Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETFs en Xtrackers ETCs over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers ETF of elk Xtrackers ETC bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen.

Selecteer aub een land en functie.

Niet-professionele belegger

Niet-professionele belegger

Professionele belegger

Professionele belegger

Ander land

Ander land

Due to regulatory and legal constraints you are not able to see this information. If you have any questions please contact your normal Sales contact for further information.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Terms & Conditions

Condizioni Generali

Conditions générales de vente

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Terms & Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allmänna villkor

Términos y condiciones generales

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Inleiding

VOOR VERDER TE GAAN DIENT U DE VOLGENDE BELANGRIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) INZAKE DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE LEZEN EN ERMEE IN TE STEMMEN. ALS U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, KLIK DAN OP “AKKOORD” AAN HET EIND VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDE OM VERDER TE GAAN OP DEZE WEBSITE. ALS U OP “PAGINA VERLATEN” KLIKT, ZULT U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT DEZE WEBSITE. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DWS, EN REGELEN DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

U (DE “GEBRUIKER”) STEMT ERMEE IN GEEN ACTIES TE ONDERNEMEN OF NA TE LATEN WAARDOOR U INBREUK ZOU PLEGEN OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN U VERKLAART EN GARANDEERT DAT HET U WETTELIJK IS TOEGESTAAN OM DE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN.

ELKE VERWIJZING NAAR "DWS" OP DEZE WEBSITE OF IN DEZE VOORWAARDEN ZAL, TENZIJ ANDERS VEREIST DOOR DE CONTEXT, WORDEN BEGREPEN ALS EEN VERWIJZING NAAR DWS GROUP GMBH & CO. KGAA EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN, INDIEN VAN TOEPASSING, ALLE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN DIE DOOR EEN VAN DEZE ENTITEITEN WORDEN GEPROMOOT OF BEHEERD.

DEZE WEBSITE WORDT TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DWS INTERNATIONAL GMBH, OFWEL (I) UIT EIGEN NAAM IN DE HOEDANIGHEID VAN DISTRIBUTEUR VAN DE PRODUCTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP DEZE WEBSITE, (II) UIT NAAM VAN DWS INVESTMENT S.A., HANDELEND IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERMAATSCHAPPIJ VAN BEPAALDE PRODUCTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP DEZE WEBSITE, OF (III) NAMENS DB ETC PLC EN XTRACKERS ETC PLCALS EMITTENTEN VAN ETC EFFECTEN DIE ELK VERANTWOORDELIJK KUNNEN ZIJN VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN) DIE EROP WORDEN BESCHREVEN (SAMEN DE “WEBSITE”).

DE TOEGANG TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE EN GEKOPPELDE SITES WORDEN VERMELD, KAN BEPERKT ZIJN TOT BEPAALDE PERSONEN OF IN BEPAALDE LANDEN. DE PRODUCTEN DIE OP DEZE SITES WORDEN VERMELD, ZULLEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT AAN PERSONEN WAARAAN DIT VERBODEN IS VOLGENS DE WETTEN IN HUN LAND VAN OORSPRONG OF IN ELK ANDER BETROKKEN LAND. DE LANDENSPECIFIEKE SITES DIE OP DE VORIGE WEBPAGINA ZIJN OPGESOMD, MOGEN ALLEEN WORDEN GERAADPLEEGD DOOR DE LEZERS VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE EEN PERMANENTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET BETROKKEN LAND EN DIE WETTELIJK BEVOEGD ZIJN OM IN TE LOGGEN OP DE BETROKKEN WEBPAGINA'S. HET IS IN HET BIJZONDER AMERIKAANSE PERSONEN (U.S. PERSONS) EN PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN ANDERE LANDEN DIE NIET ZIJN VERMELD OP DE LIJST OP DE VORIGE WEBPAGINA, VERBODEN VERDERE PAGINA'S TE RAADPLEGEN.

DOOR EEN LAND TE SELECTEREN UIT DE LIJST OP DE VORIGE WEBPAGINA, BEVESTIGT U HIERBIJ DAT U EEN INGEZETENE BENT VAN DAT LAND. DWS AANVAARDT MET NAME GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE VAN DE WEBSITE AAN PARTICULIEREN OF ENTITEITEN DIE VALSE INFORMATIE VERSTREKKEN OVER HET LAND VAN HUN WETTELIJKE VERBLIJFPLAATS.

DE INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN ZIJN, WORDEN NIET AANGEBODEN OF ZIJN NIET GERICHT AAN AMERIKAANSE PERSONEN (U.S. PERSONS).

