Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

Ytterligare information

1. Under vilka lagar och bestämmelser lyder Deutsche Asset Management S.A.?
Deutsche Asset Management S.A. lyder under, och följer, alla lagar och bestämmelser, inklusive Luxemburgs lag av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar (”lagen från 2010”) och CSSF:s bestämmelse nr 10-4 som genomför kommissionens direktiv 2010/43/EU, med ändringar från tid till annan. Deutsche Asset Management S.A. ansvarar för att säkerställa att alla fonder för vilka man agerar som förvaltningsbolag följer UCITS IV-regelverket.
Enligt lagen måste Deutsche Asset Management S.A. i synnerhet använda sig av följande:
• organisatoriska förfaranden
• förfaranden för hantering av intressekonflikter
• riskhanteringsförfaranden.
Deutsche Asset Management S.A. har dessutom säkerställt, och övervakar kontinuerligt genom en företagsbesiktningsprocess, att alla tjänsteleverantörer som beskrivs i prospektet uppfyller dessa krav i den omfattning som krävs enligt ovanstående lagar och bestämmelser.

2. Vilka organisatoriska förfaranden använder Deutsche Asset Management S.A.?
Deutsche Asset Management S.A. står under tillsyn i Luxemburg av CSSF beträffande investerings- och bankverksamhet. Enligt artikel 102(1)(e) i lagen från 2010 är sätet för Deutsche Asset Management S.A. beläget i Luxemburg på 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg.
Deutsche Asset Management S.A. för ett utförligt register över sin interna organisation, inklusive fördelning av uppgifter och hierarkisk struktur. Deutsche Asset Management S.A. har också utförliga avtal med tjänsteleverantörerna, där överlåtna uppgifter samt övervaknings- och informationsutbytesförfaranden för respektive tjänsteleverantör beskrivs.

Elektronisk databearbetning
Deutsche Asset Management S.A. använder elektroniska system och förfaranden som till fullo skyddar säkerheten, integriteten och sekretessen hos den information som Deutsche Asset Management S.A. innehar. Databearbetningen utförs av en specialiserad tjänsteleverantör under tillsyn av Deutsche Asset Management S.A.

Redovisningsförfaranden
Redovisningsfunktionen är delegerad till det administrativa ombudet som beskrivs i prospektet och står under kontinuerlig tillsyn av Deutsche Asset Management S.A. Deutsche Asset Management S.A. kan alltid identifiera alla tillgångar och skulder som hör till varje fond och utarbetar vid lämpliga tidpunkter finansiella rapporter som ger en korrekt och rättvisande bild av deras finansiella ställning och följer alla tillämpliga redovisningsstandarder och regler. Regelefterlevnads- och internrevisionsfunktionerna i Deutsche Asset Management S.A. uppfyller, direkt eller via tjänsteleverantörer, alla krav avseende regelefterlevnad och revision enligt relevanta lagar. I synnerhet följer de anställda i Deutsche Asset Management S.A. en rad olika principer som är specifika för Deutsche Asset Management S.A. eller gemensamma för hela DB-koncernen. Personliga transaktioner: All personal i Deutsche Asset Management S.A. är föremål för stränga policybegränsningar beträffande personliga transaktioner. Framför allt prioriteras investerarnas intressen i alla lägen.

3. Enligt vilka förfaranden hanterar Deutsche Asset Management S.A. intressekonflikter?
De potentiella intressekonflikter som uppstår i samband med verksamheten i Deutsche Asset Management S.A. anges i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet. Deutsche Asset Management S.A. följer en robust intern policy där en serie av åtgärder för att hantera intressekonflikter beskrivs.

4. Vilka riskhanteringsprocesser använder Deutsche Asset Management S.A.?
Deutsche Asset Management S.A. använder olika riskhanteringsverktyg som är skräddarsydda för att hantera varje fonds specifika riskprofil. Vissa riskhanteringsverktyg används när en fond är i utvecklingsskedet, innan den lanseras och distribueras. Deutsche Asset Management S.A. använder ett stort utbud av kvantitativa verktyg och mått för att övervaka och hantera risker. Policyn hos Deutsche Asset Management S.A. är att kontinuerligt bedöma lämpligheten och tillförlitligheten i sina kvantitativa verktyg och mått med tanke på varierande riskförhållanden. Vissa av dessa verktyg används för flera olika riskkategorier, medan andra är skräddarsydda för specifika riskkategoriers egenskaper. Deutsche Asset Management S.A. har, under egen övervakning, eget ansvar och på egen bekostnad, överlåtit riskhantering och övervakning av investeringsförvaltningen till de aktuella investeringsförvaltare och fondadministratörer/förvaringsinstitut som namnges i prospektet. Deutsche Asset Management S.A. får information om riskkontrollerna av dessa tjänsteleverantörer. Dessutom överlämnar alla tjänsteleverantörer en aktivitetsrapport med information om interna kontroller och riskhantering till styrelsen och till Deutsche Asset Management S.A. som förberedelse inför varje styrelsemöte. Tjänsteleverantörernas riskkontroller är oberoende av Deutsche Asset Management S.A.

