Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

Information om dataskydd enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

Följande information ger en översikt av hur Xtrackers, Xtrackers II och Xtrackers (IE) plc (vardera benämnt ”Bolaget”) och tredje parter kan behandla dina personuppgifter samt dina rättigheter enligt dataskyddslagar. Exakt vilka typer av uppgifter som behandlas, och hur de behandlas, bestämt i hög grad av de aktuella tjänster som begärts eller avtalats.

1. Vilka vi är

Bolaget utgör personuppgiftsansvarig beträffande dina personuppgifter som vi behandlar i samband med vår verksamhet. I detta meddelande syftar ”vi”, ”oss” och ”vår” på bolaget.

Detta meddelande gäller dig och eventuella tredjeparter vars uppgifter du ger oss i samband med vår relation med dig. Var noga med att ge en kopia av detta meddelande till alla tredjeparter vars personuppgifter du ger till oss. Vi kan uppdatera detta meddelande från tid till annan, och vi meddelar dig skriftligt om alla ändringar.

Du ansvarar i egenskap av investerare för att informera eventuella auktoriserade företrädare eller verkliga förmånstagare om detta sekretessmeddelande och dess innehåll. 

2. Typer av personuppgifter som vi behandlar

Vi måste samla in vissa personuppgifter om dig på grund av vårt avtalsförhållande till dig eller för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Om du inte ger oss dessa personuppgifter kan det hända att vi inte kan behandla din investeringsansökan eller annars ha en affärsrelation med dig, eller tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vi behandlar en del av eller alla följande typer av personuppgifter:

Namn, adress/andra kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), födelsedatum/födelseort, kön, nationalitet, språk, civilstånd, rättsförmåga, yrkesgrupp/typ av partnerskap (anställd/egenföretagare), id-uppgifter (t.ex. id-kort), autentiseringsuppgifter (t.ex. underskrift), skatte-id och uppgifter, FATCA-status, aktuellt eller (om relevant) tidigare yrke och ekonomisk status (tillgångar, skulder, inkomster från anställning/eget företag/handel samt utgifter). 

3. Varför behandlar vi dina uppgifter (behandlingens syfte) och på vilka rättsgrunder?

Dina personuppgifter behandlas kontinuerligt i syfte att behandla, hantera och administrera dina innehav och eventuella relaterade konton. Detta omfattar bedömning av din ansökan, hantering av din investering, upprätthållande av ett register över investerare och tillhandahållande av relaterade tjänster till dig (såsom kontoutdrag eller annan kommunikation som är relevant för din ansökan eller investering), direkt eller via tjänsteleverantörer. 

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften i den omfattning som är nödvändig för att utföra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig. 

Vi är dessutom föremål för en rad luxemburgska och internationella lag- och myndighetskrav eller lagstadgade krav (t.ex. Luxemburgs bolagslag, lagen om fondföretag, lagar och bestämmelser om bekämpning av penningtvätt, skattelagar) samt krav från tillsynsmyndigheter (t.ex. från Luxemburgs Commission de Surveillance du Secteur Financier). Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning detta är nödvändigt för att följa våra juridiska och regleringsmässiga skyldigheter, inklusive för att verifiera identitet, förhindra bedrägeri och penningtvätt, förhindra och upptäcka brott samt följa tillsyns- och rapporteringskrav enligt skattelagar såsom rapportering till skattemyndigheter enligt Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), den gemensamma rapporteringsstandarden (CRS) eller andra lagar, enligt vad som är tillämpligt, om skatteidentifiering i syfte att förhindra skatteflykt och bedrägeri.

Vi kan vara skyldiga att samla in och rapportera all relevant information som avser dig och dina investeringar (inklusive, men inte begränsat till, namn och adress, födelsedatum och amerikanskt skatte-id (TIN), kontonummer och kontosaldo) till Luxemburgs skattemyndigheter (Administration des contributions directes) som utbyter denna information (inklusive person-, finans- och skatteuppgifter) automatiskt med behöriga myndigheter i USA eller andra tillåtna jurisdiktioner (inklusive U.S. Internal Revenue Service (IRS) eller andra amerikanska behöriga myndigheter och utländska skattemyndigheter belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) endast för de syften som anges i FATCA och CRS på OECD- eller EU-nivå eller motsvarande lagstiftning i Luxemburg.

Du måste besvara frågor och förfrågningar beträffande din identifiering och investering samt, i förekommande fall, FATCA och/eller CRS. Vi förbehåller oss rätten att avvisa en ansökan om investering om du inte tillhandahåller den begärda informationen och/eller dokumentationen och/eller om du inte följer tillämpliga krav. Du är medveten om att underlåtelse att tillhandahålla relevant information kan leda till felaktig rapportering eller dubbelrapportering, förhindra att du förvärvar eller behåller din investering och kan rapporteras av oss till relevanta luxemburgska myndigheter.

