Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETF-fondsen over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers fonds bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen. Risico's

Bijkomende informatie

1. Aan welke wetten en reglementen is Deutsche Asset Management S.A. onderworpen?
Deutsche Asset Management S.A. is onderworpen en moet voldoen aan alle wetten en reglementen, inclusief de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de “Wet van 2010”) en de CSSF-Verordening nr. 10-4 als implementatie van de Commissierichtlijn 2010/43/EU, elk zoals mogelijk gewijzigd. Deutsche Asset Management S.A. moet zorgen dat elk fonds waarvoor het optreedt als beheermaatschappij, voldoet aan de ICBE IV-richtlijn.
Deze wetten vereisen dat Deutsche Asset Management S.A. met name de volgende procedures hanteert:
• organisatieprocedures;
• procedures voor het beheer van belangenconflicten; en
• risicobeheerprocedures
Bovendien staat Deutsche Asset Management S.A. te allen tijde in voor de garantie en de controle, via een due diligenceproces, dat alle in het Prospectus beschreven dienstverleners voldoen aan deze vereisten zoals vastgelegd in de bovenstaande wetten en reglementen.

2. Welke organisatieprocedures hanteert Deutsche Asset Management S.A.?
Deutsche Asset Management S.A. staat in Luxemburg onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier voor zijn beleggings- en bankactiviteiten. In overeenstemming met Artikel 102(1)(e) van de Wet van 2010, bevindt het hoofdkantoor van Deutsche Asset Management S.A. zich in Luxemburg te 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
Deutsche Asset Management S.A. houdt gedetailleerde gegevens bij van zijn interne organisatie, inclusief de toekenning van taken en de hiërarchische structuur. Deutsche Asset Management S.A. heeft ook gedetailleerde overeenkomsten gesloten met zijn dienstverleners, waarin de gedelegeerde taken en de procedure voor de controle en uitwisseling van informatie worden toegelicht voor elke dienstverlener.

Elektronische gegevensverwerking
Deutsche Asset Management S.A. maakt gebruik van elektronische systemen en procedures die de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens die Deutsche Asset Management S.A. bewaart, ten volle beschermen. De gegevens worden verwerkt door een gespecialiseerde dienstverlener, onder toezicht van Deutsche Asset Management S.A.

Boekhoudingsprocedures
De boekhoudingstaken worden gedelegeerd aan de in het Prospectus beschreven administratief agent, onderworpen aan het voortdurende toezicht van Deutsche Asset Management S.A. Deutsche Asset Management S.A. is te allen tijde in staat om alle activa en passiva van elk fonds te identificeren. Deutsche Asset Management S.A. levert tijdig financiële verslagen die een waarheidsgetrouw beeld geven van hun financiële posities en die voldoen aan alle toepasselijk boekhoudingsnormen en -regels. Compliance en Interne Audit Deutsche Asset Management S.A. voldoet, rechtstreeks of via zijn dienstverleners, aan alle compliance- en interne auditverantwoordelijkheden volgens de toepasselijke wetten. Medewerkers van Deutsche Asset Management S.A. zijn met name onderworpen aan specifieke beleidslijnen van Deutsche Asset Management S.A. en beleidslijnen van de volledige DB Groep. Persoonlijke transacties Alle medewerkers van Deutsche Asset Management S.A. zijn onderworpen aan strikte beleidsbeperkingen wanneer zij persoonlijke transacties verrichten. In het bijzonder wordt er te allen tijde voorrang gegeven aan de belangen van de beleggers in de fondsen.

3. Welke procedures hanteert Deutsche Asset Management S.A. voor het beheer van belangenconflicten?
De potentiële belangenconflicten die zich voordoen bij Deutsche Asset Management S.A. worden beschreven in het hoofdstuk “Risicofactoren” in het Prospectus. Deutsche Asset Management S.A. hanteert een solide intern beleid waarin een reeks maatregelen worden toegelicht die ontwikkeld zijn om deze belangenconflicten te behandelen.

4. Wat zijn de risicobeheerprocessen van Deutsche Asset Management S.A.?
Deutsche Asset Management S.A. gebruikt verschillende hulpmiddelen voor risicobeheer die afgestemd zijn op het specifieke risicoprofiel van elk fonds. Sommige hulpmiddelen voor risicobeheer worden toegepast tijdens de ontwikkelingsfase van het fonds, voordat het fonds wordt gelanceerd en verkocht. Deutsche Asset Management S.A. maakt gebruik van een uitgebreide waaier aan kwantitatieve middelen en meetsystemen om de risico's te controleren en te beheren. In het kader van zijn beleid toetst Deutsche Asset Management S.A. voortdurend de geschiktheid en de betrouwbaarheid van zijn kwantitatieve hulpmiddelen en meetsystemen af aan de veranderende risico-omgeving. Sommige hulpmiddelen worden bij verschillende risicocategorieën gebruikt, terwijl andere specifiek afgestemd zijn op de kenmerken van bepaalde risicocategorieën. Onder zijn eigen toezicht en verantwoordelijkheid heeft Deutsche Asset Management S.A. op eigen kosten het risicobeheer en het toezicht op het beleggingsbeheer gedelegeerd aan de relevante beleggingsbeheerder en fondsadministrator/-bewaarder vermeld in het Prospectus. Deze dienstverleners verschaffen Deutsche Asset Management S.A. informatie over de risicocontrole. Bovendien bezorgt elke dienstverlener een activiteitenverslag met informatie over interne controle en risicobeheer aan de Raad van Bestuur en Deutsche Asset Management S.A. als voorbereiding op elke Bestuursvergadering. Het risicobeheer van de dienstverleners verloopt onafhankelijk van dat van Deutsche Asset Management S.A.