Geen aanbod

Niets op deze Website mag worden beschouwd als een aanbod om een van de producten te kopen. Derhalve vormt de informatie op deze Website geen aanbod om aandelen of deelnemingsrechten van een ETC belegging te kopen of te verkopen, en mag deze informatie niet voor dit doel worden gebruikt, in welke jurisdictie dan ook. De prijsniveaus en waarderingen die op deze Website worden gepubliceerd, zijn slechts een indicatie en worden net als andere gegevens op deze Website slechts ter informatie verstrekt.

Geen beleggingsadvies

De informatie op deze Website mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies of een vorm van aanbeveling om de producten of diensten te kopen die op deze Website zijn beschreven of een opinie over de geschiktheid van een belegging. Over al het voorgaande moet u het advies van een professionele deskundige inwinnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Doorslaggevende aard van het Prospectus, een Supplement en documenten met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document) of andere toepasselijke aanbiedingsdocumenten (de “Aanbiedingsdocumenten”)

Op deze Website zijn Aanbiedingsdocumenten over een specifiek product (inclusief subfondsen) beschikbaar. Gebruikers moeten, alvorens ze een beleggingsbeslissing nemen, de informatie in deze documenten (inclusief de recentste Essentiële Beleggersinformatie) zorgvuldig lezen. 

Historische resultaten

De informatie op deze Website over de (werkelijke of gesimuleerde) resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 

Geen garanties ten aanzien van inhoud

Hoewel naar beste vermogen getracht is betrouwbare informatie te verstrekken op deze Website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie nauwkeurig, volledig en geschikt is. De standpunten weerspiegelen de momenteel geldende visie van DWS in zijn hoedanigheid van distributeur en kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Gebruik van de Website

DWS behoudt zich het recht voor de Website op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk aan te passen en het gebruik ervan te beperken, te onderbreken of te beëindigen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

DWS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te passen. DWS nodigt u uit om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen om u bekend te maken met veranderingen.

Auteursrecht

De inhoud en het ontwerp van de Website zijn eigendom van DWS en worden auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van de Website of zijn inhoud mag worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, verspreid, doorgegeven, toegewezen of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DWS. 

Privacy en cookies

DWS respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan deze Website worden verzameld, worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U stemt ermee in dat, wanneer u uw naam en contactgegevens hebt opgegeven en informatie over onze producten aanvraagt, wij u deze informatie mogen opsturen, ook per e-mail. Op elk ogenblik kunt u ons verzoeken u deze informatie niet meer op te sturen.

Door verder te gaan naar de Website, erkent u en stemt u ermee in dat DWS cookies kan installeren op het toestel waarmee u de site bezoekt. Deze cookies zijn ofwel absoluut noodzakelijk om de door u verzochte diensten te kunnen leveren, ofwel geven ze ons geanonimiseerde informatie over uw gebruik van onze Website, zoals details over de website vanwaaruit u onze Website bezoekt, de duur van uw bezoek en de pagina's die u hebt bekeken. Dergelijke anonieme informatie helpt ons de prestaties en inhoud van onze websites te verbeteren. Cookies bewaren ook informatie (voor maximaal één jaar) over het land waarin u geïnteresseerd bent en of u een particuliere of institutionele belegger bent. U kunt cookies blokkeren of van uw computer verwijderen. Zie hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Lees ook het hoofdstuk “Privacybeleid” en “Informatie over cookies” onder “DWS Gegevensbescherming” op de Website voor meer informatie. 

Veiligheid van de communicatie

Er kan niet worden gewaarborgd dat communicatie over het Internet of via e-mail veilig is. Er bestaat een risico dat de informatie in een e-mailbericht en eventuele bijlagen, met inbegrip van mogelijk vertrouwelijke informatie, wordt onderschept, verloren raakt, wordt vernietigd of met vertraging wordt ontvangen. DWS zal alle redelijke inspanningen leveren om dit risico tot een minimum te beperken, maar kan niet waarborgen dat alle communicatie of de e-mails en eventuele bijlagen die het verstuurt geen computervirussen, -wormen of andere schadelijke bestanddelen zullen bevatten. 

Opname telefoongesprekken

Telefoongesprekken naar DWS kunnen worden opgenomen voor trainings- en monitoringdoeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dergelijke telefoonopnamen zijn eigendom van DWS.

Hyperlinks

Sommige hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker doorkoppelen naar websites die niet onder de controle of verantwoordelijkheid van DWS vallen. DWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud die is gepubliceerd op websites, of die kan worden verkregen via dergelijke externe websites. 