Vi kan även begära ditt särskilda samtycke till att dina personuppgifter behandlas för andra specifika syften (t.ex. för att tillhandahålla marknadsföring eller mer allmän information om våra tjänster till dig). Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett sådant samtycke.

Vi kan även behandla dina personuppgifter för våra legitima affärsintressen, som omfattar följande:
Säkerställa juridiska rättigheter och försvar vid rättstvister. 
Säkerställa bolagets IT-säkerhet och IT-drift.
Förhindra brott. 
Åtgärder för verksamhetskontroll och ytterligare utveckling av produkter. 
Hantera risker.

Vid bedömningen av våra legitima affärsintressen som anges ovan anser vi att behandling av dina personuppgifter för dessa syften inte bryter mot dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter i egenskap av registrerad person. Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om detta (se ”Frågor och funderingar”).
När behandlingen grundas på utövandet av vårt legitima intresse har du rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas. 


4. Utlämning av uppgifter

Xtrackers och Xtrackers II
Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av State Street Bank Luxembourg S.C.A., som utgör administratör för dina investeringar för syftet med detta meddelande och handlar i egenskap av förvaringsinstitut, administrativt ombud, betalningsombud, inhemskt ombud samt bolagets registrator och överföringsombud. 
Vi lämnar ut dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att utföra våra tjänster och uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig och/eller våra juridiska eller regleringsmässiga skyldigheter till följande parter:
Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg, i egenskap av bolagets förvaltningsbolag och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud eller närstående bolag och deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
State Street Bank Luxembourg S.C.A., i egenskap av förvaringsinstitut och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Deutsche Asset Management Investment GmbH, i egenskap av investeringsförvaltare och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Deutsche Asset Management (UK) Limited, i egenskap av distributör, investeringsförvaltare och/eller underförvaltare och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Harvest Global Investments Limited, i egenskap av investeringsförvaltare och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Deutsche Bank Luxembourg S.A., som tillhandahåller vissa infrastrukturtjänster för bolagets räkning.
International Financial Data Services (Kanada), i egenskap av leverantör av IT-applikationer. 
Syntel Services Privacy Limited, som anlitas för driften, bland annat kontokonfiguration. 
Victor Buck Services S.A., i egenskap av utfärdare av avräkningsnotor, månatliga kontoutdrag och annan uppdateringsinformation.
DST Financial Services International Limited, i egenskap av leverantör av IT-applikationer.
State Street Bank and Trust, som anlitas vid kunders kontoöppning.
Andra kredit- och finansinstitut, jämförbara institut och personuppgiftsbiträden vid order, till vilka vi överför personuppgifter i syfte att hantera och administrera bolaget samt hantera vår investeringsrelation med dig. 
Luxemburgs Commission de Surveillance du Secteur Financier och andra offentliga enheter eller tillsynsmyndigheter eller institut till vilka vi enligt lag måste lämna ut dina uppgifter.
Andra tredjeparter, inklusive professionella, juridiska eller finansiella rådgivare, revisorer och/eller teknikleverantörer.
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och kan, i lämpliga fall, ingå avtal med sådana tredjeparter om att skydda sekretessen och integriteten för alla personuppgifter som ges till oss.

Xtrackers (IE) plc
Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av State Street Fund Services (Ireland) Limited, som utgör administratör för dina investeringar för syftet med detta meddelande och handlar i egenskap av bolagets registrator och överföringsombud. 
Vi lämnar ut dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att utföra våra tjänster och uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig till följande parter:
Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg, i egenskap av bolagets förvaltningsbolag eller dess närstående bolag, dotterbolag eller vederbörligen befullmäktigade ombud.
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, i egenskap av förvaringsinstitut och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Deutsche Asset Management (UK) Limited, i egenskap av bolagets distributör och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Deutsche Asset Management Investment GmbH, i egenskap av investeringsförvaltare och alla deras vederbörligen befullmäktigade ombud.
Dave Burns, Carne Global Financial Services Limited, och eller utsedda efterträdare, i egenskap av penningtvättsrapportör.
International Financial Data Services (Kanada), i egenskap av leverantör av IT-applikationer.
Syntel Services Privacy Limited, som anlitas för driften, bland annat kontokonfiguration.
Victor Buck Services S.A., i egenskap av utfärdare av avräkningsnotor, månatliga kontoutdrag och annan uppdateringsinformation.
DST Financial Services International Limited, i egenskap av leverantör av IT-applikationer.
State Street Bank and Trust, som anlitas vid kunders kontoöppning.
Andra kredit- och finansinstitut, jämförbara institut och personuppgiftsbiträden vid order, till vilka vi överför personuppgifter i syfte att hantera och administrera bolaget samt hantera vår investeringsrelation med dig.
Central Bank of Ireland, Irish Revenue Commissioners och andra offentliga enheter eller tillsynsmyndigheter eller institut till vilka vi enligt lag måste lämna ut dina uppgifter.
Andra tredjeparter, inklusive professionella, juridiska eller finansiella rådgivare, revisorer och/eller teknikleverantörer.
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och kan, i lämpliga fall, ingå avtal med sådana tredjeparter om att skydda sekretessen och integriteten för alla personuppgifter som ges till oss.

