA.

Inget erbjudande

Inget på denna webbplats bör betraktas som ett erbjudande att köpa någon av fonderna. Följaktligen utgör informationen på denna webbplats inte, och får inte användas som, ett erbjudande att köpa eller sälja aktier eller fondandelar till personer i någon jurisdiktion. Prisnivåer och värderingar som publiceras på denna webbplats är vägledande och de och annan information som visas på denna webbplats anges endast i informationssyfte.

Ingen investeringsrådgivning

Information som görs tillgänglig på denna webbplats bör inte betraktas som juridik-, skatte-, investerings- eller värdepappersrådgivning eller någon form av rekommendation att köpa fonder eller tjänster som beskrivs på denna webbplats eller någon åsikt om en eventuell investerings lämplighet. Du bör söka professionell rådgivning om allt det ovannämnda innan du fattar ett investeringsbeslut.

Beslutsamhet för prospekt, fondbilaga, faktablad med basfakta för investerare eller andra tillämpliga erbjudandehandlingar (”erbjudandehandlingar”)
Erbjudandehandlingar som rör en specifik fond (inklusive delfonder) är tillgängliga på denna webbplats. Användare bör läsa informationen i sådana handlingar noga (inklusive den senaste versionen av faktabladet med basfakta för investerare) innan de fattar några investeringsbeslut.

Tidigare resultat

Information om tidigare resultat (faktiska eller simulerade) på denna webbplats är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Inga garantier för innehållet

Även om vi har gjort vårt bästa för att se till att informationen på denna webbplats är tillförlitlig kan vi inte garantera att den är korrekt, fullständig och lämplig. Eventuella åsikter som uttrycks återspeglar DWSs aktuella ståndpunkt, i egenskap av distributör, vilken kan ändras utan förvarning.

Användning av webbplatsen
Ändringar av webbplatsen

DWS förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra webbplatsen när som helst och att begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten.

Ändringar av villkoren 

DWS förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa villkor. DWS uppmanar dig att läsa dessa villkor emellanåt för att bekanta dig med eventuella ändringar.

Upphovsrätt

Webbplatsens innehåll och design tillhör DWS och är upphovsrättsligt skyddade. Kopiering, publicering, reproduktion, spridning, vidaresändning, överlåtelse eller användning av någon del av webbplatsen eller dess innehåll kräver föregående skriftligt medgivande från DWS.

Sekretess och cookies 

DWS respekterar din integritet. Personuppgifter som samlas in när du besöker denna webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
När du lämnar ditt namn och dina kontaktuppgifter och begär information om våra produkter samtycker du till att vi får skicka sådan information till dig, även via e-post. Du kan när som helst be oss sluta skicka sådan information.

Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och samtycker du till att DWS kan placera cookies på den enhet som du besöker webbplatsen med. Dessa cookies är antingen helt nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster du har begärt eller för att ge oss anonymiserade data om din användning av våra webbplatser. Detta omfattar uppgifter som vilken webbplats du kom till vår webbplats ifrån, hur länge ditt besök varade och vilka sidor du visade. Sådan information, som inte inkluderar ditt namn, hjälper oss att förbättra våra webbplatsers prestanda och innehåll. Den registrerar även (upp till ett år) vilket land du är intresserad av och om du är en professionell eller icke-professionell investerare. Du kan blockera eller radera cookies från din dator – se din webbläsares hjälpfunktion.

Läs även avsnittet ”Sekretesspolicy” och ”Cookieinformation” under rubriken ”Ytterligare information” på webbplatsen för mer information.

Kommunikationssäkerhet

Det finns ingen garanti för att kommunikation via internet och e-post är säker. Det finns en risk att information i ett e-postmeddelande och eventuella bilagor, inklusive potentiellt konfidentiell information, kan snappas upp, förloras, förstöras eller försenas i överföringen. Även om DWS vidtar rimliga åtgärder för att minimera sådana risker, lämnas ingen garanti för att kommunikation, e-postmeddelanden eller eventuella bilagor som skickas är fria från virus, maskar eller andra skadliga komponenter.