Toepasselijk recht 

Deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, worden exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland.

Andere overeenkomsten

Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt volgens de wetten van een bepaald jurisdictie, zal dat geen afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dit of andere jurisdictie van een andere bepaling (of een ander deel van de bepaling) van deze Algemene Voorwaarden.

Verkoopbeperkingen

De op deze Website beschreven producten komen niet in aanmerking voor verkoop in alle landen. De Aanbiedingsdocumenten bevatten informatie over de verkoopbeperkingen die gelden voor bepaalde producten en de Gebruiker dient deze informatie zorgvuldig te lezen.

In het bijzonder gelden de volgende beperkingen:

Ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika:

De informatie op deze Website is niet bestemd voor de Verenigde Staten. Amerikaanse personen (U.S. persons, zoals gedefinieerd in Regulation S van de U.S. Securities Act 1933) en personen die ingezetene zijn van de VS wordt geen toegang verleend tot de Website. De informatie op deze Website mag niet worden verspreid of herverspreid in de Verenigde Staten of in een jurisdictie waar dat niet toegelaten is. De producten die op deze Website worden beschreven, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd conform de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de handel in deze effecten is niet goedgekeurd in het kader van de U.S. Commodities Exchange Act van 1936. De producten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, aan Amerikaanse personen (U.S. persons) of Amerikaanse ingezetenen.

De op deze Website beschreven producten worden alleen aangeboden aan personen in andere jurisdictie en alleen indien de toepasselijke wetten dat toelaten. 

Belangrijke informatie met betrekking tot de tweede richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II)

Op basis van de tweede richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II) moeten vermogensbeheerders bepaalde informatie openbaar maken. Hieronder vindt u een overzicht van waar u bepaalde informatie kunt vinden:

 • Engagementbeleid en -verslag incl. stemmen, en gebruik van volmachtadviseurs, securities lending beleid en belangenconflicten zie sectie Oplossingen / ESG op www.dws.com. Integratiebeleid incl. informatie over investeringsbeslissingen is hier ook te vinden.
 • Informatie over de omloopsnelheid van de portefeuille is, zodra beschikbaar, te vinden in het gedeelte 'Rapporten & verslagenop‘ de website.
 • Informatie over de portefeuillesamenstelling en de omloopkosten wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het betreffende fonds.

Hieronder volgt informatie over de belangrijkste materiële risico's op middellange tot lange termijn die verband houden met de beleggingen:

 • Het beleggingsklimaat in de geïndustrialiseerde landen wordt deels gekenmerkt door negatieve rentetarieven, die mogelijk onbedoelde neveneffecten kunnen hebben
 • Beleid van centrale banken: Onzekerheid over de toekomstige koers van de Europese Centrale Bank (ECB) en de ontwikkeling van de beleidsrente in de VS
 • Mogelijke sterke stijgingen van de obligatierente, verergerd door de lage liquiditeit op de markten
 • Problemen met wanbetalingen op leningen in sommige Europese landen en de gevolgen daarvan voor de banksector
 • Onzekerheid over de economische groei in China en de invloed daarvan op de wereldeconomie
 • Groeivooruitzichten in sommige opkomende markten
 • Onzekerheid over de gevolgen van de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie ("Brexit")
 • Spanningen in de eurozone, vooral met betrekking tot landen met een hoge schuld en een lage potentiële groei
 • Onzekerheid over politieke ontwikkelingen in de Europese Unie en in enkele grote landen
 • Handelsgeschillen tussen de VS en Europa, China, Mexico en andere landen
 • Geopolitieke risico's, bijvoorbeeld met betrekking tot het Midden-Oosten
 • Hoge wereldwijde schuldniveaus

Het beleggingsbeslissingsproces van DWS stelt ons in staat risico's en rendementskansen te identificeren. Onze uitgebreide onderzoeksmiddelen en teams van ervaren professionals analyseren voortdurend de relevante markten en de politieke en economische omgeving. Bovendien biedt onze Strategic CIO View een langetermijnvisie en -oriëntatie. Daarnaast zorgt de onafhankelijke risicofunctie ervoor dat beleggingsbeslissingen op een gedisciplineerde en gecontroleerde manier worden genomen.

