Deutsche Bank är angelägna om att eventuella klagomål vad gäller enskilda ärenden avseende finansiella produkter eller tjänster behandlas tillfredsställande från vår sida, och vi har därför utarbetat skriftliga rutiner för hantering av klagomål från våra kunder och även utsett särskilda klagomålsansvariga. Om du som kund är missnöjd med våra tjänster eller produkter ber vi att du vänder dig till klagomålsansvarig och framför dina synpunkter.

Vänligen notera att denna webbplats och dess användarvillkor lyder under tysk lag. Tvister som uppstår med anledning av användarvillkoren ska avgöras vid domstolen i Frankfurt Main i Tyskland, såvida de inte avser konsumenter som är medborgare i länder vilka antingen omfattas av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område eller av 1988 års Luganokonvention om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Klagomålsansvarig i Tyskland är Deutsche Bank AG

e-post; db-txrackers@db.com
hotline; +49 69 910 30549


Klagomålsansvarig i Sverige är Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm
Kontakta vår klagomålsansvarige compliance officer vid vår filial i Stockholm om du vill få hjälp med framställandet av klagomål till, och vid kontakten med, vår klagomålsansvariga i Tyskland.

e-post; compliance-sweden@db.com
Tel: +46 (0)8 463 5500
Fax: +46 (0)8 463 5550

De ETFer som är noterade och handlas på NASDAQ OMX Stockholm är inanmälda till Finansinspektionen i enlighet med 1 kap 7 § i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Deutsche Bank AG innehar tillstånd i enlighet med tysk banklagstiftning (tillsynsmyndighet är tyska BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Deutsche Bank är registrerad för gränsöverskridande handel in i Sverige med stöd av tillstånd från BaFin och efter notifiering till Finansinspektionen (se företagsregistret på http://www.fi.se).

Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm, med svenskt org.nr. 516401-9985, är registrerat i Sverige med stöd av tillstånd från BaFin och efter notifiering till Finansinspektionen (se företagsregistret på http://www.fi.se).