5. Wat is de procedure voor klachten aan Deutsche Asset Management S.A.?
De klachtenprocedure van Deutsche Asset Management S.A. wordt beschreven in een document dat kosteloos verkrijgbaar is op verzoek aan Deutsche Asset Management S.A.

6. Hoe oefent Deutsche Asset Management S.A. zijn stemrechten uit?
Het stemrechtenbeleid van Deutsche Asset Management S.A. is kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan Deutsche Asset Management S.A.
Voor alle duidelijkheid, de Raad van Bestuur van de fondsen blijft verantwoordelijk voor het uitoefenen van de stemrechten verbonden aan de instrumenten die worden gehouden in de activaportefeuille van de fondsen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van het relevante fonds.

7. Wat is Deutsche Asset Management S.A.’s beleid inzake beste uitvoering?
Deutsche Asset Management S.A. handelt altijd in het belang van de fondsen die het beheert bij het nemen van handelsbeslissingen of bij het plaatsen van uitvoeringsorders bij derden.
Deutsche Asset Management S.A. is onderworpen aan een beleid inzake beste uitvoering. De naleving van dit beleid wordt regelmatig gecontroleerd. Het beleid zelf wordt herzien op jaarlijkse basis en wanneer zich een grote verandering voordoet. Het beleid is kosteloos beschikbaar op verzoek aan Deutsche Asset Management S.A.

8. Gaat Deutsche Asset Management S.A. “soft commission” regelingen aan?
Deutsche Asset Management S.A. heeft op dit moment geen plannen om “soft dollar” commissies, contante commissies of andere kortingen te geven of te ontvangen van makelaars of handelaars betreffende transacties voor de rekeningen van de fondsen.
De details van “soft commission” regelingen zullen worden bekendgemaakt in de jaar- en halfjaarverslagen van het relevante fonds.

9. Welke procedures hanteert Deutsche Asset Management S.A. om ervoor te zorgen dat zijn dienstverleners hun verplichtingen nakomen volgens de overeenstemmende wettelijke vereisten?
De Raad van Bestuur van de fondsen blijft de eindverantwoordelijke ten opzichte van de beleggers voor de uitvoering van de taken en verplichtingen die werden gedelegeerd aan zijn dienstverleners. De bijbehorende procedures zijn beschreven in interne documenten van Deutsche Asset Management S.A, die werden ingediend bij het CSSF. De inhoud van deze document wordt niet vrijgegeven aan de beleggers in de fondsen.
Vergoedingsbeleid
 
Deutsche Asset Management S.A. (de “Vennootschap”), de beheermaatschappij van Xtrackers en Xtrackers II, valt onder de vergoedingsstrategie van Deutsche Bank Group. Alle zaken met betrekking tot de vergoeding en de naleving van de reglementaire vereisten worden gecontroleerd door de overeenstemmende comités van Deutsche Bank Group. Deutsche Bank Group hanteert een totaalvergoedingsbeleid, dat bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding en uitgestelde vergoedingselementen, die gekoppeld zijn aan de individuele prestatie in de toekomst en de duurzame ontwikkeling van Deutsche Bank Group. Om het bedrag te bepalen van de uitgestelde vergoeding en de instrumenten gekoppeld aan langetermijnresultaten (zoals aandelen of fondsdeelbewijzen), heeft Deutsche Bank Group een vergoedingssysteem ontwikkeld waarbij een grote afhankelijkheid van het variabele deel wordt vermeden.
 
Meer details over het huidige vergoedingsbeleid zijn online gepubliceerd op https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm en in het bijbehorende Vergoedingsrapport van Deutsche Bank AG (“Compensation Report”). Hierin vindt u onder andere een beschrijving van de berekeningswijze voor de vergoeding en bonussen van specifieke groepen werknemers en een specificatie van de verantwoordelijken voor de toekenning, inclusief leden van het vergoedingscomité. Op verzoek zal de Vennootschap deze informatie gratis beschikbaar stellen in de vorm van een papieren document.

Risico-overwegingen

Beleggers dienen op te merken dat de Xtrackers ETF-fondsen over het algemeen niet kapitaalbeschermd of gegarandeerd zijn en dat beleggers in elk Xtrackers fonds bereid en in staat zouden moeten zijn om verliezen te lijden tot het totale belegde vermogen. Risico's

Wereldwijd

Noord-Amerika

DWS International GmbH, Amsterdam Branch

Xtrackers ETF Team
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 (69) 910 30549
Fax: +49 (69) 910 41276
E-mail: Xtrackers@dws.com
Copyright © 2021 DWS Investments UK Limited
Meest recente wijziging : 11-1-2021