Inleiding

VOOR VERDER TE GAAN DIENT U DE VOLGENDE BELANGRIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) INZAKE DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE LEZEN EN ERMEE IN TE STEMMEN. ALS U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, KLIK DAN OP “AKKOORD” AAN HET EIND VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDE OM VERDER TE GAAN OP DEZE WEBSITE. ALS U OP “PAGINA VERLATEN” KLIKT, ZULT U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT DEZE WEBSITE. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DWS, EN REGELEN DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

DE INHOUD HIERVAN IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS, ZOALS BANKEN, BELEGGINGSADVISEURS, PENSIOENFONDSEN, BELEGGINGSFONDSEN, VERZEKERAARS EN SOORTGELIJKE INSTITUTIES EN IS NIET BEDOELT VOOR RETAIL OF RETAILBELEGGERS. DOOR MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD TE GAAN BEVESTIGT EN ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ IN DE HOEDANIGHEID VAN EEN PROFESSIONELE BELEGGER HANDELT OF EEN PROFESSIONELE BELEGGER VERTEGENWOORDIGT EN NIET HANDELT OP PERSOONLIJKE TITEL.

ELKE ENTITEIT DIE DEZE WEBSITE BEZOEKT EN VAN PLAN IS OM OP TE TREDEN ALS TUSSENPERSOON EN OM FONDSEN OF ETC BELEGGINGEN BESCHIKBAAR TE STELLEN AAN KLANTEN; PRODUCTEN TE INTRODUCEREN AAN KLANTEN OF ACTIVITEITEN TOE TE KENNEN AAN EEN PRODUCT NAMENS EEN KLANT, IN RUIL VOOR ONTVANGST VAN EEN BETALING OF ANDERSZINS, ZAL, DOOR DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN EN/OF DOOR ENIGE VAN VOORNOEMDE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT AAN TE GAAN, WORDEN GEACHT DE “BEDRIJFSVOORWAARDEN VOOR TUSSENPERSONEN” TE HEBBEN AANVAARD DIE BESCHIKBAAR ZULLEN WORDEN GESTELD ONDER “RISICO EN ADVIES” OP DE WEBSITE.

U (DE “GEBRUIKER”) STEMT ERMEE IN GEEN ACTIES TE ONDERNEMEN OF NA TE LATEN WAARDOOR U INBREUK ZOU PLEGEN OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN U VERKLAART EN GARANDEERT DAT HET U WETTELIJK IS TOEGESTAAN OM DE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN.

ELKE VERWIJZING NAAR "DWS" OP DEZE WEBSITE OF IN DEZE VOORWAARDEN ZAL, TENZIJ ANDERS VEREIST DOOR DE CONTEXT, WORDEN BEGREPEN ALS EEN VERWIJZING NAAR DWS GROUP GMBH & CO. KGAA EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN, INDIEN VAN TOEPASSING, ALLE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN DIE DOOR EEN VAN DEZE ENTITEITEN WORDEN GEPROMOOT OF BEHEERD.

DEZE WEBSITE WORDT TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DWS INTERNATIONAL GMBH, OFWEL (I) UIT EIGEN NAAM IN DE HOEDANIGHEID VAN DISTRIBUTEUR VAN DE PRODUCTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP DEZE WEBSITE, (II) UIT NAAM VAN DWS INVESTMENT S.A., HANDELEND IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERMAATSCHAPPIJ VAN BEPAALDE PRODUCTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP DEZE WEBSITE, OF (III) NAMENS DB ETC PLC EN XTRACKERS ETC PLCALS EMITTENTEN VAN ETC EFFECTEN DIE ELK VERANTWOORDELIJK KUNNEN ZIJN VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN) DIE EROP WORDEN BESCHREVEN (SAMEN DE “WEBSITE”).

DE TOEGANG TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE EN GEKOPPELDE SITES WORDEN VERMELD, KAN BEPERKT ZIJN TOT BEPAALDE PERSONEN OF IN BEPAALDE LANDEN. DE PRODUCTEN DIE OP DEZE SITES WORDEN VERMELD, ZULLEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT AAN PERSONEN WAARAAN DIT VERBODEN IS VOLGENS DE WETTEN IN HUN LAND VAN OORSPRONG OF IN ELK ANDER BETROKKEN LAND. DE LANDENSPECIFIEKE SITES DIE OP DE VORIGE WEBPAGINA ZIJN OPGESOMD, MOGEN ALLEEN WORDEN GERAADPLEEGD DOOR DE LEZERS VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE EEN PERMANENTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET BETROKKEN LAND EN DIE WETTELIJK BEVOEGD ZIJN OM IN TE LOGGEN OP DE BETROKKEN WEBPAGINA'S. HET IS IN HET BIJZONDER AMERIKAANSE PERSONEN (U.S. PERSONS) EN PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN ANDERE LANDEN DIE NIET ZIJN VERMELD OP DE LIJST OP DE VORIGE WEBPAGINA, VERBODEN VERDERE PAGINA'S TE RAADPLEGEN.