Hyperlänkar

Vissa hypertextlänkar på webbplatsen kan ta användaren till webbplatser som inte är underDWS kontroll eller ansvar. DWS ansvarar inte för något material som finns på eller förvaltas genom sådana externa webbplatser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras uteslutande av och ska tolkas i enlighet med tysk lagstiftning.

Alla icke-professionella användare som inte är bosatta i ett av de länder för vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) är tillämplig, eller som har ingått och ratificerat konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område som undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007, och alla professionella användare omfattas av exklusiv jurisdiktion för den behöriga domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland, beträffande eventuella tvister som uppkommer enligt dessa villkor.

Andra överenskommelser

Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i dessa villkor någon gång är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar på något sätt enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, ska det inte påverka lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten i den eller någon annan jurisdiktion för alla andra bestämmelser (eller annan del av denna bestämmelse) i dessa villkor.

Försäljningsbegränsningar
De produkter som beskrivs på denna webbplats får inte säljas i alla länder. Erbjudandehandlingarna innehåller information om de försäljningsbegränsningar som gäller en viss produkt och användaren bör läsa dem noga.

I synnerhet gäller följande begränsningar: 

Personer bosatta i USA:

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till USA. Personer i USA (enligt definitionen i förordning S i U.S. Securities Act från 1933) och personer bosatta i USA får inte gå in på webbplatsen. Information från denna webbplats får inte spridas eller spridas på nytt till USA eller någon jurisdiktion där den inte är tillåten. Värdepapper som beskrivs på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 med ändringar och handel med värdepapperen har inte godkänts för ändamålen i U.S. Commodities Exchange Act från 1936. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA, till personer i USA eller personer bosatta i USA. 

De produkter som beskrivs på denna webbplats erbjuds eller säljs endast till personer i andra jurisdiktioner, om tillämplig lagstiftning tillåter det.

Ytterligare information

Hänvisningar i dessa villkor eller på webbplatsen till "DWS" ska, om inget annat krävs av sammanhanget, förstås som en hänvisning till Deutsche Asset Management (UK) Limited inklusive något av dess moderbolag, något av dess eller dess moderbolags dotterbolag eller närstående bolag och, i förekommande fall, investeringsbolag som marknadsförs eller förvaltas av något av dessa bolag.

Villkor

Inledning
INNAN DU GÅR IN PÅ DENNA WEBBPLATS BÖR DU NOGA LÄSA FÖLJANDE VIKTIGA VILLKOR (”VILLKOREN”) SOM STYR DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH BEKRÄFTA ATT DU GODKÄNNER DEM. OM DU GODKÄNNER VILLKOREN KLICKAR DU PÅ ”ACCEPTERA” I SLUTET AV DESSA VILLKOR FÖR ATT GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN. OM DU KLICKAR PÅ ”LÄMNA SIDAN” KAN DU INTE FÅ ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS. DESSA VILLKOR ÄR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH DWS OCH TÄCKER DIN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

VAR OCH EN SOM BESÖKER DENNA WEBBPLATS OCH HAR FÖR AVSIKT ATT FUNGERA SOM MELLANHAND OCH GÖRA FONDER TILLGÄNGLIGA FÖR TREDJEPARTSKLIENTER; ATT PRESENTERA FONDER FÖR TREDJEPARTSKLIENTER ELLER HANDLA MED EN FOND FÖR EN TREDJEPARTSKLIENTS RÄKNING, I UTBYTE MOT ETT KVITTO PÅ BETALNING ELLER NÅGOT ANNAT, KOMMER, GENOM ATT GODTA DESSA VILLKOR OCH/ELLER GENOM ATT ÄGNA SIG ÅT NÅGON AV TIDIGARE NÄMNDA AKTIVITETER I ANKNYTNING TILL NÅGON FOND, ATT ANSES HA GODTAGIT AFFÄRSVILLKOREN ”AFFÄRSVILLKOR FÖR MELLANHÄNDER” SOM KOMMER ATT GÖRAS TILLGÄNGLIGA UNDER RUBRIKEN ”MELLANHÄNDER” PÅ WEBBPLATSEN.


