Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy i förhållande till Xtrackers, Xtrackers II och Xtrackers (IE) plc

Deutsche Asset Management S.A. (”bolaget”), förvaltningsbolag för Xtrackers, Xtrackers II och Xtrackers (IE) plc omfattas av Deutsche Bank-koncernens ersättningspolicy. Alla frågor som rör ersättning och regelefterlevnad övervakas av relevanta kommittéer i Deutsche Bank-koncernen. Deutsche Bank-koncernen tillämpar en filosofi om totalersättning som består av fast och rörlig ersättning samt komponenter bestående av uppskjuten ersättning, kopplade till både individuella prestationer och hållbar utveckling för Deutsche Bank-koncernen. För att fastslå storleken på den uppskjutna ersättningen och vilka instrument som kopplas till det långsiktiga resultatet (såsom aktier eller fondandelar) har Deutsche Bank-koncernen antagit ett ersättningssystem där ett större beroende av den rörliga ersättningskomponenten undviks. Detta ersättningssystem har fastställts i en policy som bland annat uppfyller följande krav:

a) Ersättningspolicyn är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och uppmuntrar inte till ett överdrivet risktagande.

b) Ersättningspolicyn är i linje med Deutsche Bank-koncernens affärsstrategi, mål, värderingar och intressen (inklusive bolaget och de fondföretag det förvaltar och investerare i sådana fondföretag) och inkluderar åtgärder för att undvika intressekonflikter.

c) Bedömningen av resultatet görs inom ramen för ett flerårigt ramverk.

d) Fasta och rörliga komponenter av den totala ersättningen är lämpligt balanserade och den fasta komponenten utgör en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att medge användning av en helt flexibel policy om rörliga ersättningskomponenter, däribland möjligheten att inte betala någon rörlig ersättningskomponent.

Mer information om den aktuella ersättningspolicyn finns på internet på https://annualreport.deutsche-bank.com/2017/ar/management-report/compensation-report.html samt i den länkade ersättningsrapporten för Deutsche Bank AG. Detta omfattar en beskrivning av beräkningsmetoder för ersättning och bonusar till specifika personalgrupper samt specificering av vilka personer som ansvarar för tilldelningen av dem och ersättningskommitténs medlemmar. Bolaget tillhandahåller denna information kostnadsfritt på begäran.

Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för Xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för Xtrackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) - samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Worldwide

Amerika

Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm

Xtrackers ETF Team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm
Sweden
Hotline: +44 (0)20 7547 1747
E-Mail: Xtrackers@db.com
Copyright © 2020 DWS Investments UK Limited
Senaste ändring: 2020-05-27