DOOR EEN LAND TE SELECTEREN UIT DE LIJST OP DE VORIGE WEBPAGINA, BEVESTIGT U HIERBIJ DAT U EEN INGEZETENE BENT VAN DAT LAND. DWS AANVAARDT MET NAME GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE VAN DE WEBSITE AAN PARTICULIEREN OF ENTITEITEN DIE VALSE INFORMATIE VERSTREKKEN OVER HET LAND VAN HUN WETTELIJKE VERBLIJFPLAATS.

DE INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN ZIJN, WORDEN NIET AANGEBODEN OF ZIJN NIET GERICHT AAN AMERIKAANSE PERSONEN (U.S. PERSONS).

Geen aanbod

Niets op deze Website mag worden beschouwd als een aanbod om een van de producten te kopen. Derhalve vormt de informatie op deze Website geen aanbod om aandelen of deelnemingsrechten van een ETC belegging te kopen of te verkopen, en mag deze informatie niet voor dit doel worden gebruikt, in welke jurisdictie dan ook. De prijsniveaus en waarderingen die op deze Website worden gepubliceerd, zijn slechts een indicatie en worden net als andere gegevens op deze Website slechts ter informatie verstrekt.

Geen beleggingsadvies

De informatie op deze Website mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies of een vorm van aanbeveling om de producten of diensten te kopen die op deze Website zijn beschreven of een opinie over de geschiktheid van een belegging. Over al het voorgaande moet u het advies van een professionele deskundige inwinnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Doorslaggevende aard van het Prospectus, een Supplement en documenten met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document) of andere toepasselijke aanbiedingsdocumenten (de “Aanbiedingsdocumenten”)

Op deze Website zijn Aanbiedingsdocumenten over een specifiek product (inclusief subfondsen) beschikbaar. Gebruikers moeten, alvorens ze een beleggingsbeslissing nemen, de informatie in deze documenten (inclusief de recentste Essentiële Beleggersinformatie) zorgvuldig lezen. 

Historische resultaten

De informatie op deze Website over de (werkelijke of gesimuleerde) resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 

Geen garanties ten aanzien van inhoud

Hoewel naar beste vermogen getracht is betrouwbare informatie te verstrekken op deze Website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie nauwkeurig, volledig en geschikt is. De standpunten weerspiegelen de momenteel geldende visie van DWS in zijn hoedanigheid van distributeur en kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Gebruik van de Website

DWS behoudt zich het recht voor de Website op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk aan te passen en het gebruik ervan te beperken, te onderbreken of te beëindigen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

DWS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te passen. DWS nodigt u uit om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen om u bekend te maken met veranderingen.

Auteursrecht

De inhoud en het ontwerp van de Website zijn eigendom van DWS en worden auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van de Website of zijn inhoud mag worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, verspreid, doorgegeven, toegewezen of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DWS. 

Privacy en cookies

DWS respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan deze Website worden verzameld, worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U stemt ermee in dat, wanneer u uw naam en contactgegevens hebt opgegeven en informatie over onze producten aanvraagt, wij u deze informatie mogen opsturen, ook per e-mail. Op elk ogenblik kunt u ons verzoeken u deze informatie niet meer op te sturen.

Door verder te gaan naar de Website, erkent u en stemt u ermee in dat DWS cookies kan installeren op het toestel waarmee u de site bezoekt. Deze cookies zijn ofwel absoluut noodzakelijk om de door u verzochte diensten te kunnen leveren, ofwel geven ze ons geanonimiseerde informatie over uw gebruik van onze Website, zoals details over de website vanwaaruit u onze Website bezoekt, de duur van uw bezoek en de pagina's die u hebt bekeken. Dergelijke anonieme informatie helpt ons de prestaties en inhoud van onze websites te verbeteren. Cookies bewaren ook informatie (voor maximaal één jaar) over het land waarin u geïnteresseerd bent en of u een particuliere of institutionele belegger bent. U kunt cookies blokkeren of van uw computer verwijderen. Zie hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Lees ook het hoofdstuk “Privacybeleid” en “Informatie over cookies” onder “DWS Gegevensbescherming” op de Website voor meer informatie. 

