Algemene voorwaarden

Copyright © 2021

Inleiding

VOORALEER VERDER TE GAAN DIENT U DE VOLGENDE BELANGRIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) INZAKE DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE LEZEN EN ERMEE IN TE STEMMEN. ALS U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, KLIK DAN OP “AKKOORD” AAN HET EIND VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDE OM VERDER TE GAAN OP DEZE WEBSITE. ALS U OP “PAGINA VERLATEN” KLIKT, ZULT U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT DEZE WEBSITE. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DEUTSCHE BANK AG, EN REGELEN DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.
U (DE “GEBRUIKER”) STEMT ERMEE IN GEEN ACTIES TE ONDERNEMEN OF NA TE LATEN WAARDOOR U INBREUK ZOU PLEGEN OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN U VERKLAART EN GARANDEERT DAT HET U WETTELIJK IS TOEGESTAAN OM DE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN.
DEZE WEBSITE WORDT DOOR DEUTSCHE BANK AG LONDON TER BESCHIKKING GESTELD UIT EIGEN NAAM IN DE HOEDANIGHEID VAN ALGEMEEN DISTRIBUTEUR VAN DE FONDSEN OP DEZE WEBSITE EN UIT NAAM VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE DEUTSCHE BANK GROEP (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. EN DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (IRELAND) LIMITED) DIE VERANTWOORDELIJK KUNNEN ZIJN VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE FONDSEN EN DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN) DIE EROP WORDEN BESCHREVEN (SAMEN DE “WEBSITE”).
DE TOEGANG TOT FONDSEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE EN GEKOPPELDE SITES WORDEN VERMELD, KAN BEPERKT ZIJN TOT BEPAALDE PERSONEN OF IN BEPAALDE LANDEN. DE FONDSEN DIE OP DEZE SITES WORDEN VERMELD, ZULLEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT AAN PERSONEN WAARAAN DIT VERBODEN IS VOLGENS DE WETTEN IN HUN LAND VAN OORSPRONG OF IN ELK ANDER BETROKKEN LAND. DE LANDENSPECIFIEKE SITES DIE OP DE VORIGE WEBPAGINA ZIJN OPGESOMD, MOGEN ALLEEN WORDEN GERAADPLEEGD DOOR DE LEZERS VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE EEN PERMANENTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET BETROKKEN LAND EN DIE WETTELIJK BEVOEGD ZIJN OM IN TE LOGGEN OP DE BETROKKEN WEBPAGINA'S. HET IS IN HET BIJZONDER AMERIKAANSE PERSONEN (US PERSONS) EN PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN ANDERE LANDEN DIE NIET ZIJN VERMELD OP DE LIJST OP DE VORIGE WEBPAGINA, VERBODEN VERDERE PAGINA'S TE RAADPLEGEN.
DOOR EEN LAND TE SELECTEREN UIT DE LIJST OP DE VORIGE WEBPAGINA, BEVESTIGT U HIERBIJ DAT U EEN INGEZETENE BENT VAN DAT LAND. DEUTSCHE BANK AG AANVAARDT MET NAME GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE VAN DE WEBSITE AAN PARTICULIEREN OF ENTITEITEN DIE VALSE INFORMATIE VERSTREKKEN OVER HET LAND VAN HUN WETTELIJKE VERBLIJFPLAATS.
DE INHOUD EN DE FONDSEN DIE OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN ZIJN, WORDEN NIET AANGEBODEN OF ZIJN NIET GERICHT AAN AMERIKAANSE PERSONEN (US PERSONS).

 

Geen aanbod

Niets op deze Website mag worden beschouwd als een aanbod om een van de fondsen te kopen. Derhalve vormt de informatie op deze Website geen aanbod om aandelen of deelnemingsrechten van een fonds te kopen of te verkopen, en mag deze informatie niet voor dit doel worden gebruikt, in welke jurisdictie dan ook. De prijsniveaus en waarderingen die op deze Website worden gepubliceerd, zijn slechts een indicatie en worden net als andere gegevens op deze Website slechts ter informatie verstrekt.

 

Geen beleggingsadvies

De informatie op deze Website mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies of een vorm van aanbeveling om de fondsen of diensten te kopen die op deze Website zijn beschreven of een opinie over de geschiktheid van een belegging. Over al het voorgaande moet u het advies van een professionele deskundige inwinnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Doorslaggevende aard van het Prospectus, een Supplement en documenten met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document) of andere toepasselijke aanbiedingsdocumenten (de “Aanbiedingsdocumenten”)

Op deze Website zijn Aanbiedingsdocumenten over een specifiek fonds (inclusief subfondsen) beschikbaar. Gebruikers moeten, alvorens ze een beleggingsbeslissing nemen, de informatie in deze documenten (inclusief de recentste Essentiële Beleggersinformatie) zorgvuldig lezen.

 

Historische resultaten

De informatie op deze Website over de (werkelijke of gesimuleerde) resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.
Geen garanties ten aanzien van inhoud

Hoewel naar beste vermogen getracht is betrouwbare informatie te verstrekken op deze Website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie nauwkeurig, volledig en geschikt is. De standpunten weerspiegelen de momenteel geldende visie van Deutsche Bank AG in zijn hoedanigheid van distributeur en kunnen zonder kennisgeving veranderen.