DU (”ANVÄNDAREN”) SAMTYCKER TILL ATT INTE VIDTA NÅGON ÅTGÄRD ELLER UTELÄMNANDE SOM BRYTER MOT DESSA VILLKOR OCH FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR ATT DU ENLIGT LAG ÄR TILLÅTEN ATT FÅ ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN. 

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV DWS INVESTMENTS UK LIMITED (I) FÖR EGEN RÄKNING I EGENSKAP AV DISTRIBUTÖR AV DE FONDER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS, (II) FÖR DWS INESTMENT S.A., I EGENSKAP AV FÖRVALTNINGSBOLAG TILL VISSA FONDER SOM ANGES PÅ DENNA WEBBPLATS. VART OCH ETT AV DESSA BOLAG KAN ANSVARA FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH DE FONDER OCH TJÄNSTER (INKLUSIVE FINANSIELLA INSTRUMENT) SOM BESKRIVS (TILLSAMMANS ”WEBBPLATSEN”). 

ÅTKOMST TILL FONDER OCH TJÄNSTER SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH LÄNKADE WEBBPLATSER KAN BEGRÄNSAS TILL VISSA PERSONER ELLER I VISSA LÄNDER. FONDER SOM VISAS PÅ DESSA WEBBPLATSER SKA INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS TILL PERSONER SOM ÄR FÖRBJUDNA TILL DET ENLIGT LAG I SITT URSPRUNGSLAND ELLER ANNAT RELEVANT LAND. LANDSSPECIFIKA WEBBPLATSER SOM ANGES PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA FÅR ENDAST BESÖKAS AV LÄSARE AV DESSA VILLKOR SOM ÄR PERMANENT BOSATTA I DET RELEVANTA LANDET OCH TILLÅTNA ENLIGT LAG ATT LOGGA IN PÅ DE AKTUELLA SIDORNA. I SYNNERHET PERSONER I USA OCH PERSONER BOSATTA I ANDRA LÄNDER SOM INTE ANGES PÅ LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA ÄR FÖRBJUDNA ATT SE YTTERLIGARE SIDOR.GENOM ATT VÄLJA ETT LAND FRÅN LISTAN PÅ FÖREGÅENDE WEBBSIDA INTYGAR DU HÄRMED ATT DU ÄR I BOSATT I DET LANDET. DWS TAR INTE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR SPRIDNINGEN AV INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN TILL INDIVIDER ELLER ENHETER SOM LÄMNAR FELAKTIG INFORMATION OM VILKET LAND DE ÄR LAGLIGT BOSATTA I.

DESSA MATERIAL OCH ALLA FONDER SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS ERBJUDS INTE OCH RIKTAS INTE TILL PERSONER I USA.

 

Inget erbjudande
Inget på denna webbplats bör betraktas som ett erbjudande att köpa någon av fonderna. Följaktligen utgör informationen på denna webbplats inte, och får inte användas som, ett erbjudande att köpa eller sälja aktier eller fondandelar till personer i någon jurisdiktion. Prisnivåer och värderingar som publiceras på denna webbplats är vägledande och de och annan information som visas på denna webbplats anges endast i informationssyfte.

Ingen investeringsrådgivning
Information som görs tillgänglig på denna webbplats bör inte betraktas som juridik-, skatte-, investerings- eller värdepappersrådgivning eller någon form av rekommendation att köpa fonder eller tjänster som beskrivs på denna webbplats eller någon åsikt om en eventuell investerings lämplighet. Du bör söka professionell rådgivning om allt det ovannämnda innan du fattar ett investeringsbeslut.