Veiligheid van de communicatie

Er kan niet worden gewaarborgd dat communicatie over het Internet of via e-mail veilig is. Er bestaat een risico dat de informatie in een e-mailbericht en eventuele bijlagen, met inbegrip van mogelijk vertrouwelijke informatie, wordt onderschept, verloren raakt, wordt vernietigd of met vertraging wordt ontvangen. DWS zal alle redelijke inspanningen leveren om dit risico tot een minimum te beperken, maar kan niet waarborgen dat alle communicatie of de e-mails en eventuele bijlagen die het verstuurt geen computervirussen, -wormen of andere schadelijke bestanddelen zullen bevatten. 

Opname telefoongesprekken

Telefoongesprekken naar DWS kunnen worden opgenomen voor trainings- en monitoringdoeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dergelijke telefoonopnamen zijn eigendom van DWS.

Hyperlinks

Sommige hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker doorkoppelen naar websites die niet onder de controle of verantwoordelijkheid van DWS vallen. Wanneer de Gebruiker op een dergelijke link klinkt, verlaat hij/zij deze Website van DWS. DWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud die is gepubliceerd op websites, of die kan worden verkregen via websites, die niet door DWS worden beheerd.

Toepasselijk recht 

Deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of ermee verband houden, worden exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland.

Andere overeenkomsten

Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt volgens de wetten van een bepaald jurisdictie, zal dat geen afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dit of andere jurisdictie van een andere bepaling (of een ander deel van de bepaling) van deze Algemene Voorwaarden.

Verkoopbeperkingen

De op deze Website beschreven producten komen niet in aanmerking voor verkoop in alle landen. De Aanbiedingsdocumenten bevatten informatie over de verkoopbeperkingen die gelden voor bepaalde producten en de Gebruiker dient deze informatie zorgvuldig te lezen.

In het bijzonder gelden de volgende beperkingen:

Ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika:

De informatie op deze Website is niet bestemd voor de Verenigde Staten. Amerikaanse personen (U.S. persons, zoals gedefinieerd in Regulation S van de U.S. Securities Act 1933) en personen die ingezetene zijn van de VS wordt geen toegang verleend tot de Website. De informatie op deze Website mag niet worden verspreid of herverspreid in de Verenigde Staten of in een jurisdictie waar dat niet toegelaten is. De producten die op deze Website worden beschreven, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd conform de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de handel in deze effecten is niet goedgekeurd in het kader van de U.S. Commodities Exchange Act van 1936. De producten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, aan Amerikaanse personen (U.S. persons) of Amerikaanse ingezetenen.

De op deze Website beschreven producten worden alleen aangeboden aan personen in andere jurisdictie en alleen indien de toepasselijke wetten dat toelaten. 

Belangrijke informatie over de tweede richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II)

Op grond van de tweede richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II) moeten vermogensbeheerders bepaalde informatie bekendmaken. Hieronder volgt u een overzicht van waar u bepaalde informatie kunt terugvinden:

 • Communicatiebeleid en -rapport, incl. stemmingen, gebruik van volmachtadviseurs, beleid inzake effectenleningen en belangenconflicten, zie het gedeelte Solutions / ESG op www.dws.com. Hier verneemt u ook meer over het integratiebeleid, incl. informatie over beleggingsbeslissingen.
 • Zodra er informatie over het portefeuilleverloop beschikbaar wordt, vindt u dit terug in het gedeelte "Additional Information" van de website.
 • Informatie over de samenstelling van de portefeuille en de transactiekosten wordt bekendgemaakt in het jaarverslag voor het betreffende fonds.

Informatie over de voornaamste significante risico's op middellange tot lange termijn in verband met de beleggingen volgt hieronder:

Aandelen die in de Europese Economische Ruimte (EER) noteren lopen diverse significante risico's op middellange en lange termijn. Tot de voornaamste risico's behoren:

 • Politieke spanningen en ontwikkelingen binnen en tussen landen en regio's (bv. handelsgeschillen, controversiële beleidsmaatregelen van overheden en regelgevende instanties)
 • Macro-economische risico's, zoals schuldencrisis, recessie en overmatige inflatie of deflatie
 • Significante prijsvolatiliteit op middellange/lange termijn op de aandelen-, valuta-, obligatie- en grondstoffenmarkten
 • Idiosyncratische risico's voor individuele aandelen of segmenten (bv. fraude, verouderde businessmodellen, kwesties betreffende deugdelijk bestuur)
 • Tanende liquiditeit in marktsegmenten of individuele aandelen (bv. aanzienlijk verlaagde koersen)
 • Overige risico's die de aandelenmarkten kunnen verstoren, waaronder natuurrampen, epidemieën, terroristische aanslagen en oorlogen

Het DWS-beslissingsproces stelt ons in staat risico's en rendementskansen te identificeren. Onze uitgebreide onderzoeksmiddelen en teams van ervaren professionals analyseren voortdurend de desbetreffende markten en de politieke en economische omgeving. Verder verschaft onze Strategische Visie van de CIO een oriëntatie en prognose op lange termijn. Daarnaast zorgt de onafhankelijke risicofunctie ervoor dat investeringsbeslissingen op een gedisciplineerde en beheerste wijze worden genomen.