 

Gebruik van de Website

Wijzigingen van de Website

Deutsche Bank AG behoudt zich het recht voor de Website op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk aan te passen en het gebruik ervan te beperken, te onderbreken of te beëindigen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Deutsche Bank AG behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te passen. Deutsche Bank nodigt u uit om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen om u bekend te maken met veranderingen.

 

Auteursrecht

De inhoud en het ontwerp van de Website zijn eigendom van Deutsche Bank AG en worden auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van de Website of zijn inhoud mag worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, verspreid, doorgegeven, toegewezen of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank AG.

 

Privacy en cookies

Deutsche Bank AG respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan deze Website worden verzameld, worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U stemt ermee in dat, wanneer u uw naam en contactgegevens hebt opgegeven en informatie over onze producten aanvraagt, wij u deze informatie mogen opsturen, ook per e-mail. Op elk ogenblik kunt u ons verzoeken u deze informatie niet meer op te sturen.

Door verder te gaan naar de Website, erkent u en stemt u ermee in dat Deutsche Bank AG cookies kan installeren op het toestel waarmee u de site bezoekt. Deze cookies zijn ofwel absoluut noodzakelijk om de door u verzochte diensten te kunnen leveren, ofwel geven ze ons geanonimiseerde informatie over uw gebruik van onze Website, zoals details over de website vanwaaruit u onze Website bezoekt, de duur van uw bezoek en de pagina's die u hebt bekeken. Dergelijke anonieme informatie helpt ons de prestaties en inhoud van onze websites te verbeteren. Cookies bewaren ook informatie (voor maximaal één jaar) over het land waarin u geïnteresseerd bent en of u een particuliere of institutionele belegger bent. U kunt cookies blokkeren of van uw computer verwijderen. Zie hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Lees het hoofdstuk “Privacybeleid” onder “Extra informatie” op de Website voor meer informatie.

 

Veiligheid van de communicatie

Er kan niet worden gewaarborgd dat communicatie over het Internet of via e-mail veilig is. Er bestaat een risico dat de informatie in een e-mailbericht en eventuele bijlagen, met inbegrip van mogelijk vertrouwelijke informatie, wordt onderschept, verloren raakt, wordt vernietigd of met vertraging wordt ontvangen. Deutsche Bank AG zal alle redelijke inspanningen leveren om dit risico tot een minimum te beperken, maar kan niet waarborgen dat alle communicatie of de e-mails en eventuele bijlagen die het verstuurt geen computervirussen, -wormen of andere schadelijke bestanddelen zullen bevatten.

 

Hyperlinks

Sommige hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker doorkoppelen naar websites die niet onder de controle of verantwoordelijkheid van Deutsche Bank AG vallen. Wanneer de Gebruiker op een dergelijke link klinkt, verlaat hij/zij deze Website van Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud die is gepubliceerd op websites, of die kan worden verkregen via websites, die niet door Deutsche Bank AG worden beheerd.

 

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden vallen exclusief onder en worden beheerst door Duits recht.

Alle privégebruikers die geen inwoner zijn van een van de landen waarvoor de Europese Richtlijn nr. 44/2001 van 22 december 2000 met betrekking tot de rechtsbevoegdheid en de erkenning en uitvoering van vonnissen in burgerlijke en handelsrechtzaken geldt of van landen die de op 30 Oktober 2007 in Lugano ondertekende Conventie over de rechtsbevoegdheid en uitvoering van vonnissen in burgerlijke en handelsrechtzaken hebben ingevoerd en geratificeerd, en alle commerciële gebruikers vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Frankfurt am Main, Duitsland, met betrekking tot alle eventuele geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

 

Andere overeenkomsten

Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt volgens de wetten van een bepaald jurisdictie, zal dat geen afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dit of andere jurisdictie van een andere bepaling (of een ander deel van de bepaling) van deze Algemene Voorwaarden.

 

Verkoopbeperkingen

De op deze Website beschreven producten komen niet in aanmerking voor verkoop in alle landen. De Aanbiedingsdocumenten bevatten informatie over de verkoopbeperkingen die gelden voor bepaalde producten en de Gebruiker dient deze informatie zorgvuldig te lezen.

In het bijzonder gelden de volgende beperkingen:

Ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika:

De informatie op deze Website is niet bestemd voor de Verenigde Staten. Amerikaanse personen (US persons, zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) en personen die ingezetene zijn van de VS wordt geen toegang verleend tot de Website. De informatie op deze Website mag niet worden verspreid of herverspreid in de Verenigde Staten of in een jurisdictie waar dat niet toegelaten is. De effecten die op deze Website worden beschreven, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd conform de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de handel in deze effecten is niet goedgekeurd in het kader van de US Commodities Exchange Act van 1936. De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, aan Amerikaanse personen (US persons) of Amerikaanse ingezetenen.

De op deze Website beschreven producten worden alleen aangeboden aan personen in andere jurisdictie en alleen indien de toepasselijke wetten dat toelaten.

 

Extra informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt met 'Deutsche Bank AG' bedoeld: Deutsche Bank AG, alle dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen van Deutsche Bank AG, en alle beleggingsinstellingen die worden aangeboden door Deutsche Bank AG of door haar dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen.

Xtrackers