Beslutsamhet för prospekt, fondbilaga, faktablad med basfakta för investerare eller andra tillämpliga erbjudandehandlingar (”erbjudandehandlingar”)
Erbjudandehandlingar som rör en specifik fond (inklusive delfonder) är tillgängliga på denna webbplats. Användare bör läsa informationen i sådana handlingar noga (inklusive den senaste versionen av faktabladet med basfakta för investerare) innan de fattar några investeringsbeslut.

Tidigare resultat
Information om tidigare resultat (faktiska eller simulerade) på denna webbplats är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Inga garantier för innehållet
Även om vi har gjort vårt bästa för att se till att informationen på denna webbplats är tillförlitlig kan vi inte garantera att den är korrekt, fullständig och lämplig. Eventuella åsikter som uttrycks återspeglar DWS aktuella ståndpunkt, i egenskap av distributör, vilken kan ändras utan förvarning.

Användning av webbplatsen
Ändringar av webbplatsen
DWS förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra webbplatsen när som helst och att begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten.

Ändringar av villkoren 
DWS förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa villkor. DWS uppmanar dig att läsa dessa villkor emellanåt för att bekanta dig med eventuella ändringar.

Upphovsrätt
Webbplatsens innehåll och design tillhör DWS och är upphovsrättsligt skyddade. Kopiering, publicering, reproduktion, spridning, vidaresändning, överlåtelse eller användning av någon del av webbplatsen eller dess innehåll kräver föregående skriftligt medgivande från DWS.

Sekretess och cookies 
DWS respekterar din integritet. Personuppgifter som samlas in när du besöker denna webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
När du lämnar ditt namn och dina kontaktuppgifter och begär information om våra produkter samtycker du till att vi får skicka sådan information till dig, även via e-post. Du kan när som helst be oss sluta skicka sådan information.

Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och samtycker du till att DWS kan placera cookies på den enhet som du besöker webbplatsen med. Dessa cookies är antingen helt nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster du har begärt eller för att ge oss anonymiserade data om din användning av våra webbplatser. Detta omfattar uppgifter som vilken webbplats du kom till vår webbplats ifrån, hur länge ditt besök varade och vilka sidor du visade. Sådan information, som inte inkluderar ditt namn, hjälper oss att förbättra våra webbplatsers prestanda och innehåll. Den registrerar även (upp till ett år) vilket land du är intresserad av och om du är en professionell eller icke-professionell investerare. Du kan blockera eller radera cookies från din dator – se din webbläsares hjälpfunktion.

Läs även avsnittet ”Sekretesspolicy” och ”Cookieinformation” under rubriken ”Ytterligare information” på webbplatsen för mer information.

Kommunikationssäkerhet
Det finns ingen garanti för att kommunikation via internet och e-post är säker. Det finns en risk att information i ett e-postmeddelande och eventuella bilagor, inklusive potentiellt konfidentiell information, kan snappas upp, förloras, förstöras eller försenas i överföringen. Även om DWS vidtar rimliga åtgärder för att minimera sådana risker, lämnas ingen garanti för att kommunikation, e-postmeddelanden eller eventuella bilagor som skickas är fria från virus, maskar eller andra skadliga komponenter.

Hyperlänkar
Vissa hypertextlänkar på webbplatsen kan ta användaren till webbplatser som inte är under DWSs kontroll eller ansvar. DWS ansvarar inte för något material som finns på eller förvaltas genom sådana externa webbplatser.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras uteslutande av och ska tolkas i enlighet med tysk lagstiftning.

Alla icke-professionella användare som inte är bosatta i ett av de länder för vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) är tillämplig, eller som har ingått och ratificerat konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område som undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007, och alla professionella användare omfattas av exklusiv jurisdiktion för den behöriga domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland, beträffande eventuella tvister som uppkommer enligt dessa villkor.