Introduction

BEFORE ENTERING THIS WEBSITE, PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING IMPORTANT TERMS AND CONDITIONS (THE "TERMS") THAT GOVERN YOUR ACCESS TO, AND USE OF, THIS WEBSITE, AND ACKNOWLEDGE YOUR AGREEMENT TO THEM. IF YOU AGREE TO THE TERMS, CLICK "ACCEPT" AT THE END OF THESE TERMS TO ENTER THIS WEBSITE. IF YOU CLICK "LEAVE PAGE" YOU WILL NOT BE ABLE TO ACCESS THIS WEBSITE. THESE TERMS ARE A BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU AND DWS, AND GOVERN YOUR ACCESS AND USE OF THE WEBSITE.

YOU (THE "USER") AGREE NOT TO UNDERTAKE ANY ACT OR OMISSION THAT WOULD CONSTITUTE A BREACH OF THESE TERMS AND REPRESENT AND WARRANT THAT YOU ARE LEGALLY PERMITTED TO ACCESS AND USE THE WEBSITE. 

THIS WEBSITE IS PROVIDED BY DWS (UK) LIMITED (I) ON ITS OWN BEHALF IN ITS CAPACITY AS DISTRIBUTOR OF THE FUNDS REFERRED TO ON THIS WEBSITE, (II) ON BEHALF OF DWS INVESTMENT S.A., ACTING IN ITS CAPACITY AS MANAGEMENT COMPANY OF CERTAIN FUNDS REFERRED TO ON THIS WEBSITE. EACH OF THESE ENTITIES MAY BE RESPONSIBLE FOR THE WEBSITE'S CONTENT AND ANY OF THE FUNDS AND SERVICES (INCLUDING FINANCIAL INSTRUMENTS) DESCRIBED (TOGETHER "THE WEBSITE"). 

ACCESS TO FUNDS AND SERVICES DISPLAYED ON THIS WEBSITE AND LINKED SITES HEREAFTER MAY BE RESTRICTED TO CERTAIN PERSONS OR IN CERTAIN COUNTRIES. FUNDS SHOWN ON THESE SITES SHALL NOT BE OFFERED OR SOLD TO ANY PERSONS PROHIBITED BY THE LAW IN THEIR COUNTRY OF ORIGIN OR IN ANY OTHER RELEVANT COUNTRY. COUNTRY SPECIFIC SITES LISTED ON THE PREVIOUS WEBPAGE MAY ONLY BE ACCESSED BY READERS OF THESE TERMS WHO ARE PERMANENTLY RESIDENT IN THE RELEVANT COUNTRY AND LEGALLY PERMITTED TO LOG ON TO THE RELEVANT PAGES. IN PARTICULAR U.S. PERSONS AND PERSONS RESIDENT IN OTHER COUNTRIES NOT DISPLAYED IN THE LIST ON THE PREVIOUS WEBPAGE ARE FORBIDDEN FROM VIEWING FURTHER PAGES. BY SELECTING A COUNTRY FROM THE LIST ON THE PREVIOUS WEBPAGE YOU HEREBY AFFIRM THAT YOU ARE A RESIDENT OF THAT COUNTRY. DWS SPECIFICALLY ASSUMES NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR THE DISTRIBUTION OF CONTENT OF THE WEBSITE TO INDIVIDUALS OR ENTITIES WHICH PROVIDE FALSE INFORMATION REGARDING THEIR COUNTRY OF LEGAL RESIDENCE.

THESE MATERIALS AND ANY FUNDS DESCRIBED ON THIS WEBSITE ARE NOT BEING OFFERED OR TARGETED TO U.S. PERSONS.

No offer

Nothing contained on this Website should be considered as an offer to purchase any of the funds. Consequently, the information on this Website does not constitute, and may not be used for the purposes of, an offer to acquire or sell any fund shares or units to any person in any jurisdiction. Pricing levels and valuations published on this Website are indicative and they and other information displayed on this Website are for information purposes only.

