Informationshantering

Du kan i allmänhet besöka Webbplatsen utan att avslöja några personuppgifter och uppgifter samlas endast in i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt. I vissa fall kan vi urskilja icke-personlig data såsom vilken Internetoperatör och vilken webbläsare du använder, vilka av våra sidor du besöker och vad du eventuellt väljer att klicka på. Denna information behandlas automatiskt och används uteslutande för statistiska ändamål samt för att förbättra vår Webbplats, och omfattar endast information som alla webbplatser kan se om dig och din datorutrustning när du besöker dem. Som enskild användare förblir du anonym.

Tekniskt genererad och tillgänglig kommunikationsdata kommer enbart att sparas, behandlas och användas för nödvändiga ändamål såsom förhindrande av bedrägeri och motsvarande säkerhetsskäl, och alltid i enlighet med tillämpliga lagar avseende datasäkerhet.


Cookies

Om du tillåter användning av cookies i inställningen för din webbläsare kan vi spara en liten mängd information på din dator för statistiska och tekniska ändamål. Cookies gör det lättare för oss att erbjuda bättre tjänster på Webbplatsen för våra besökare, och även möjlighet för registrerade användare att logga in automatiskt. De används även för att förbättra Webbplatsens utformning och anpassning. Om du inte vill tillåta användning av cookies kan du avaktivera detta val i inställningarna för din webbläsare för att blockera eller manuellt kontrollera cookies.


Insamling, behandling och utlämning av personuppgifter

Personuppgifter (såsom namn, e-postadress, telefonnummer etc.) samlar vi enbart in under förutsättning att du aktivt och frivilligt lämnar sådana uppgifter, t ex när du registrerar dig för e-post- eller SMS-service på vår Webbplats. Deutsche Bank AG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du frivilligt lämnar och vi är fullt ansvariga för säkerheten av dina personuppgifter och för att dessa behandlas i enlighet med de tillämpliga lagar och förordningar som reglerar skyddet för personuppgifter. Inom ramen för Deutsche Banks tillhandahållande av tjänster kommer dina uppgifter inte att användas för marknadsförings- eller marknadsundersökningsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part utanför Deutsche Banks koncern såvida det inte är nödvändigt för att tillgodose begärd åtkomst eller tjänst, om det sker baserat på ditt samtycke eller om det på något annat sätt är tillåtet enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Såsom personuppgiftsansvarig behandlar Deutsche Bank AG personuppgifter i enlighet med tysk personuppgiftslagstiftning, vilken huvudsakligen motsvarar den svenska personuppgiftslagen (1998:204).


Begränsade ändamål

Alla personuppgifter vi får del av via Webbplatsen kommer att användas för att möjliggöra den åtkomst eller den tjänst som du begär, för att utföra begärda tjänster och ge önskad åtkomst samt för ytterligare ändamål som är relaterade till de tjänster som har begärts. Vidare behandlas personuppgifter för regulatoriska och juridiska ändamål då så är föreskrivet enligt lag, bl.a. för att förhindra bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter som exempelvis attacker på IT-system.

Dessutom kan dina personuppgifter användas av oss för att administrera kundrelationen med dig genom att vi sparar och behandlar sådana uppgifter för att identifiera dina affärsbehov, förbättra tjänster eller skapa nya erbjudanden om denna användning är del av den begärda tjänsten eller om du har accepterat sådana ändamål. För det fallet att du har lämnat ett sådant medgivande kan du när som helst skriftligen meddela oss att du inte längre vill att dina personuppgifter skall kunna behandlas för marknadsföringsändamål inför nya erbjudanden.


Radering av data

Om efterfrågad åtkomst eller begäran om tjänst har upphört eller inte längre behövs kommer dina personuppgifter att raderas i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du kan också när som helst begära att dina personuppgifter skall raderas eller rättas.


Hur du kontaktar oss

Om du har synpunkter på de säkerhetsåtgärder som Deutsche Bank vidtar, önskar få ytterligare information om vilka personuppgifter som vi samlar in, behandlar eller använder kan du skicka en skriftlig begäran härom till deutsche.bank@db.com (på engelska eller tyska) alternativt till pul-sweden@db.com (på svenska). Samma adress används för att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Vi ser fram emot att höra av dig och vi kommer att göra vårt bästa för att besvara dina frågor så snabbt som möjligt.