5. Hur lämnar man in klagomål till Deutsche Asset Management S.A.?
Klagomålsförfarandet som tillämpas av Deutsche Asset Management S.A. beskrivs i ett dokument som kan erhållas kostnadsfritt på begäran från Deutsche Asset Management S.A.

6. Hur utövar Deutsche Asset Management S.A. sina rösträttigheter?
Policyn för hur Deutsche Asset Management S.A. utövar sina rösträttigheter kan på begäran fås kostnadsfritt av Deutsche Asset Management S.A.
Vi vill förtydliga att fondens styrelse förblir ansvarig vid utövande av den rösträtt som följer de instrument som innehas i fondens tillgångsportfölj. Mer information kan erhållas från relevant fonds säte.

7. Vilken policy för bästa utförande tillämpar Deutsche Asset Management S.A.?
Deutsche Asset Management S.A. agerar alltid i förvaltade fonders bästa intresse när beslut fattas om att handla eller lägga order som ska utföras av tredjeparter.
Deutsche Asset Management S.A. har en policy för bästa utförande. Policyns efterlevnad kontrolleras regelbundet, och själva policyn granskas såväl årligen som varje gång en väsentlig förändring inträffar. Policyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran från Deutsche Asset Management S.A.

8. Använder sig Deutsche Asset Management S.A. av s.k. soft commission?
Deutsche Asset Management S.A. avser för närvarande inte att ge eller ta emot s.k. soft dollar eller kontanta provisioner eller andra rabatter till eller från mäklare eller handlare beträffande transaktioner för fondernas räkning.
Information om eventuella soft commission-arrangemang finns i den aktuella fondens års- och halvårsrapporter.

9. Vilka förfaranden använder Deutsche Asset Management S.A. för att säkerställa att tjänsteleverantörerna utför sina förpliktelser enligt kraven i tillämpliga lagar?
Fondernas styrelse har alltid det slutliga ansvaret gentemot investerarna för utförandet av de uppgifter och förpliktelser som överlåtits till tjänsteleverantörerna. Relevanta förfaranden anges i interna dokument hos Deutsche Asset Management S.A. och har registrerats hos CSSF. Innehållet i dessa dokument redovisas inte för fondernas investerare.
Ersättningspolicy
 
Deutsche Asset Management S.A. (”bolaget”), förvaltningsbolag för Xtrackers och Xtrackers II, omfattas av Deutsche Bank-koncernens ersättningspolicy. Alla frågor som rör ersättning och regelefterlevnad övervakas av relevanta kommittéer i Deutsche Bank-koncernen. Deutsche Bank-koncernen tillämpar en filosofi om totalersättning som består av fast och rörlig ersättning samt komponenter bestående av uppskjuten ersättning, kopplade till både individuella prestationer och hållbar utveckling för Deutsche Bank-koncernen. För att fastslå storleken på den uppskjutna ersättningen och vilka instrument som kopplas till det långsiktiga resultatet (såsom aktier eller fondandelar) har Deutsche Bank-koncernen antagit ett ersättningssystem där ett större beroende av den rörliga ersättningskomponenten undviks.
 
Mer information om den aktuella ersättningspolicyn finns på internet på https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm samt i den länkade ersättningsrapporten för Deutsche Bank AG. Detta omfattar en beskrivning av beräkningsmetoder för ersättning och bonusar till specifika personalgrupper samt specificering av vilka personer som ansvarar för tilldelningen av dem och ersättningskommitténs medlemmar. Bolaget tillhandahåller denna information kostnadsfritt på begäran.

 

Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att Xtrackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i Xtrackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i Xtrackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika "Disclaimers".

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för Xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för Xtrackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) - samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Worldwide

Amerika

Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm

Xtrackers ETF Team
Jakobsbergsgatan 13
11144 Stockholm
Sweden
Hotline: +44 (0)20 7547 1747
E-Mail: Xtrackers@db.com
Copyright © 2021 DWS Investments UK Limited
Senaste ändring: 2021-01-11