No investment advice

Information made available on this Website should not be considered as legal, tax, investment or securities advice or any form of recommendation to purchase funds or services described on this website or any opinion regarding the appropriateness of any investment. You should seek professional advice on all of the foregoing before making any investment decision.

Decisiveness of Prospectus, Supplement, Key Investor Information document or other applicable offering document (“Offering Documents”)

Offering Documents referring to a specific fund (including sub-funds) are available on this Website. Users should carefully read the information contained in such documents (including the latest version of the Key Investor Information document) before making any investment decision.

Historical performance

Past performance information (either actual or simulated) contained on this Website is not a reliable indicator of future results.

No warranties for contents

Although best efforts have been used to ensure that the information set out on this Website is reliable, no warranty is made as to its accuracy, completeness and adequacy. Any opinions expressed reflect the current view of DWS, in its capacity as distributor, which may change without notice.

Use of the Website
Changes of the Website

DWS reserves the right to partly or completely change the Website at any time and to restrict, interrupt or terminate its service.

Changes of Terms 

DWS reserves the right to modify or amend these Terms at any time. DWS invites you to consult these terms and conditions from time to time to familiarise yourself with the changes.

Copyright

Content and design of the Website are the property of DWS and are protected by copyright. Any copying, publication, reproduction, distribution, re-transmission, assigning or use of any portion of the Website or of its content requires the prior written consent of DWS Investments UK Limited.

Privacy and Cookies 

DWS respects your privacy. Personal data collected when visiting this website are processed in accordance with applicable data protection law.
You agree that where you provide your name and contact details and request information on our products, we may send you such information, including by e-mail. You can ask us at any time to stop sending such information.

By entering this website, you acknowledge and agree that DWS may place cookies on the device via which you access the site. These cookies are either strictly necessary to provide you with the services you have requested or to give us anonymised data about your use of our websites. This includes details such as the website from which you accessed our website, the duration of your visit and the pages you viewed. Such information, which will not include your name, helps us improve the performance and content of our websites. It also records (for up to a maximum of one year) which country you are interested in, and whether as a retail or professional investor. You can block or delete cookies from your computer - simply refer to the help function of your browser.

Please also read the section “Privacy Policy” and “Cookie Information” under the heading "Additional Information" on the Website for more information.

Safety of Communication

Communications over the Internet and by e-mail cannot be guaranteed to be secure. There is a risk that information contained within an e-mail communication and any attachment thereto, including potentially confidential information, may be intercepted, lost, destroyed or delayed in transmission. Although DWS will use reasonable efforts to minimise such risk, it does not warrant that any communication or e-mail or any attachments thereto, that is sent out, will be free from viruses, worms or other harmful components.

Hyperlinks

Certain hypertext links on the Website may lead the User to websites that are not under the control or charge of DWS. DWS is not responsible with respect to any material contained in or conducted through any such external websites.

Governing Law; Jurisdiction

These Terms are exclusively governed by and shall be construed in accordance with German law.

Each retail User who is not a resident of one of the countries for which the Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) is applicable, or which have entered and ratified the Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters signed at Lugano on 30 October 2007, and all professional Users are subject to the exclusive jurisdiction of the competent court of Frankfurt am Main, Germany, in respect of any disputes arising under these Terms.

Other agreements

If at any time any provision (or part of any provision) of these Terms is, or becomes, illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, that shall not affect the legality, validity or enforceability in that or any other jurisdiction of any other provision (or any other part of this provision) of these Terms.

Selling restrictions

The products described on this Website are not eligible for sale in all countries. The Offering Documents contain information as to the selling restrictions applicable to any particular product and the User should read them carefully.

In particular, the following restrictions apply: 

Residents of the United States of America:

The information set out on this Website is not directed to the United States. U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act 1933) and persons resident in the U.S. may not enter the Website. Information from this Website may not be distributed or redistributed into the United States or into any jurisdiction where it is not permitted. Any securities described on this Website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 as amended and trading in the securities has not been approved for purposes of the U.S. Commodities Exchange Act of 1936. The securities may not be offered or sold in the United States, to U.S. persons or U.S. residents. 

The products described on this Website are only offered or sold to persons in any other jurisdiction, if applicable law permits this.

Additional Information

Any reference in these Terms or on the Website to “DWS” shall, unless otherwise required by the context, be understood as a reference to DWS Investments UK Limited including any of its parent companies, any of its or its parents affiliates or subsidiaries and, as the case may be, any investment companies promoted or managed by any of those entities.

CIO View