5. Skydda dina uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa skydd, sekretess och integritet för dina personuppgifter. Vi säkerställer att vi har lämpliga teknik-, organisations- och säkerhetsåtgärder för personuppgifternas känslighet för att säkert skydda dem. 

6. Överföring utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi överför dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om detta är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig eller i den omfattning detta krävs enligt lag. Överföring utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sker, i den omfattning detta krävs, till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Indien, Singapore, Thailand och USA. 

Vi säkerställer att det finns lämpliga skyddsåtgärder när dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta kan omfatta något eller samtligt av följande:

Landet dit vi överför personuppgifterna kan vara godkänt av Europeiska kommissionen som ett land som tillhandahåller tillräckligt dataskydd.
Uppgifternas mottagare kan ha undertecknat standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen enligt vilka de måste skydda personuppgifterna.
Om mottagaren är belägen i USA kan denna vara certifierad medlem i skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield) (eller sådant motsvarande system som från tid till annan godkänts av tillsynsorganen).

Vi kan även överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om vi har fått ditt samtycke till att göra detta. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett sådant samtycke.

Du kan kontakta oss om du vill ha mer information om dataöverföring, lämpliga säkerhetsåtgärder och standardklausuler (se ”Frågor och funderingar”).

7. Hur länge lagras mina uppgifter? 

Vi eller våra personuppgiftsbiträden kommer att lagra dina personuppgifter tills du upphör att inneha aktier och i tio år efter det i den utsträckning som är nödvändig för att följa alla tillämpliga lagar och regler eller för att etablera, utöva eller försvara faktiska eller potentiella juridiska anspråk enligt de tillämpliga preskriptionsreglerna, om inte en längre period krävs enligt de tillämpliga lagarna och reglerna. Oavsett vilket kommer dina personuppgifter inte att sparas längre än nödvändigt med avseende på de syften och juridiska och regelstyrda förpliktelser och lagstadgade krav som är angivna nedan (eller andra meddelanden som tillhandahålls av bolaget), med förbehåll för lagringsperioder enligt tillämpliga lagar. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss (se ”Frågor och funderingar”).

8. Vilka dataskyddsrättigheter har jag? 

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt till följande:

Begära tillgång till dina personuppgifter (en begäran om tillgång till dina uppgifter som registrerad person). På så vis kan du få en kopia av de personuppgifter vi innehar om dig samt kontrollera att vi behandlar dem enligt lagen.

Begära korrigering av de personuppgifter som vi innehar om dig. På så vis kan du rätta till ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi innehar om dig.

Begära radering av dina personuppgifter. På så vis kan du begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter om vi inte har en god orsak till att fortsätta behandla dem. Du har även rätt att be att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot att de behandlas (se nedan).

Invända mot behandling av dina personuppgifter när vi behandlar dem på grundval av vårt (eller en tredjeparters) legitima intresse och du på grund av något i din särskilda situation vill invända mot behandling enligt denna grund. Du har även rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Begära att behandlingen begränsas för dina personuppgifter. På så vis kan du be oss tillfälligt stoppa behandlingen av dina personuppgifter till exempel om du vill kontrollera att de är korrekta eller varför vi behandlar dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

Kontakta oss om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot att dina personuppgifter behandlas eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en annan part (se ”Frågor och funderingar”).

9. Frågor och funderingar 

Xtrackers och Xtrackers II
Om du har frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du få mer information från State Street Bank Luxembourg S.C.A.(49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg), i egenskap av bolagets administratör och överföringsombud (ssbquerydesk@statestreet.com).
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller hur vi besvarar en fråga eller ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. 

Xtrackers (IE) plc
Om du har frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du få mer information från State Street Fund Services (Ireland) Limited (78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland), i egenskap av bolagets administratör och överföringsombud (genom e-post till taregistration.eb@statestreet.com eller ETF_Servicing@statestreet.com).
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller hur vi besvarar en fråga eller ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Irish Data Protection Commissioner eller andra relevanta integritetsmyndigheter.


Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för Xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för Xtrackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) - samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Worldwide

Amerika

Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm

Xtrackers ETF Team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm
Sweden
Hotline: +44 (0)20 7547 1747
E-Mail: Xtrackers@db.com
Copyright © 2021 DWS Investments UK Limited
Senaste ändring: 2021-01-11