Ersättningspolicy

Ersättningspolicy i förhållande till Xtrackers, Xtrackers II och Xtrackers (IE) plc

Deutsche Asset Management S.A. (”bolaget”), förvaltningsbolag för Xtrackers, Xtrackers II och Xtrackers (IE) plc omfattas av Deutsche Bank-koncernens ersättningspolicy. Alla frågor som rör ersättning och regelefterlevnad övervakas av relevanta kommittéer i Deutsche Bank-koncernen. Deutsche Bank-koncernen tillämpar en filosofi om totalersättning som består av fast och rörlig ersättning samt komponenter bestående av uppskjuten ersättning, kopplade till både individuella prestationer och hållbar utveckling för Deutsche Bank-koncernen. För att fastslå storleken på den uppskjutna ersättningen och vilka instrument som kopplas till det långsiktiga resultatet (såsom aktier eller fondandelar) har Deutsche Bank-koncernen antagit ett ersättningssystem där ett större beroende av den rörliga ersättningskomponenten undviks. Detta ersättningssystem har fastställts i en policy som bland annat uppfyller följande krav:

a) Ersättningspolicyn är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och uppmuntrar inte till ett överdrivet risktagande.

b) Ersättningspolicyn är i linje med Deutsche Bank-koncernens affärsstrategi, mål, värderingar och intressen (inklusive bolaget och de fondföretag det förvaltar och investerare i sådana fondföretag) och inkluderar åtgärder för att undvika intressekonflikter.

c) Bedömningen av resultatet görs inom ramen för ett flerårigt ramverk.

d) Fasta och rörliga komponenter av den totala ersättningen är lämpligt balanserade och den fasta komponenten utgör en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att medge användning av en helt flexibel policy om rörliga ersättningskomponenter, däribland möjligheten att inte betala någon rörlig ersättningskomponent.

Mer information om den aktuella ersättningspolicyn finns på internet på https://annualreport.deutsche-bank.com/2017/ar/management-report/compensation-report.html samt i den länkade ersättningsrapporten för Deutsche Bank AG. Detta omfattar en beskrivning av beräkningsmetoder för ersättning och bonusar till specifika personalgrupper samt specificering av vilka personer som ansvarar för tilldelningen av dem och ersättningskommitténs medlemmar. Bolaget tillhandahåller denna information kostnadsfritt på begäran.