Andra överenskommelser
Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i dessa villkor någon gång är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar på något sätt enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, ska det inte påverka lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten i den eller någon annan jurisdiktion för alla andra bestämmelser (eller annan del av denna bestämmelse) i dessa villkor.

Försäljningsbegränsningar
De produkter som beskrivs på denna webbplats får inte säljas i alla länder. Erbjudandehandlingarna innehåller information om de försäljningsbegränsningar som gäller en viss produkt och användaren bör läsa dem noga.

I synnerhet gäller följande begränsningar: 

Personer bosatta i USA:

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till USA. Personer i USA (enligt definitionen i förordning S i U.S. Securities Act från 1933) och personer bosatta i USA får inte gå in på webbplatsen. Information från denna webbplats får inte spridas eller spridas på nytt till USA eller någon jurisdiktion där den inte är tillåten. Värdepapper som beskrivs på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 med ändringar och handel med värdepapperen har inte godkänts för ändamålen i U.S. Commodities Exchange Act från 1936. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA, till personer i USA eller personer bosatta i USA. 

De produkter som beskrivs på denna webbplats erbjuds eller säljs endast till personer i andra jurisdiktioner, om tillämplig lagstiftning tillåter det.


Viktig information om det andra aktieägardirektivet (SRD II)

Baserat på det andra aktieägardirektivet (SRD II) måste kapitalförvaltare offentliggöra viss information. Nedan är en sammanfattning av var du kan hitta viss information:

- Policy för åtagande och rapport inkl. omröstning och användning av proxy-rådgivare, policy för utlåning av värdepapper och intressekonflikter se avsnitt Lösningar / ESG på www.dws.com. Integrationspolicyn inkl. information om investeringsbeslut finns också här.
-Vid publicering kan information om portföljens omsättning hittas i avsnittet "Ytterligare information" på webbplatsen.
-Information om portföljsammansättningen och omsättningskostnaderna kommer att publiceras i respektive fonds årsredovisning.
-Information om de viktigaste riskerna på medellång till lång sikt i samband med investeringarna är följande:

Aktier som är noterade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är föremål för olika väsentliga risker på medellång och lång sikt. De viktigaste riskerna inkluderar:

- Politiska spänningar och utveckling inom och mellan länder såväl som regioner (t.ex. handelskonflikter, kontroversiella politiska åtgärder från regeringar och tillsynsmyndigheter)
- Makroekonomiska risker som skuldkris, lågkonjunktur och överdriven inflation eller deflation
- Betydande volatilitet på medel / lång sikt på aktier, valutor, obligationer och råvarumarknader
- Idiosynkratiska risker för enstaka aktier eller segment (t.ex. bedrägeri, föråldrade affärsmodeller, frågor om företagsstyrning)
- Minskande likviditet i marknadssegment eller enstaka aktier (t.ex. betydande prisrabatter)
- Andra risker som har potential att störa aktiemarknaderna, inklusive men inte begränsade till naturkatastrofer, epidemier, terrorattacker och krig

DWS’s process kring investeringsbeslut gör det möjligt för oss att identifiera risker och avkastningsmöjligheter. Våra omfattande forskningsresurser och erfarna team analyserar kontinuerligt de relevanta marknaderna samt den politiska och ekonomiska miljön. Dessutom ger vår strategiska CIO-vy en långsiktig syn och orientering. Dessutom säkerställer den oberoende riskfunktionen att investeringsbeslut fattas på ett disciplinerat och kontrollerat sätt.


Ytterligare information
Hänvisningar i dessa villkor eller på webbplatsen till "DWS" ska, om inget annat krävs av sammanhanget, förstås som en hänvisning till DWS Investments UK Limited inklusive något av dess moderbolag, något av dess eller dess moderbolags dotterbolag eller närstående bolag och, i förekommande fall, investeringsbolag som marknadsförs eller förvaltas av något av dessa bolag.

CIO View

Du ser nu Sweden -versionen av sidan trots att den finns i USA. Du kan ändra landet nedan.